Jūs atrodaties šeit

Uzsākta pieteikšanās kompensācijas maksājumiem par Natura 2000 meža teritorijām

Mežsaimniecība

 

No 2015. gada 20. aprīļa līdz 22. maijam Lauku atbalsta dienests uzsāk pieteikumu pieņemšanu ikgadējo kompensāciju izmaksai par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem NATURA 2000 teritorijās un mikroliegumos gan NATURA 2000 teritorijās, gan ārpus tās.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu nosacījumiem, būtiski ir palielinātas ikgadējās kompensācijas maksājuma likmes, kā arī šo kompensāciju var pieprasīt par mikroliegumiem ārpus NATURA 2000 teritorijām.    

Atbalstu var saņemt par meža zemju (izņemot purvu) platībām, kas atrodas: 

  • Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) sarakstā;
  • mikroliegumos, kuri atrodas ārpus Natura 2000 teritorijām vai atrodas Natura 2000 teritorijā.

Meža teritorijai ir jābūt spēkā esošai meža inventarizācijai.

Atbalstu var saņemt par meža zemes platību, kurā kārtējā gada 1. aprīlī ir spēkā kāds no šādiem mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem, ar sekojošām likmēm, ja zemes vienībā ir viena veida mežsaimnieciskās darbības aprobežojums:

  • aizliegta mežsaimnieciskā darbība – 160 EUR/ha;
  • aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte – 160 EUR/ha;
  • aizliegta galvenā cirte – 120 EUR/ha;
  • aizliegta kailcirte – 45 EUR/ha;

Zemes vienībā pastāvot vairāku veidu iepriekš minētajiem mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem, atbalsta likme ir 112 EUR/ha.

Atbalstu tiesīgs saņemt meža īpašnieks vai tā apsaimniekotājs. Ja atbalstam pieteiktais meža zemes īpašums pieder vairākiem īpašniekiem, kompensāciju pieprasa visi kopīpašnieki, uz savstarpējās vienošanās pamata pilnvarojot tikai vienu personu atbalsta saņemšanai par visu platību.

Lai pieteiktos kompensācijai, meža īpašniekam ir jāreģistrējas par LAD klientu un jāiesniedz Lauku atbalsta dienestā vienotais iesniegums, pielikums ar atbalstam pieteikto meža zemju kadastra numuriem un meža zemju plāna kopiju, kurā atzīmētas atbalstam pieteiktās meža zemju platības. Aizpildītā meža zemju plāna kopija noteikti jāsaglabā, jo tā būs nepieciešama, ja vēlēsieties iesniegt labojumus vai papildinājumus. Pieteikšanos var veikt gan LAD sistēmā tiešsaistē, gan arī aizpildīt iesniegumu papīra formā, kas pieejams visos LAD klientu apkalpošanas centros Rīgā un Reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs. Pirms pieteikuma sagatavošanas meža īpašniekiem noteikti jāpārliecinās par saimnieciskās darbības ierobežojumiem platībā, kuru vēlaties pieteikt atbalstam, un šeit var palīdzēt Meža konsultāciju pakalpojumu centra speciālisti visos reģionos.

Plašāka informācija www.lad.gov.lv   vai zvanot uz LAD informatīvo tālruni 67095000

Pievienot komentāru