Jūs atrodaties šeit

Informatīvie materiāli

Meža nozares konference 2019

28. novembrī Ogres tehnikumā norisinājās Meža nozares konference 2019.

Konferences atklāšanā Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards uzsvēra meža nozares lomu Latvijas ekonomikā, kā arī nepieciešamību stiprināt vietējo meža īpašnieku konkurētspēju meža zemes tirgū.  

Šī gada Meža nozares konferences galvenais temats bija sagatavotais ziņojums Eiropas Komisijai par biotopu un sugu aizsardzības stāvokli Latvijā periodā 2013.-2018. gads, vērtējot stāvokļa izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējā perioda ziņojuma rezultātiem un situāciju ar meža biotopu un putnu sugu saglabāšanās stāvokli. Šo ziņojumu sniedza Dabas aizsardzības pārvalde.

Lai apzinātu risinājumus meža ekonomikas un dabas daudzveidības saglabāšanas mērķu līdzsvarošanā, Paivi Tiiva, Somijas meža centra (Suomen metsakeskus) meža un dabas vērtību apsaimniekošanas konsultante, konferences dalībniekus iepazīstināja ar Somijas pieredzi komerciāli izmantojamo meža platību apsaimniekošanā integrējot dabas vērtību saglabāšanas pasākumus.

Konferencē informāciju sniedza arī pārstāvji no Zemkopības ministrijas Meža departamenta, Valsts meža dienesta, Latvijas Ornitoloģijas biedrības, AS Latvijas valsts meži un LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centra.

Konferencē piedalījās privāto meža īpašnieki, mežu apsaimniekotāji, mežsaimniecības uzņēmēji, meža nozarē nodarbinātie un citi interesenti, kopumā ap 200 dalībniekiem. Konferences dalībnieki aktīvi izteica viedokļus un uzdeva sev interesējošos jautājumus ziņotājiem.

Meža nozares konference ir ikgadējs pasākums, kurā Zemkopības ministrija un saistītās institūcijas informē par aktualitātēm un norisēm meža apsaimniekošanā. Konferenci organizēja Zemkopības ministrija sadarbībā ar LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centru.

Meža nozares konferences 2019 prezentācijas:

Video materiāli no Meža nozares konferences 2019:

Bildes no Meža nozares konferences 2019 

 


Meža nozares konferences 2018 prezentācijas:


Egļu astoņzobu mizgrauža apdraudējums Latvijas mežiem

Valsts ieņēmumu dienesta skaidrojumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskati un fiziskās personas ienākumu

Nodokļu piemērošana fizisko presonu veiktajiem darījumiem ar kokmateriāliem

Padomi meža saimniekiem

"FSC meža sertifikācija. Padomi uzsākot meža apsaimniekošanas sertifikāciju”.

Kā noteikt mežaudžu šērslaukumu?

Lauksaimniecībā neizmantoro zemju apmežošana

Jaunaudzes kopšana – investīcijas nākotnei

Stādīsim mežu!

Dabai draudzīga meža apsaimniekošana 

Izlases cirtes plānošana un īstenošana - pieredze demonstrējumu teritorijā

Meža kokaudzētavu saraksts ar pieejamo sortimentu

Lavijas valsts mežu veidotā filma - Meža stādīšana

Mācies gudri saimniekot mežā


Meža nozares konferences 2017 prezentācijas:
Plānoto normatīvo aktu grozījumu sagaidāmā ietekme uz privāto mežu apsaimniekošanu - D. Dubrovskis
ZM Meža departamenta aktualitātes, priekšlikumi groījumiem normatīvajos aktos  par koku ciršanu mežā, meža atjaunošanu un meža ieaudzēšanu - R. Benta ZM
Meža īpašniekiem pieejamais atbalsts no Lauku attīstības programmas 2014 - 2020 līdz šim izmantotais apjoms - I. Āboliņš LAD
Plānotie grozījumi normatīvajos aktos par ES atbalstu meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā - N. Strūve ZM
Meža īpašniekiem Lauku attīstības programmas 2014 - 2020. ietvaros pieejamais atbalsts zināšanu apguvei, konsultācijām, informācijai - R. Bērmanis LLKC MKPC
Meža īpašnieku izaicinājumi - meža īpašnieku struktūra, kooperācija, izmaiņas normatīvajos aktos - A. Grasmane MIB
Valsts meža dienests - meža īpašniekam - A. Krēsliņš VMD
Aktuālie mežzinātnes pētījumi privātās mežsaimniecības atbalstam
Mežsaimniecība meža un ūdens ekosistēmu mijiedarbībā - Z. Lībiete LVMI SILAVA
Mežsaimniecības loma klimata izmai\nu mazināšanā - A. Lazdiņš LVMI SILAVA 
ES nozīmes biotopu kartēšana meža zemēs, pirmās sezonas norise, pašreizējie rezultāti, problēmsituācijas. Kartēšanas darbu norise 2018. gadā - G. Gabrāne DAP


Meža nozares konferences 2016 prezentācijas:
Atbalsts meža īpašniekiem LAP programmas 2014. - 2020. gadam - N.Strūve ZM
Atbalsts meža īpašniekiem LAP programmas 2014. - 2020. gada ietvaros - R.Bērmanis - LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs
LAP 2014. - 2020. pasākums Sadarbība - I.Jansone ZM
Meža īpašnieku kooperatīvu attīstība Latvijā - A.Muižnieks MIB
Valsts meža dienests meža īpašniekiem - A.Krēsliņš Valsts meža dienests
Produktu un pakalpojumu kopa LVM GEO - M.Kuzmins LVM
LVM stādu piedāvājums meža īpašniekiem 2017. un 2018. gadam - GGrandāns LVM
Privāto meža īpašumu apsaimniekošanas iespējas Latvijā - D.Dubrovskis LLU
Pētījumi privātās mežsaimniecības atbalstam K.Liepiņš LVMI SILAVA
ES nozīmes biotopu kartēšana G.Gabrāne DAP


Meža nozares konferences 2015 prezentācijas:
Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes 2015. - 2020. gadam - A.Ozols ZM Meža departaments
Valsts meža dienests - meža īpašniekiem, A.Krēsliņš VMD ģenerāldirektors
Meža nozares ekonomiskā nozīme Latvijas tautsaimniecībā - K.Klauss Latvijas kokrūpniecības federācija
Aktualitātes privāto mežu apsaimniekošanā - A.Muižnieks Latvijas Meža īpašnieku biedrības priekšsēdētājs
Meža koku selekcijas rezultātu izmantošana mežsaimniecībā AS “Latvijas valsts meži” stādu audzēšanas programma - G.Grandāns LVM sēklas un stādi direktors
Āfrikas cūku mēris - M.Seržants PVD
Āfrikas cūku mēris - izplatība, pašreizējā situācija un prognozes - J.Baumanis, Latvijas mednieku savienība
Atbalsts meža īpašniekiem Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam ietvaros - R.Bērmanis, SIA LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centra direktors