Jūs atrodaties šeit

Sākusies projektu pieņemšana Meža ieaudzēšanai

Mežsaimniecība

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā" apakšpasākumā “Meža ieaudzēšana”.

Projektu iesniegumu iesniegšanas sestā kārta no 2018. gada 19. aprīļa līdz 2018. gada 21. maijam, ar kopējo publisko finansējumu 2.milj.EUR.

Atbalstu piešķir šādām aktivitātēm:

  • meža ieaudzēšana un kopšana;
  • ieaugušas mežaudzes papildināšana un kopšana.

2018. gada 2. martā spēkā stājās grozījumi MK noteikumos Nr. 455 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" īstenošanai". Grozījumi attiecībā uz apakšpasākumu “Meža ieaudzēšana” paredz:

  • ka viens pretendents plānošanas periodā mežu varēs ieaudzēt ne vairāk kā 20 ha platībā (iepriekšējo 10 ha vietā);
  • ja zemes auglība ir lielāka par 25 ballēm, mežu var ieaudzēt līdz 4 ha (iepriekšējo 2 ha vietā);
  • meža ieaudzēšanu veikt arī zemēs ar kategoriju “pārējās zemes” – zemē, kas nekustamā īpašuma valsts kadastrā uzskaitīta pārējo zemju grupā (piemēram, izstrādāti karjeri, smiltāji u. c.);
  • atbalsta pretendentam iegūt 5 punktus projekta vērtēšanas procesā, ja pretendents apguvis mežsaimniecības mācību kursu Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.–2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākumā “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”.

Mežsaimniecības mācību kursus LAP 2014.–2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros organizē Meža konsultāciju pakalpojumu centrs. Apmācības norisinās visā Latvijā. Par tuvākajā laikā plānotajām mācībām un norises vietām varat uzzināt MKPC mājaslapā (mkpc.llkc.lv), sadaļā – Apmācības, vai sazinoties ar MKPC nodaļu speciālistiem.