Jūs atrodaties šeit

Sāksies pieteikšanās kompensāciju maksājumiem par Natura 2000 meža teritorijām

Mežsaimniecība

Lauku atbalsta dienests (LAD) no šā gada 11. aprīļa līdz 22. maijam sāks pieteikumu pieņemšanu ikgadējo kompensāciju izmaksai par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem Natura 2000 teritorijās un mikroliegumos gan Natura 2000 teritorijās, gan ārpus tām. Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem varēs pieteikties ar kavējuma sankciju, ir 15. jūnijs.

Atbalstu var saņemt par meža zemju (izņemot purvu) platībām, kas atrodas: 

  • Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) sarakstā;
  • mikroliegumos, kuri atrodas ārpus Natura 2000 teritorijām vai atrodas Natura 2000 teritorijā.

Atbalstu var saņemt par meža zemes platību, kurā kārtējā gada 1. martā ir spēkā kāds no šādiem mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem:

  • aizliegta mežsaimnieciskā darbība;
  • aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte;
  • aizliegta galvenā cirte;
  • aizliegta kailcirte.

Atbalstu tiesīgs saņemt meža īpašnieks vai tā apsaimniekotājs. Ja atbalstam pieteiktais meža zemes īpašums pieder vairākiem īpašniekiem, kompensāciju pieprasa visi kopīpašnieki, uz savstarpējās vienošanās pamata pilnvarojot tikai vienu personu atbalsta saņemšanai par visu platību.

Atbalsta pretendents var saņemt atbalsta maksājumu, ja līdz 22. maijam, bet ar atbalsta apjoma samazinājumu līdz 15. jūnijam, LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) iesniedz:

  • Vienoto iesniegumu;
  • Vienotā iesnieguma 6.soļa pielikumu “Natura 2000 mežiem pielikums”

Plašāka informācija pieejama LAD mājas lapā: www.lad.gov.lv.

Meža konsultāciju pakalpojumu centra darbinieki visos Latvijas reģionos sniedz konsultācijas, palīdz sagatavot un iesniegt attiecīgo dokumentācija LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.