Jūs atrodaties šeit

Projekts mežiem apstiprināts, ko tālāk?

Mežsaimniecība

Pagājušā gadā līdz decembra sākumam meža un zemes īpašniekiem bija iespēja iesniegt projektus ES atbalstam: meža ieaudzēšanai, ieaugušas mežaudzes papildināšanai, ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošanai, jaunaudžu retināšanai, jaunaudžu retināšanai ar atzarošanu, neproduktīvu mežaudžu nomaiņai, baltalkšņu audžu nomaiņai. Ceturtajā un piektajā kārtā tika iesniegti 3050 projektu pieteikumi.

Jāpārliecinās, vai projekts apstiprināts

Šobrīd Lauku atbalsta dienests (LAD) izvērtē iesniegtos projektus, un pretendentiem, kuru projekti ir izvērtēti, izsūta lēmumus par projektu apstiprināšanu vai noraidīšanu. Ja atbalsta pretendents izmanto LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS), tad lēmumu par projekta apstiprināšanu paziņos elektroniski, nosūtot paziņojumu uz e-pastu par pieņemto lēmumu. Ja ziņa vēl nav saņemta, EPS var redzēt projekta statusu (vērtēšanā, apstiprināts, noraidīts). Pirms projektu īstenošanas ieteicams sagaidīt LAD informāciju par to, ka projekts tiešām ir apstiprināts, un tikai tad sākt to realizēt!

Projektā paredzētās darbības var veikt pats atbalsta saņēmējs vai darbu uzticēt speciālistiem. Ja darbu uztic citiem, tad iesakām sekot līdzi darba kvalitātei. Piemēram, vai jaunaudze izkopta kvalitatīvi, atbilstoši MK noteikumiem, vai mežs iestādīts kvalitatīvi u. c.

Plānojot aktivitātes, kas saistītas ar meža ieaudzēšanu, atjaunošanu, kokaudzētavā laikus nepieciešams rezervēt atbilstošo stādāmo materiālu.  

Pirms meža ieaudzēšanas ieteicams sagatavot augsni. Tas samazinās zālaugu konkurenci, veicinās kociņu ieaugšanu, kā arī vēlāk atvieglos kopšanas darbus.

Pēc meža ieaudzēšanas, atjaunošanas noteikti vajadzētu padomāt arī par jaunaudžu aizsardzības līdzekļiem tajās teritorijās, kurās ir liels meža dzīvnieku blīvums. Lai nesanāk tā, ka atbalstu nevar saņemt, jo iestādīto mežu ir iznīcinājuši meža dzīvnieki.

Projekta īstenošanas termiņu var pagarināt

Ja kāda iemesla dēļ projektu nav iespējams īstenot plānā norādītā termiņā, tad to var pagarināt. Termiņa pagarinājums jāsaskaņo ar Valsts meža dienestu (VMD), rakstot iesniegumu ar lūgumu pagarināt termiņu. Mēneša laikā jāinformē LAD par izmaiņām plānā. Termiņu maksimāli var pagarināt līdz 2022. gada rudenim, jo šajā gadā mežzinim vēl jāpaspēj pārbaudīt īstenotais projekts dabā, un LAD izmaksāt atbalstu. Piemēram, ja plānojat veikt meža ieaudzēšanu 2022. gada rudenī, tad jāņem vērā tas, ka nevarēsiet saņemt atbalstu par kopšanām.

Arī atjaunojamo vai ieaudzējamo koku sugu var mainīt. Ja kokaudzētavā nav pieejams attiecīgais stādmateriāls, ar kuru plānots ieaudzēt, atjaunot mežaudzi, tad koku sugu var aizstāt ar citu sugu. Procedūra tāda pati kā ar termiņu pagarinājumu.

Kas jādara pēc projekta īstenošanas?

Pēc projekta īstenošanas VMD jāiesniedz pārskats par rezultātiem. Pārskata forma atrodama MK noteikumos Nr. 455 “Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un ES atbalsta pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” īstenošanai” 7. pielikums. Pārskats jāsagatavo un jāiesniedz divos eksemplāros, jo pēc pārbaudes VMD vienu eksemplāru nosūtīs atpakaļ atbalsta saņēmējam, bet otru LAD, lai LAD varētu izmaksāt atbalsta saņēmējam atbalstu par veiktajām darbībām. Tas nozīmē, ka atbalsta saņēmējam pašam uz LAD nav jāiet un nekādi citi dokumenti nav jāiesniedz!

Pārskatam jāpievieno platības skice. Platības uzmērīšanu var veikt pats zemes īpašnieks, vai arī griezties pie speciālistiem. Ja tiek veiktas aktivitātes, kas saistītas ar meža ieaudzēšanu un atjaunošanu, tad pārskatam klāt jāpievieno arī stādāmā materiāla izcelsmi un iegādi apliecinošu dokumentu kopija, kuru saņemsiet kokaudzētavā, iegādājoties stādus.

Arī pēc projektu īstenošanas un pārskata iesniegšanas būtu ieteicams apsekot projektā pieteiktās platības dabā un pārbaudīt, vai iestādītā, atjaunotā mežaudze nav iznīkusi, meža dzīvnieki nav nodarījuši audzei bojājumus, jo piecus gadus pēc pasākumu plānā norādītā projektu īstenošanas beigu termiņa VMD ir tiesības veikt ieaudzētās, retinātās vai atjaunotās mežaudzes pārbaudi dabā. Ja šo piecu gadu laikā būs konstatēta neatbilstība, tad atbalsta saņēmēja pienākums ir papildināt koku skaitu vismaz līdz minimālajam skaitam vai atmaksāt saņemto atbalstu.

No 2018. gada 1. marta līdz 5. aprīlim varēs pieteikties atbalsta saņemšanai mežu kopšanai apakšpasākumā “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai”. Šī būs jau piektā projektu pieņemšanas kārta, tās kopējais publiskais finansējums ir 2,015 miljoni eiro. Informācija pieejama LAD mājaslapā, kā arī aicinām apmeklēt MKPC seminārus par šo tēmu.

Ieva Doniņa,

MKPC Zemgales nodaļas mežsaimniecības vecākā konsultante

Foto: MKPC arhīvs

Foto Galerija: