Jūs atrodaties šeit

Precizēti atbalsta saņemšanas nosacījumi ieguldījumiem meža platības paplašināšanā un dzīvotspējas uzlabošanā

Mežsaimniecība

Valdība ir akceptējusi grozījumus MK noteikumos Nr. 455 “Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” īstenošanai”.

Galvenie grozījumi veikti apakšpasākuma “Meža ieaudzēšana” kvalitātes kritērijos. Grozījumi paredz, ka viens pretendents plānošanas periodā mežu varēs ieaudzēt ne vairāk kā 20 ha platībā (iepriekšējo 10 ha vietā). Tas nozīmē, ka tiem pretendentiem, kuriem meža ieaudzēšanas projekts apstiprināts par 10 ha, ir vēl iespēja pretendēt un saņemt ES atbalstu.

Grozījumi dod iespēju atbalsta pretendentam apmežot lielāku lauksaimniecības zemes platību, kur zemes auglība ir lielāka par 25 ballēm. Iepriekš lauksaimniecības zemē, kur zemes auglība ir lielāka par 25 ballēm, ieaudzētā platība nevarēja pārsniegt 2 ha. Grozījumi paredz, ja zemes auglība ir lielāka par 25 ballēm mežu var ieaudzēt līdz 4 ha.

Meža ieaudzēšanu varēs veikt arī zemēs ar kategoriju “pārējās zemes” - zemē, kas nekustamā īpašuma valsts kadastrā uzskaitīta pārējo zemju grupā (piemēram, izstrādāti karjeri, smiltāji u.c.).

Papildināti arī projektu atlases kritēriji apakšpasākumā "Meža ieaudzēšana” un „Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai”, dodot iespēju tiem atbalsta pretendentiem, kuri nav meža īpašnieku kooperatīva vai meža īpašnieku biedrības biedri, kā arī kuriem nav augstākā vai vidējā speciālā mežsaimnieciskā izglītība, iegūt 5 punktus projekta vērtēšanas procesā, ja pretendents apguvis mežsaimniecības mācību kursu Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.–2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākumā “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”.

Mežsaimniecības mācību kursus LAP 2014. – 2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros organizē Meža konsultāciju pakalpojumu centrs. Apmācības norisinās visā Latvijā. Par tuvākajā laikā plānotajām mācībām un norises vietām var uzzināt MKPC mājas lapā (mkpc.llkc.lv), sadaļā – apmācības.

Grozījumi stāsies spēkā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Ieva Doniņa
MKPC Zemgales nodaļas
vecākā mežsaimniecības konsultante