Jūs atrodaties šeit

Pieņemti grozījumi "Aizsargjoslu likumā"

Mežsaimniecība

Izsludināti Grozījumi Aizsargjoslu likumā. 

Grozījumi stāsies spēkā no 2015. gada 22. decembra. 

Pieņemtie grozījumi: 
Izdarīt Aizsargjoslu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6.nr.; 2002, 7.nr.; 2003, 15.nr.; 2005, 15.nr.; 2008, 8.nr.; 2009, 12.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 205.nr.; 2011, 169.nr.; 2013, 61., 87., 106., 243.nr.; 2014, 220.nr.) šādus grozījumus:

37.panta pirmajā daļā:

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3) aizliegts veikt kailcirtes 50 metrus platā joslā vai visā aizsargjoslas platumā, ja aizsargjosla ir šaurāka par 50 metriem, izņemot mežaudzē, kurā valdošā koku suga ir baltalksnis, koku ciršanu ārkārtas situāciju seku likvidēšanai un vējgāžu, vējlaužu un snieglaužu seku likvidēšanai, kā arī palieņu pļavu atjaunošanai un apsaimniekošanai. Veicot kailcirti mežaudzē, kurā valdošā koku suga ir baltalksnis, ievēro šādus nosacījumus:

a) saglabā ozolus, liepas, vīksnas, gobas, kļavas, priedes, melnalkšņus, vītolus un mežābeles,

b) aizliegta koku ciršana nogāzēs, kuru slīpums pārsniedz 30 grādus,

c) aizliegta koku ciršana no 1.aprīļa līdz 30.jūnijam,

d) kailcirtes platība virszemes ūdens objekta aizsargjoslā nepārsniedz vienu hektāru,

e) atjaunojot mežaudzi, egļu īpatsvars nepārsniedz 80 procentus no kopējā ieaugušo koku skaita;";

aizstāt 5.punkta ievaddaļā vārdus "šā panta" ar vārdiem "šīs daļas";

izteikt 5.punkta "e" apakšpunktu šādā redakcijā:

"e) veikt galveno cirti, izņemot koku ciršanu ārkārtas situāciju seku likvidēšanai, vējgāžu, vējlaužu un snieglaužu seku likvidēšanai, kā arī mežaudzē, kurā valdošā koku suga ir baltalksnis,";

papildināt 5.punktu ar "j" apakšpunktu šādā redakcijā:

"j) ierīkot tehnoloģiskos koridorus kokmateriālu pievešanai;".

Likums Saeimā pieņemts 2015.gada 19.novembrī.

Pievienot komentāru