Jūs atrodaties šeit

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs aicina meža īpašniekus pieteikties NATURA 2000 maksājumu saņemšanai

Mežsaimniecība

Lauku atbalsta dienests ar 14.aprīli sāk platību maksājumu iesniegumu pieņemšanu. Līdz 2014.gada 15.maijam meža īpašnieki var  pieteikties Eiropas Savienības finansējuma saņemšanai par meža platībām, kas iekļautas NATURA 2000 teritorijā.

 

“Natura 2000 maksājumus” (meža īpašniekiem) var saņemt par meža zemju (izņemot purvus) platībām, kuras atrodas Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) sarakstā saskaņā ar likumu “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” un kurās saskaņā ar normatīvajiem aktiem par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzību un izmantošanu vai sugu un biotopu aizsardzību uz kārtējā gada 1.aprīli ir spēkā kāds no sekojošiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem:

  • aizliegta mežsaimnieciskā darbība;
  • aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte;
  • aizliegta galvenā cirte;
  • aizliegta kailcirte.

Uz atbalstu var pieteikties tikai meža īpašnieks:

  • ja mežs pieder fiziskai personai, tad iesniegumu iesniedz fiziska persona;    
  • ja mežs pieder juridiskai personai, tad iesniegumu iesniedz juridiska persona.

Šo atbalstu nevar saņemt par valsts vai pašvaldības īpašumā esošu mežu

Lai saņemtu atbalstu “NATURA 2000 maksājumi (meža īpašniekiem)”, Lauku atbalsta dienestā līdz 2014.gada 15.maijam jāiesniedz:

  • „Platību maksājumu iesniegums 2014.gadā”;
  • „Atbalsta iesniegums "NATURA 2000" maksājumiem (meža īpašniekiem) 2014.gadā” (meža pielikums), norādot atbalstam pieteikto meža zemju kadastra numurus;
  • Valsts zemes dienesta izsniegtā Zemes robežu plāna kopija un meža zemju plāna kopija (ar zemes vienības apzīmējumu), kurā atzīmētas atbalstam pieteiktās meža zemju platības.

Pēc visām nepieciešamajām pārbaudēm tiks aprēķināta atbalsta summa. Atbalsts tiks izmaksāts līdz 2015.gada 30.jūnijam un pretendentam tiks nosūtīts gala lēmums par atbalstu. Tajā būs norādīts, cik liela atbalsta summa ir aprēķināta, kā arī atbalsta aprēķina pamatojums.

2014.gada 9.jūnijs - pēdējais datums, kad var iesniegt jebkādus papildinājumus un labojumus platību maksājumu iesniegumam un meža pielikumam.

No 2014.gada 10.jūnija līdz 15.jūnijam - var iesniegt labojumus Iesniegumam, meža pielikumam un kartēm, ja esat līdz 9.jūnijam (ieskaitot) jau pieteicies uz attiecīgo atbalsta veidu.

Sīkāka informācija LAD mājas lapā www.lad.gov.lv – ES atbalsts – Tiešie maksājumi – Natura 2000 meža īpasņiekiem.

Ar konsultāciju sniegšanu, projektam nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un praktisko darbu veikšanu meža īpašumā, nodarbojas arī Meža konsultāciju pakalpojumu centra darbinieki visos Latvijas reģionos. Sīkāka informācija mājas lapā www.mkpc.llkc.lv.

 

Informāciju sagatavoja:

Maija Birkena - Dzelzkalēja

MKPC Informācijas un apmācību daļas vadītājas vietniece

Tālr.63050477
e-pasts: maija.birkena-dzelzkaleja@mkpc.llkc.lv

Pievienot komentāru