Jūs atrodaties šeit

Meža īpašnieki var turpināt pieteikties atbalstam uz "Meža ieaudzēšanu"

Mežsaimniecība

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludinājis projektu iesniegumu pieņemšanu ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumā „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā”. Pasākumā pieejamais kopējais publiskais finansējums ir 8,5 miljoni eiro.

Apakšpasākumam “Meža ieaudzēšana” izsludinātas divas kārtas, − pirmā kātra bija atvērta no 2017. gada 9. oktobra līdz 9. novembrim, taču otrā kārta no 2017. gada 10. novembra līdz 11. decembrim šobrīd ir atvērta un meža īpašnieki var turpināt iesniegt projektus uz "Meža ieaudzēšanu".

Izmaiņas noteikumos
Vasaras sākumā izdotajos noteikumos Nr. 455 “Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un ES atbalstu pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” īstenošanai” tika izdarīti grozījumi.

Varbūt iepriekš bija kāds, kas nevarēja pretendēt uz atbalstu tikai tāpēc, ka noteikumi noteica, ka pasākumu īstenošanas vieta ir Latvijas lauku teritorija. Vairs tā nebūs problēma, jo turpmāk pasākumu īstenošanas vieta būs visa Latvijas teritorija.

Grozījumi paredz, ka, realizējot apakšpasākuma “Meža ieaudzēšana” aktivitātes, varēs izmantot stādāmo materiālu ar kategoriju “ieguves vieta zināma”. Izņēmums ir priede. Veicot mežaudzes atjaunošanu vai ieaudzēšanu, jāizmanto stādāmais materiāls, kas ražots atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža reproduktīvo materiālu, tas nozīmē, ka priedei kategorija “ieguves vieta zināma” nederēs. Jāņem vērā, ka, valdošajai sugai izmantojot šīs kategorijas stādāmo materiālu, atbalsta intensitāte būs 60%, nevis 70%.

Atgādinām, ka, plānojot aktivitātes, kas saistītas ar meža ieaudzēšanu/atjaunošanu, kokaudzētavās laikus nepieciešams rezervēt atbilstošu stādāmo materiālu projektu īstenošanai, lai nesanāk tā, ka projekts uzrakstīts, apstiprināts, bet to nevar īstenot stādāmā materiāla dēļ.

Aicinām zemes un meža īpašniekus būt aktīviem un izmantot ES atbalsta iespējas! Plašāku informāciju var saņemt semināros, vai individuāli konsultējoties ar Meža konsultāciju pakalpojumu centra speciālistiem (www.mkpc.lv).

Ieva Doniņa,
MKPC Zemgales nodaļas mežsaimniecības vecākā konsultante