Jūs atrodaties šeit

Kādēļ nepieciešama meža inventarizācija

Mežsaimniecība

Meža inventarizācija ir pamatdokuments, kas satur galveno informāciju par jūsu meža īpašumu.

Meža likumā ir noteikts, ka meža īpašnieks savā īpašumā vai tiesiskajā valdījumā nodrošina pirmreizēju meža inventarizāciju un tās datus iesniedz Valsts meža dienestam (VMD), kā arī vismaz reizi 20 gados un normatīvajos aktos noteiktajos citos gadījumos veic atkārtotu meža inventarizāciju. Tas ir meža īpašnieka pienākums.

Par pirmreizēju meža inventarizāciju uzskatāma meža inventarizācija, kura:

– reģistrēta Meža valsts reģistrā pēc 2000. gada 17. marta (atkārtota inventarizācija veicama ne retāk kā reizi 20 gados);

– reģistrēta Meža valsts reģistrā pirms 2000. gada 17. marta un kurai nav beidzies derīguma termiņš (pēc šādas inventarizācijas derīguma termiņa beigām veicama atkārtota meža inventarizācija, kuras reģistrācija Meža valsts reģistrā uzskatāma par atskaites punktu turpmākai meža inventarizācijas periodiskuma uzskaitei).

Derīga meža inventarizācija ir viens no priekšnoteikumiem, lai veiktu koku ciršanu mežā, veiktu atmežošanu (meža pārveidošanu citā zemes lietošanas veidā jeb meža transformāciju), lai saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto pretendētu uz valsts un Eiropas Savienības finansējumu vai līdzfinansējumu meža nozares atbalsta pasākumu īstenošanā u. c.

Meža inventarizācijas darbus ir tiesīgas veikt tikai sertificētas personas – meža inventarizācijas veicēji. Ja nepieciešama meža inventarizācija, īpašnieks var izvēlēties ikvienu meža inventarizācijas veicēju, kas atrodams VMD mājaslapā publicētajā sarakstā (www.vmd.gov.lv, sadaļā “Meža inventarizācija”).

Meža īpašnieks var saņemt VMD aktuālu Meža valsts reģistra (MVR) informāciju bez maksas reizi gadā par īpašumā vai valdījumā esošu mežu.

Lai precizētu meža inventarizācijas saturu un kārtību, kā arī gadījumus, kad veicama atkārtota meža inventarizācija, jūnijā tika pieņemti jauni noteikumi “Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi”. Jaunie noteikumi paredz MVR uzturēšanas un meža inventarizācijas datu aktualizācijas kārtību, kā arī VMD iesniedzamo informāciju.

Praksē mēdz rasties neskaidrības attiecībā uz pirmreizējo un atkārtotu meža inventarizāciju. Tā kā meža inventarizācijas datu ievākšanā nav būtiskas atšķirības, noteikumu projekts paredz visos gadījumos noteikt vienādu meža inventarizācijas saturu un kārtību. Paredzēts, ka turpmāk jebkura meža inventarizācija notiks, izmantojot iepriekš MVR reģistrēto informāciju un inventarizējot visu zemes vienību vai atsevišķus nogabalus.

Noteikumos minēts, ka atkārtota meža inventarizācija nepieciešama, ja tiek izgatavots jauns zemes vienības zemes robežu un situācijas plāns un zemes vienībā tiek apvienota vai sadalīta meža zeme, vai tiek pārtraukta dzīvnieku turēšana iežogotā platībā. Inventarizēt iespējams visu zemes vienību vai tikai sadalītos, vai apvienotos nogabalus.

Jaunie nosacījumi arī paredz, ka meža inventarizācijas veicējs inventarizē visu meža zemi zemes vienībā, arī to zemi, kurā mežs ir ieaudzis, bet Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā vēl nav reģistrēts mežs. Tāpēc zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam par zemes tālāko izmantošanu mežsaimniecībā vai lauksaimniecībā ir jāizlemj līdz meža inventarizācijai. Par zemi, kas līdz tam nav bijusi reģistrēta kā mežs, meža inventarizācijas veicējs sagatavo paziņojumu par zemes lietošanas veida izmaiņām un to nodod meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam, lai īpašnieks uzzinātu, ka aizaugusī lauksaimniecības zeme tiks reģistrēta kā mežs, un turpmāk ir apsaimniekojama kā mežs.

Tāpat noteikumu projektā precizēta meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pārskatos par iepriekšējā kalendārajā gadā veikto mežsaimniecisko darbību norādāmā informācija.

Noteikumos precizēta MVR uzturēšanas un meža inventarizācijas datu aktualizācijas kārtība, skaidri norādot, kurš var ierosināt izmaiņu izdarīšanu MVR reģistrētajos meža inventarizācijas datos.  Noteikta kārtība par MVR informācijas lietošanu tiešsaistē. Pēc VMD informācijas sistēmas modernizācijas ir būtiski uzlabojusies iespēja meža īpašniekiem nodrošināt piekļuvi MVR reģistrētajiem datiem par konkrēto meža īpašumu. Meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam būs iespēja tiešsaistē apskatīties aktuālo (tekstuālo un ģeogrāfisko datu) informāciju par savu mežu, kā arī lejupielādēt nogabalu raksturojošo rādītāju apkopojumu (izdruku) un meža zemes plānu digitālā formātā.

Sarmīte Grundšteine, MKPC

Foto: Iveta Tomsone

Pievienot komentāru