Jūs atrodaties šeit

Kā pārveidot mežu par lauksaimniecības zemi?

Mežsaimniecība

Man pieder zeme, kur apmēram pushektārs ir lauksaimniecības zeme, kur kādreiz atradusies mājvieta, un tai apkārt ir izcirtumi un meži. Es vēlētos pārvērst izcirtuma vietas lauksaimniecības zemē, lai celtu māju un ierīkotu bioloģisku augļu koku un dārzeņu dārzu. Kas ir jādara, lai meža zeme varētu tikt pārveidota par lauksaimniecības zemi no likuma skatupunkta? Jautā Ieva Kļaviņa.

Lai meža zemi, arī izcirtums ir meža zeme,  turpmāk izmantotu lauksaimniecībai, ir jāveic tās atmežošana. Pirms darbu uzsākšanas jānokārto vairākas formalitātes un jāsaņem atļauja.

Pašvaldībā jāsaņem atmežošanas atļauja

Atmežošanas atļauju var saņemt, vēršoties pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas meža īpašums, saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 118 “Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai”.

Noteikumos minētas visas darbības, nosacījumi un dokumenti, kas nepieciešami atļaujas saņemšanai.

Nosacījums − atmežojamai platībai jābūt veiktai un spēkā esošai meža inventarizācijai. Darbības atļaujas saņemšanai:

  1. Meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai to pilnvarotā persona vēršas vietējā pašvaldībā ar iesniegumu, kam pievienots zemes robežu plāns ar iezīmētām ierīkojamās lauksaimniecības zemes robežām un atmežojamās meža zemes skici.
  2. Pašvaldība izvērtē darbības atbilstību noteikumiem. Ja neatbilst, sniedz atteikumu.
  3. Ja lauksaimniecības zemes ierīkošana atbilst noteikumu nosacījumiem, pašvaldība iesniegtos dokumentus nosūta Dabas aizsardzības pārvaldei, Valsts vides dienesta reģionālajai vides pārvaldei un Valsts meža dienestam atzinuma sniegšanai.
  4. Ja minēto institūciju atzinumi ir pozitīvi, lauksaimniecības zemes ierīkošanas process tiek turpināts.
  5. Vietējā pašvaldība rakstiski informē darbības ierosinātāju, ka divu mēnešu laikā jāiesniedz ierīkojamās lauksaimniecības zemes izvietojuma plāns, ko izgatavojis sertificēts mērnieks. Pēdējie labojumi noteikumos paredz, ka plāns nav jāiesniedz, ja lauksaimniecības zemi ierīko plantāciju mežā vai to kompensē ar ieaudzēta meža platību.
  6. Pašvaldība iesniedz Valsts meža dienestā pieprasījumu kompensācijas apmēra aprēķināšanai.
  7. Zemes īpašnieks iesniedz vietējā pašvaldībā informāciju par veikto kompensācijas maksājumu.
  8. Vietējā pašvaldība izsniedz atļauju. Atļaujas derīguma termiņš ir trīs gadi, kuras laikā darbības ierosinātājs veic atmežošanu. Atļaujas derīguma termiņu var pagarināt vēl uz trim gadiem.
  9. Pirms darbu uzsākšanas, ja nepieciešama koku ciršana, jāsaņem Valsts meža dienesta apliecinājums koku ciršanai.
  10. Pēc darbu pabeigšanas zemes īpašnieks iesniedz informāciju Valsts meža dienestam un pašvaldībai. Pēc tam Valsts zemes dienests aktualizē datus par zemes veida nomaiņu.

Jāmaksā kompensācija vai jāiestāda vietā mežs

Ja tiek atmežota zeme, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta kā mežs, zemes īpašniekam vēl valstij jāmaksā kompensācija saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 889 “Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem un atlīdzināšanas kārtību.” Kompensācija jāmaksā par oglekļa dioksīda piesaistes potenciāla samazināšanos; par bioloģiskās daudzveidības samazināšanos; par vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslu un sanitāro aizsargjoslu funkciju kvalitātes samazināšanos.

Atmežošanas izraisīto oglekļa dioksīda piesaistes potenciāla samazināšanos var kompensēt, arī ieaudzējot mežu (izņemot plantāciju mežu) citā vietā attiecīgās personas īpašumā, un platībai jābūt vismaz tikpat lielai kā atmežojamā platība.  Kompensācijas aprēķinus veic Valsts meža dienests. Ieteikums pirms atļaujas kārtošanas aiziet uz Valsts meža dienesta virsmežniecību (www.vmd.gov.lv) pie speciālista un noskaidrot maksājamās kompensācijas apmēru. Kompensācija personai jāsamaksā, pirms pašvaldība izdevusi atļauju mežā ierīkot lauksaimniecībā izmantojamu zemi.

Kompensējamo mežaudzi iespējams iestādīt arī ar ES atbalstu. Plašāka informācija www.mkpc.llkc.lv sadaļā ES atbalsts. Nākošo ES projektu iesniegšanas kārtu plānots atvērt 2017. gada decembrī. Lūgums sekot līdzi informācijai.

Pirms atļaujas kārtošanas ieteicams vēlreiz iepazīties ar iepriekš minētajiem noteikumiem, kas pieejami www.likumi.lv.

Sarmīte Grundšteine,

MKPC direktora vietniece informācijas un apmācību jomā