Jūs atrodaties šeit

Informācija par ES atbalstu mežsaimniecībā 3.kārtas iesniegtajiem projektiem

Mežsaimniecība

Lauku atbalsta dienests (LAD) ir apkopojis un publicējis operatīvo informāciju par iesniegtajiem projektiem ELFLA LAP pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” 3. kārtā.

Trešajā kārtā tika iesniegti 1 937 unikālie projektu pieteikumi. Tāpat kā iepriekšējās kārtās arī šajā kārtā pretendenti visvairāk pieteikumus iesnieguši apakšpasākumā “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai”. Šajā apakšpasākumā ir radies  -77 775 EUR liels finansējuma iztrūkums, bet šis iztrūkums nav tik liels, kāds tas bija iepriekšējās kārtās. Ja rodas finansējuma iztrūkums, tad projektu pieteikumi tiek ranžēti atbilstoši projektu atlases kritērijiem. Abos pārējos apakšpasākumos finansējums ir pietiekošs, līdz ar to atbalstu ir iespējas saņemt visiem pretendentiem, kuri iesnieguši projekta pieteikumus un projekts atbilst visiem nosacījumiem.

Arī Meža konsultāciju pakalpojumu centra darbinieki aktīvi palīdzēja meža īpašniekiem sagatavoties 3. kārtai. Pirms kārtas atvēršanās tika organizēti gandrīz 30 informatīvie semināri, kuros informējām meža un zemes īpašniekus par aktualitātēm ES atbalsta pasākumu saņemšanu mežu jomā, dokumentācijas sagatavošanu un projektu praktisko īstenošanu. Seminārus kopā apmeklēja vairāk nekā 500 dalībnieki. Meža īpašnieki uzticēja MKPC darbiniekiem sagatavot atbilstošo dokumentāciju, lai projektus varētu iesniegt sev vēlamajā apakšpasākumā. Kopā MKPC darbinieki sagatavoja un iesniedza apmēram 135 projektus.

Šobrīd norisinās projektu izvērtēšana. Pēc projektu izvērtēšanas LAD informēs projektu pieteicējus par piešķirto finansējumu.

Apakšpasākums

Pieteikumu skaits

Pieteiktais publiskais finansējums

Izsludinātais finansējums

Finansējuma pārpalikums vai iztrūkums

Meža ieaudzēšana

245

753 910

1 500 000

746 090

Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana

44

199 224

500 000

300 776

Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai

1 776

5 077 775

5 000 000

-77 775

KOPĀ

1 937*

6 030 909

 

t.sk. iesniegti EPS

91%

 

*unikālo pieteikumu skaits, kur pieteikums ar vairākām aktivitātēm ir skaitīts kā viens projekts

Informāciju sagatavoja 
Ieva Doniņa
Zemgales nodaļas Vecākā mežsaimniecības konsultante