Jūs atrodaties šeit

ES atbalstam jāizmanto atbilstošs stādmateriāls

Mežsaimniecība

Meža īpašniekiem, kuri vēlas pretendēt uz Eiropas Savienības atbalstu, jāņem vērā, ka meža atjaunošanai (neproduktīvu, iznīkušu vai baltalkšņu audžu nomaiņai) un meža ieaudzēšanai jāizmanto atbilstošs stādmateriāls.

Tas noteikts MK noteikumos Nr. 455 “Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un ES atbalstu pasākumu “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” īstenošanai”.

Lai stādi būtu piemēroti ES atbalsta projektiem, pirms to iegādes kokaudzētavās vai pie pakalpojumu sniedzējiem jānoskaidro stādmateriāla − stādu vai sējeņu – kategorija un piemērotība projektā izvēlētajai atjaunošanas vai ieaudzēšanas vietai.  

Atkarībā no stādu ģenētiskās vērtības (selekcijas) iedala: ieguves vieta zināma, atlasīts, uzlabots, pārāks. Kategorijai jāatbilst iepriekš minētajos noteikumos rakstītajam, bet izcelsmei jābūt piemērotai projektā izvēlētajai stādīšanas vietai. Tas noteikts “Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumos” (MK noteikumi Nr. 308).

Saimnieciski nozīmīgajām koku sugām (priedei, bērzam, eglei) kategoriju “ieguves vieta zināma” un “atlasīts” sēklu ieguvei ir noteikti ieguves apgabali un to robežas. Rietumu ieguves apgabalā iegūtais materiāls ir piemērots meža atjaunošanai un ieaudzēšanai Rietumu apgabalā un nav pieļaujama tā pārvietošana uz Austrumu apgabaliem.

Jāatceras, ka arī citu koku sugu stādu kategorijai jāatbilst ES atbalsta noteikumos minētajai, un atbalstu var saņemt tikai par tādu stādu izmantošanu, kas izaudzēti no Latvijā ievāktām sēklām vai spraudeņiem.

Kur var pārliecināties par atbilstošo kategoriju un ieguves apgabalu?

Par meža stādmateriāla kategoriju un piemērotību projektā izvēlētajai meža atjaunošanas vai ieaudzēšanas vietai var pārliecināties kokaudzētavā, pieprasot uzrādīt Valsts meža dienesta izsniegto izcelsmes sertifikātu. Tas ir obligāts visiem stādiem, kurus tirgo, tajā ir norādīta visa informācija par stādiem – no kādām sēklām tie izaudzēti, kategorija u. c. Arī iegādājoties stādus, līdzi tiek dots pirkuma apliecinošs dokuments, kurā norādīta pamatinformācija par stādiem (sertifikāta Nr., daudzums) un pircēju. Tas apliecina, ka iegādāti sertificēti, atbilstošas kategorijas stādi. Šo dokumentu nedrīkst nozaudēt, jo pēc projekta īstenošanas tas kopā ar pārskatu jāiesniedz Valsts meža dienestā. Svarīgi atcerēties, ka  pirkumam jābūt noformētam uz tās personas vārda, kuras īpašumā plānots stādus stādīt. Visa pārējā informācija par stādiem būs norādīta etiķetē, kura ir uz stādu iepakojuma vai arī tiek izsniegta papildus.

Pasūtot stādus meža kokaudzētavās, svarīgi izvēlēties piemērotākos stādus: kailsakņu stādus, kailsakņu stādus ar uzlabotu sakņu sistēmu (uzlabo stāda ieaugšanu), dižstādus (liela izmēra stādus) un ietvarstādus, kurus var stādīt no pavasara līdz pat rudenim. Iegādājoties  jāpievērš uzmanība stādu kvalitātei, tiem jābūt ar labi attīstītu, nebojātu galotnes dzinumu un labi attīstītu sakņu sistēmu. Meža kokaudzētavas piedāvā arī ar repelentiem vai vasku apstrādātus stādus, kas pēc iestādīšanas tos pasargā no smecernieku bojājumiem.

Lai meža īpašnieki būtu informēti par pieejamo stādmateriāla sortimentu atbilstoši ES atbalsta MK noteikumiem Nr. 455, Meža konsultāciju pakalpojumu centrs ir veicis kokaudzētavu aptauju. Apkopotā informācija interesentiem pieejama MKPC mājaslapā: www.mkpc.llkc.lv, sadaļā Informatīvie materiāli.        

Meža īpašniekiem iesakām laikus sazināties ar kokaudzētavām un pasūtīt stādus, jo interese ir liela un sortimentu pieejamība mainās. Jāatceras, ka kokaudzētavas stādus neaudzē, ja nav prognozējams pircējs, tāpēc tirdzniecībā “brīvo” stādu apjoms ir neliels. Var gadīties, ka projekts uzrakstīts, atbalstīts, bet to nevar īstenot, jo nav atbilstošās kategorijas un izcelsmes stādu.

Uzziņai

Ar meža stādu audzēšanu nodarbojas AS “Latvijas valsts meži”  struktūrvienība “Sēklas un stādi”, kā arī privātās meža kokaudzētavas

Sarmīte Grundšteine,

MKPC direktora vietniece informācijas un apmācību jomā

Foto Galerija: