Jūs atrodaties šeit

Latvijas-Lietuvas programma

INTERREG Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Programmas teritorija aptver Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionus, kā arī Kauņas apgabalu:

 • Latvija: Kurzeme, Zemgale, Latgale;
 • Lietuva: Klaipēdas, Telšu, Šauļu, Panevēžas, Utenas un Kauņas apriņķi.

Programmai ir 4 prioritātes:

 • Sadarbība, kas veicina ilgtspējīgu un tīru vidi – atbalsts kultūras un dabas mantojuma objektu saglabāšanai, pakalpojumu un produktu uzlabošanai un attīstībai, palielinot apmeklētāju skaitu programmas teritorijā, uzlabojot dabas resursu kopīgu apsaimniekošanu, kā arī atjaunojot teritorijas ar vides problēmām.
 • Atbalsts darbaspēka mobilitātei un nodarbinātībai - atbalsts uzņēmējdarbībai, lai palielinātu darba iespējas, uzlabotu darbaspēka mobilitāti un prasmes. Lai uzlabotu reģiona reģionālo un lokālo mobilitāti, programma atbalsta ceļu infrastruktūras attīstību.
 • Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums – atbalsts sociālo infrastruktūru uzlabošanai un sociālās integrācijas pakalpojumu sekmēšanai, kā arī dzīves apstākļu uzlabošanai mazāk attīstītajās kopienās un teritorijās.
 • Efektīvi sabiedriskie pakalpojumi un laba pārvaldība dzīves kvalitātes uzlabošanai – atbalsts publisko pakalpojumu efektivitātes sekmēšanai, spēcinot kompetenci un sadarbību starp institūcijām.

Plašāka informācija par INTERREG Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu pieejama programmas tīmekļa vietnē: https://latlit.eu/

The objective of the Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme is to contribute to the sustainable and cohesive socio-economic development of the Programme regions by helping to make them competitive and attractive for living, working and visiting.

The territory of the Programme covers Latvian and Lithuanian border regions, as well as Kaunas County:

 • Latvia: Kurzeme, Zemgale, Latgale;
 • Lithuania: Klaipėda, Telšiai, Šiauliai, Panevėžys, Utena and Kaunas counties.

Programme has 4 priorities:

 • Sustainable and clean environment through cooperation - support for preservation of cultural and natural heritage objects, improvement and development of services and products, increasing the number of visitors in the program area, improving joint management of natural resources, and restoring areas with environmental problems.
 • Support to labor mobility and employment - business support to increase job opportunities, improve labor mobility and skills. Program also supports development of road infrastructure to improve regional and local mobility.
 • Social inclusion as a precondition to territorial development - support for improvement of social infrastructure and promotion of social inclusion services, as well as improvement of living conditions in less developed communities and territories.
 • Improved quality of living through efficient public services and administration - support for the efficiency of public services by strengthening competence and cooperation between institutions.

Additional information about Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme can be found on programmes official website: https://latlit.eu/