Jūs atrodaties šeit

Baltijas jūras reģiona programma

Interreg Baltijas jūras reģiona programma atbalsta integrētu teritoriālo attīstību un sadarbību, lai veidotu inovatīvāku, pieejamāku un ilgtspējīgāku Baltijas jūras reģionu. Programma veicina pārnacionālu sadarbību un integrāciju Baltijas jūras reģionā, īstenojot projektus, kas risina reģionam kopīgas galvenās problēmas. Programmas pievienotā vērtība ir saistīta ar atbalstīto pasākumu un investīciju pārnacionālo ieguvumu.

Programma ir vienošanās starp ES dalībvalstīm Dāniju, Igauniju, Somiju, Latviju, Lietuvu, Poliju, Zviedriju un Vācijas ziemeļu reģioniem, kā arī partnervalstīm - Norvēģiju, Baltkrieviju un Krievijas ziemeļrietumu reģioniem. Programmu finansē Eiropas Savienība un apstiprina Eiropas Komisija.

Programma finansē projektus četrās tematiskajās jomās:

  • Inovācijas spējas - atbalsta ieguldījumu inovāciju infrastruktūrā, īsteno viedas specializācijas stratēģijas un attīsta spēju radīt un komercializēt inovācijas reģionā.
  • Efektīva dabas resursu pārvaldība - uzsver nepieciešamību efektīvāk pārvaldīt dabas resursus. Atbalstu saņem projekti ar mērķi samazināt Baltijas jūras reģiona ūdeņu piesārņojumu un stiprināt resursu ziņā izdevīgu izaugsmi, jo īpaši ilgtspējīgu ražošanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu, energoefektivitāti un resursu ziņā izdevīgu jūras nozaru izaugsmi.
  • Ilgtspējīga transporta nozare – atbalsta labāku sekundāro un terciāro transporta tīklu un mezglu savienošanu Baltijas jūras reģiona galvenajos transporta tīklos atbilstoši TEN-T un Ziemeļu dimensijas Transporta un loģistikas partnerībai, jo īpaši integrējot Baltkrievijas, Krievijas un Norvēģijas reģiona transporta tīklus.
  • Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai – atbalsta Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam ieviešanu, kā arī veicina partnervalstu reģionālo stratēģiju kopīgo prioritāšu īstenošanu.

Plašāka informācija par Interreg Baltijas jūras reģiona programmu pieejama programmas tīmekļa vietnē: https://www.interreg-baltic.eu/home.html

 

 

Interreg Baltic Sea Region Programme supports integrated territorial development and cooperation for a more innovative, better accessible and sustainable Baltic Sea region. Partners from countries around the Baltic Sea work together in transnational projects on common key challenges and opportunities.

The Programme is an agreement between EU member states Denmark, Estonia, Finland, Latvia, Lithuania, Poland, Sweden and the northern parts of Germany as well as partner countries Norway, Belarus and the northwest regions of Russia. The Programme is funded by the European Union and approved by the European Commission.

Programme funds projects in four thematic fields:

  • Capacity for innovation - offers support for e.g. development of innovation infrastructures, implementation of smart specialization strategies and development of non-technological innovations.
  • Efficient management of natural resources - highlights the need to manage natural resources more efficiently. Resource efficient blue growth, renewable energy sources, energy efficiency and clear waters are areas that receive support.
  • Sustainable transport - projects covering themes such as interoperability, accessibility of remote areas, maritime safety, environmentally friendly shipping and urban mobility are supported.
  • Seed Money - supports the coordination of the EU Strategy for the Baltic Sea Region the stakeholders of the Strategy: assistance to the Priority Area Coordinators and Horizontal Action Leaders, organization of Strategy Forums and other implementation tasks are co-financed.

Additional information about Interreg Baltic Sea Region Programme can be found on programmes official website: https://www.interreg-baltic.eu/home.html