Jūs atrodaties šeit

​Kas ir CECRA sertifikāts un kāpēc tas izveidots?

Tālākizglītība

Konsultantu darba kvalitātes līmeņa paaugstināšana Eiropas līmenī – CECRA sertifikācijas sistēmas ieviešana Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā.

Pirms neilga laika daudzās Eiropas valstīs bija samazinājies lauksaimniecības jomā iesaistīto konsultantu skaits, jo viņiem trūka speciālu sociālo prasmju un zināšanu sarežģītāku darba uzdevumu veikšanai. Tas savukārt neļāva kvalitatīvi veikt konsultanta darbu.

Katrā valstī konsultantu apmācībām bija izstrādāta atšķirīga pieeja, bet nebija izveidota vienota sistemātiska apmācību programma, uz kuras pamata varētu veikt kvalitatīvu konsultantu kvalifikācijas prasmju pilnveidošanu.

Līdz ar to laikā no 2009. līdz 2012. gadam Vācijas konsultantu (IALB) apvienības paspārnē (vairāk nekā četru gadu projekta ietvaros) tika izveidota vienota konsultantu apmācības sistēma CECRA (Sertifikāts Eiropas konsultantiem lauku teritorijā).

CECRA sertifikācijas sistēmas mērķis ir standartizēti, vienoti konsultantu treniņi, kas sastāv no dažādiem kursu moduļiem ar ievirzi konsultantu sociālo kompetenču uzlabošanai un redzesloka paplašināšanai. Šīs sistēmas apguve piedāvā arī pārrobežu sadarbības iespējas tiem, kas šo sertifikātu ir ieguvuši.

Līdz šim CECRA sertifikācijas sistēma veiksmīgi darbojās vāciski runājošajās valstīs – Vācijā, Šveicē, Austrijā, Dienviditālijā, bet jau ar 2014. gadu ir pieņemts lēmums šo sistēmu attīstīt arī pārējās Eiropas valstīs.

Būtiska loma CECRA sertifikācijas sistēmas ieviešanai Eiropā ir EUFRAS (Eiropas lauksaimniecības un lauku konsultantu asociācija), kas ir izveidojusi atsevišķu biroju ar bāzes vietu Ozolniekos un kas palīdzēs veicināt šīs sistēmas ieviešanu pārējās Eiropas valstīs. Līdz ar to droši varam teikt, ka Latvija kārtējo reizi ir uzņēmusies līdera lomu Eiropā, lai veicinātu konsultantu darba kvalitātes paaugstināšanu kā Latvijā, tā pārējās Eiropas valstīs.

Šobrīd oficiālie partneri Vācijas CECRA AG sertifikācijas institūcijām ir Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs un Santjago de Compostella universitāte. Pieteikuma sagatavošanas procesā ir Lietuvas konsultāciju dienests, Somijas konsultāciju dienests ProAgria, Bulgārijas konsultāciju dienests, kā arī Īrijas TEAGACE.

Lai veiksmīgāk sagatavotu topošos CECRA sistēmas trenerus/lektorus apmācību procesa sekmīgai norisei, šī gada oktobrī Īrijā notika piecu dienu starptautiska līmeņa CECRA treneru apmācības.

CECRA treneru apmācību kursā piedalījās vairāki Eiropas konsultāciju dienesti no  Īrijas, Lietuvas, Ungārijas, Bulgārijas un Somijas, kā arī LLKC pārstāvji. Kopā tā bija 18 dalībnieku liela grupa, ko vadīja četri lektori. No Latvijas LLKC pasākumā piedalījās projektu vadītāja Jolanta Sūna un Tālākizglītības nodaļas vadītājs un EUFRAS CECRA biroja vadītājs Andis Kursītis.

Analizējot iegūto pieredzi, Andis Kursītis atzīmē: “Nav tā, ka līdz šim mēs Latvijā nedomātu par konsultantu apmācību un kvalitātes nodrošināšanu, jo mums jau ir izveidota iekšējā konsultantu sertifikācijas sistēma. Tomēr mūsu kvalifikācijas sistēma ir orientēta uz profesionālo nozares zināšanu apgūšanu, savukārt sociālās un komunikācijas prasmes līdz šim netika apgūtas sistemātiski. Līdz ar to CECRA sertifikācijas sistēma lieliski papildinātu mūsu apmācību koncepciju un nodrošinātu iespēju novērtēt konsultantu zināšanas Eiropas līmenī, kur CECRA sertifikāts būtu kā vienojošs kvalitātes apliecinājums. Savukārt man personīgi kā lektoram ļoti būtiski bija apgūt un dalīties ar dažādām apmācību metodēm un pieejām. Pieaugušo izglītībā svarīgākais ir ļaut dalībniekiem dalīties ar savu pieredzi, redzējumu un noslēgumā sniegt savu kopējo situācijas vērtējumu un ieteikumus, kā labāk paveikt uzdoto uzdevumu.”

Interesanti ir tas, ka Eiropas vadošie cilvēkresursu treneri un lektori aizvien mazāk cenšas izmantot tādas tehnoloģijas kā PowerPoint, bet vairāk ļauj darboties dalībniekiem praktiski. Mācību telpa tiek ierīkota atbilstoši sadarbības metodēm un darbam grupās. Savukārt lektors no skolotāja mūsu izpratnē kļūst par vērotāju, procesa virzītāju un padomdevēju.

Kā iegūt CECRA sertifikātu un LLKC tuvākie plāni

Tā kā arī LLKC aktīvi plāno apmācīt savus konsultantus pēc CECRA sertifikācijas sistēmas, ir uzsākts darbs pie pirmās apmācāmās mērķgrupas, moduļu un lektoru atlases.

Pavisam kopā CECRA sistēmā ir 15 moduļi, no kuriem, lai iegūtu sertifikātu, ir jāizvēlas trīs, bet kopumā konsultantiem jāapgūst vismaz pieci moduļi.

Ir divi obligātie moduļi: 1) darbinieka izglītība/konsultanta profils un 2) komunikācijas prasmes/uz klientu orientēta saskarsme, kas noteikti ir jāapgūst visiem konsultantiem.

No pārējiem trīspadsmit moduļiem ir iespēja izvēlēties, kurus  LLKC konsultantiem ir vēlams apgūt atkarībā no tā, kuru prasmju un iemaņu viņiem trūkst vai tās ir visnepieciešamākās sekmīgai darba uzdevumu veikšanai.

Izvēles mācību moduļi:

3. Darbs komandā, komandas vadība;

4. Retorika, prezentācijas (uzstāšanās) prasmes;

5. Laika menedžments (prasme plānot savu laiku);

6. Projekta vadība, projektu konsultācijas;

7. Konsultāciju procesa veidošana;

8. Kā rīkoties sarežģītās konsultāciju sniegšanas situācijās, pārmaiņu vadība;

9. Moderācijas un pārrunu vadība;

10. Mārketings un sabiedriskās attiecības;

11. Izglītības un pasākumu vadība;

12. Konsultāciju un atbalsta grupas;

13. Mediācijas pamatiezīmes;

14. Konsultācijas uzņēmumu vadībā (stratēģiskos jautājumos);

15. Kaučinga (komunikācijas treniņš) uzsākšana.

Savukārt, lai iegūtu CECRA sertifikātu, konsultantiem nepietiek tikai ar piecu moduļu apguvi, bet ir arī konkrētas papildu prasības.  Konsultantiem ir jābūt attiecīgajai izglītībai nozarē (augkopības, lopkopības vai citas jomas zināšanām). Ir jābūt vismaz divu gadu praktiskai pieredzei konsultanta darbā. Ir nepieciešams apmeklēt dažādus izglītojošus pasākumus (mācības, konferences, pieredzes apmaiņas braucieni) citā valstī un veikt pieredzes apmaiņas vizīti citas valsts konsultāciju dienestā. Jāraksta pašam par sevi – konsultanta pašvērtējums.

Jāpiezīmē, ka sistēma būs atvērta ne tikai LLKC konsultantiem, bet arī jebkuram nozares pārstāvim, kas gribēs paaugstināt savu kvalifikāciju un iegūt starptautiska līmeņa sertifikātu.

LLKC 2016. gada apmācību plānos ir ietvērusi vienas konsultantu grupas pilna cikla apmācību un sertifikāta izsniegšanu ar cerību, ka izdosies realizēt visu iecerēto.

Bet galvenais šīs CECRA sertifikācijas sistēmas ieviešanas mērķis ir vēlme, lai mūsu klienti – zemnieki saņemtu visaugstākās kvalitātes pakalpojumus. Tā kā LLKC ir vadošais uzņēmums nozarē, tad mūsu pienākums ir noteikt kvalitātes standartus kā Latvijas, tā Eiropas Savienības mērogā.

LLKC Tālākizglītības nodaļa

Foto: LLKC Tālākizglītības nodaļa

Foto Galerija: 

Pievienot komentāru