Jūs atrodaties šeit

Viens teļš gadā no govs – reāls mērķis vai utopija

Lopkopība
Piena lopkopība
Zālēdāju projekts

Gadu no gada piensaimnieki un gaļas liellopu audzētāji apspriež iepriekšējo gadu rezultātus un izvirza mērķus jaunajam gadam. Piensaimnieki vēlas iegūt pēc iespējas vairāk kvalitatīva piena, gaļas liellopu audzētāji kā mērķi izvirza viena teļa iegūšanu gadā no govs. Informācija, kuru ir iespējams iegūt Lauksaimniecības datu centra publiskotajā mājaslapas sadaļā, liecina, ka piensaimniekiem ikgadējā jaunā mērķa sasniegšanā veicās labāk, taču gaļas liellopu audzētāju ieceres ik gadu paliek nerealizētas. Kāpēc tā?

1.attēls

Vidējais izslaukums pārraudzības ganāmpulkos Latvijā

Avots: www.ldc.gov.lv

Kā redzams 1. attēlā, piensaimnieki savu mērķi pamazām, bet tomēr sasniedz, neskatoties uz to, ka piensaimniecības sektorā divus gadus bija smaga krīze, kas bija saistīta ar ļoti zemu piena iepirkuma cenu.

Analizējot atražošanas situāciju liellopu sektorā, situācija nebūt nav tik laba. Iepriekšējo gadu vidējie atražošanas rādītāji Latvijā ievērojami atpaliek no labāko Latvijas piensaimniecību rādītājiem, kas norāda, ka vēl joprojām piensaimniekiem jāvelta lielākas pūles kvalitatīvu vaislas teļu izaudzēšanā, teļu ieguvē un saglabāšanā. Dati apkopoti 1. tabulā.

1.tabula

Atražošanas rādītāji Latvijas piensaimniecībās

Gads

1. atnešanās vecums (mēn.)

Servisa periods (dienas)

Starpatnešanās intervāls (dienas)

Iegūti teļi no 100 govīm/telēm

Sēklojumu reižu skaits

2014

27,5

142

425

85,8

1,8

2015

27,2

140

423

86,2

1,8

Avots: www.ldc.gov.lv

Pirmajā tabulā apkopotie rādītāji ļauj spriest, ka piensaimniecības sektorā vaislas teļu vidējais pirmās apsēklošanas vecums 2014. un 2015. gadā bija 18,5 mēneši, kas ir ievērojami lielāks nekā Eiropas attīstītāko valstu piensaimniecībās – 13,0–14,2 mēneši. Tas nozīmē, ka dažādu apstākļu dēļ vaislas teļu izaudzēšana ir aizkavēta. Iespējamie cēloņi visbiežāk saistīti ar nepietiekamu ēdināšanu un biežu vaislas teļu slimošanu1–3 mēnešu vecumā, kas ir būtiskākais cēlonis šo dzīvnieku atpalicībai augšanā. Ārzemju pētījumos ir noskaidrots, ka, ja vaislas tele pirmo reizi atnesas 23–24 mēnešu vecumā, pirmajā laktācijā ir iespējams iegūt par 700–1000 kg piena. Savukārt analizējot servisa perioda garumu, jeb laika periodu pēc dzemdībām līdz sēklošanas reizei, kad iestājusies grūsnība, nākas atzīt, ka Latvijā lielākoties slaucamās govis cieš no nepietiekamas ēdināšanas, kas izsauc enerģijas deficītu govīm, kā rezultātā servisa periods ievērojami pagarinās. Ņemot vērā piena pārraudzībā esošo govju reģistrēto vidējo izslaukumu Latvijā, vidējam servisa periodam slaucamajām govīm valstī būtu jābūt 65–75 dienu garam.

2.tabula

Atražošanas rādītāji LLKC izmēģinājuma tīkla saimniecībās

Rādītāji

2015. gadā

Vidēji LLU MPS “Vecauce”

Vidēji SIA “Lestene”

Vidēji valstī

2015. gads

2016. gads

2015. gads

2016. gads

Atražošana

1. Sēklojums

18,2

14,0

13,0

14,0

15,0

1. Atnešanās vecums (mēneši)

27,2

26,3

23,0

24,0

24,0

Servisa periods (dienas)

140

122

128

105

89

Sēklojumu reižu skaits

1,8

1,85

2,2

1,9

1,6

Cietstāvēšanas periods (dienas)

62

69

73

64

57

Starpatnešanās intervāls (dienas)

423

405

411

388

372

Iegūti teļi no 100 govīm/telēm

86,2

90,0

88,9

94,0

98,1

             

Avots: www.ldc.gov.lv un saimniecību sniegtie dati

Veicot izmēģinājumu divās Latvijas piensaimniecībās, pēc saimniecību sniegtās informācijas, var secināt, ka arī daļa Latvijas piensaimnieku spēj strādāt labi un ir konkurēt spējīgi, taču to nevar apgalvot par piensaimniecības sektoru Latvijā kopumā. Jāpiemin, ka šajās saimniecībās vidēji iegūtais piena daudzums laktācijā no govs ievērojami pārsniedz vidējo rādītāju valstī. Kā liecina 2. tabulā apkopotie izmēģinājumu tīkla saimniecību sniegtie dati, tad servisa periods izmēģinājuma tīkla saimniecībās variē no 89–128 dienām, bet iegūto teļu skaits no 100 govīm/telēm šajās saimniecībās ir no 89–98, kas liecina, ka abās saimniecībās ganāmpulka apsaimniekošanā tiek lietotas progresīvas saimniekošanas metodes: dzīvnieku grupēšana atbilstoši to produktivitātei un fizioloģiskajam stāvoklim, atbilstoša ēdināšana visos laktācijas posmos, kā arī slaucamajām govīm tiek nodrošināts atbilstošs komforts un labturības prasības. Protams, ka jāstrādā pie apsēklošanas reižu skaita samazinājuma, jo optimāli augstražīgos ganāmpulkos apsēklošanas reižu skaitam nevajadzētu pārsniegt 1,6–1,8.

Veicot neauglības cēloņu apzināšanu slaucamo govju ganāmpulkos, jāsecina, ka ļoti liela ietekme ir slaucamo govju ķermeņa kondīcijai, kas tiešā veidā ir atkarīga no ēdināšanas faktoru ietekmes. Tai piecu punktu skalā jābūt 3,25–3,50.

2.attēls

Galvenie grūsnību ietekmējošie faktori (%)

Kā redzams 2. attēlā, tad arī izmēģinājuma tīkla saimniecībās galvenokārt neauglību veicina slaucamo govju neatbilstoša ēdināšana un turēšana, neskatoties uz to, ka saimniecībās kopumā tiek ievērota laba dzīvnieku ēdināšanas un turēšanas prakse. Arī dzīvnieku izaudzēšanas kļūdas 10,3–22,3% gadījumos veicina neauglību ganāmpulkos. Izmēģinājuma laikā LLU MPS “Vecauce” un SIA “Lestene” neapstiprinājās apgalvojums, ka lielākais neauglības cēlonis ir ginekoloģiskās slimības. Ginekoloģiska rakstura slimības abās saimniecībās tika konstatētas tikai 14,3–16,9%, nevis, kā iepriekš tika apgalvots, ka ~40-60% gadījumos neauglība slaucamo govju ganāmpulkā tiek iegūta ginekoloģisku slimību rezultātā.

Lai savlaicīgi mazinātu slaucamo govju saslimšanu ar vielmaiņas slimībām, kas būtiski ietekmē auglību, slaucamajām govīm cietstāves perioda beigu posmā, 10 dienas pirms gaidāmās atnešanās un 10 dienas pēc atnešanās ir nepieciešams noteikt gilikozes un β-oksisviestskābes koncentrāciju asinīs. Neatkarīgi no slaucamas govs fizioloģiskā stāvokļa par glikozes normu asinīs uzskata 2,3–4,1 mmol l-1 (Merck Veterinary Manual, 2004) vai 2,3–5,5 mmol l-1 (Clinical Pathology…, 2003). Savukārt laktācijas periodā β-oksisviestskābes koncentrācija asinīs nedrīkst būt augstāka par 1,6 mmol l-1 (Bovine Medicine…, 2015).

Servisa periodu slaucamajām govīm ievērojami var samazināt ar vairākām metodēm. Vienkāršākā no tām ir ķermeņa temperatūras kontrole pēc dzemdībām, mērot katru dienu 2 reizes dienā līdz 14 laktācijas dienai (norma 38,5–39,0 °C). Paaugstinātas vai pazeminātas ķermeņa temperatūras gadījumā jāveic atbilstoša ārstēšana saskaņā ar veterinārārsta norādījumiem. Gadījumos, kad pēc 40. laktācijas dienas govīm nenovēro meklēšanos, ievērojami servisa periodu iespējams samazināt un uzlabot slaucamo govju auglību, lietojot hormonālo stimulāciju. Vairāk informāciju var iegūt, konsultējoties ar veterinārārstiem vai iepazīstoties ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra izdevumu “Izmēģinājumi augkopībā un lopkopībā 2016” (82. –93. lpp., http://laukutikls.lv/sites/laukutikls.lv/files/informativie_materiali/demonstrejumi_2016.pdf).

Izmēģinājumā, ko veica LLKC, laika posmā no 2013. gada decembra līdz 2016. gada oktobrim tika noskaidrots, ka, samazinot servisa periodu vidēji par vienu dienu saimniecībā, saimniecībai ir iespēja ietaupīt dienā uz katru ganāmpulkā esošu govi 2,50–3,00 eiro.

Līdzīgas problēmas ir vērojamas arī gaļas liellopu sektorā. Latvijā, par ko liecina Lauksaimniecības datu centra mājaslapā www.ldc.gov.lv publiski pieejamā informācija, kas apkopota 3. tabulā.

3.tabula

Atražošanas rādītāji gaļas liellopu saimniecībās Latvijā

Gads

1. atnešanās vecums (mēneši)

Starpatnešanās intervāls (dienas)

Servisa periods (dienas)

Iegūti teļi no 100 govīm/telēm

2013

31,2

410

127

89

2014

32,5

428

145

85

2015

32,4

414

131

88

 

Gaļas liellopu sektorā izvirzītie mērķi gadu no gada netiek sasniegti, kas būtiski ietekmē sektora attīstību un saimnieku finansiālo situāciju, jo, analizējot gaļas liellopu pašizmaksas rādītājus, nākas atzīt, ka lielākajā daļā aptaujāto saimniecību ienākumi no ražošanas sastāda ~40–47%, pārējie ienākumi gaļas liellopu saimniecībām ir valsts un ES dažādi atbalsti, kā rezultātā saimniecības ir viegli ievainojamas, mainoties politiski ekonomiskajai situācijai. Taču ir jāsaprot viena būtiska nianse, –ka gaļas liellopu bizness ir balstīts uz vairākām pozīcijām atkarībā no saimniecības specializācijas veida. Pirmkārt, šķirnes saimniecības, kas realizē šķirnes dzīvniekus, un preču saimniecības, kas audzē dzīvniekus gaļai. Līdz šim paveicies saimniekošanā atsevišķām saimniecībām, neskatoties uz to, ka pasaulē pieaug pieprasījums pēc liellopu gaļas, taču Latvijā saimnieciskā darbība gaļas liellopu sektorā tiek veikta pretēji tirgus tendencēm.

Kāpēc šāda situācija ir izveidojusies? Runājot ar cilvēkiem, kuri ir iesaistīti liellopu gaļas apritē Latvijā, jāatzīst, ka Latvijā iegūtai liellopu gaļai ne vienmēr ir stabila kvalitāte un pietiekams apjoms, ko piedāvāt patērētājiem, kā rezultātā vietējās izcelsmes gaļai iekšējā tirgū ir neliels pieprasījums.

Situācijas izskaidrojums ir apkopots 3. tabulā. Tendence līdzīga kā piena nozarē, – nespēja savlaicīgi izaudzēt labas vaislas teles, maza teļu ieguve no 100 govīm/telēm, kā rezultātā garš servisa periods un starpatnešanās intervāls. Gaļas liellopu audzētāji var kritizēt lopkopības speciālistus, taču ir jāatceras pamatpatiesības, ka gaļas liellopa suga ir GOVS, kuras fizioloģisko procesu nodrošināšanai ir nepieciešama laba, kopšana, turēšana un ēdināšana, tāpēc problēmas, kuras vērojams gaļas liellopiem, ir līdzīgas kā piena lopkopībā, tikai produkts, par ko gaļas liellopu turētājs iegūs naudu, ir iegūts vesels teļš no govs gadā.

LLKC aprēķini liecina, katrs neiegūtais teļš liellopu gaļas saimniecībā nes ~800–1000 eiro zaudējumus gadā.

Ekstensīva gaļas liellopu audzēšana Latvijā ir izveidojusies vēsturiski, taču, ja palūkojamies uz zviedru pieredzi, tad jāsecina, ka Latvijā liela daļa gaļas liellopu audzētāju nesaimnieko pēc vispāratzītām saimniekošanas metodēm, bet cenšas izveidot savu saimniekošanas modeli, kas nav balstīts uz zinātnes un ekonomikas pamatprincipiem un dzīvnieku fizioloģiskajām vajadzībām.

Ieskats Zviedrijas gaļas liellopu audzētāju pieredzē

1) Gaļas liellopu dzīvmasas kontrole piedzimstot, 200. dzīves dienā, 365. dzīves dienā un 550 dienu vecumā.

2) Datu uzskaite par dzemdību vieglumu.

3) Liemeņa kontrole pēc SEUROP standarta un tauku klases noteikšana (1–5 punkti).

4) Ragu stāvokļa vērtējums, pēc izvēles nagu stāvokļa vērtējums, sēklinieku maisiņa apkārtmēra vērtējums (12 mēnešu vecumā jābūt 32 cm/ø) un rumpja lielums.

5) Gaļas liellopu nozarē ziemeļvalstīs 2013. gadā ieviesta lineārā dzīvnieku novērtēšanas sistēma.

6) Saimniecībās divas reizes gadā tiek veikta datu analīze par saimniecības ražības rādītājiem un rezultātiem, ko sniedz kautuve par nokautajiem liellopiem pēc SEUROP standarta.

7) Saimniecībās arvien biežāk izmanto mākslīgo apsēklošanu ticamāku rezultātu un augstvērtīgāku dzīvnieku ieguvei, jo mākslīgajā apsēklošanā izmantotiem buļļiem ir noteikta vērtība, kā arī to bioproduktu izmanto tikai šķirnes saimniecībās.

8) Zviedrijā ir noteikti gaļas liellopu šķirnes audzēšanas mērķi. Piemēram: Šarolē šķirnes buļļa liemeņa svars 12–14 mēnešu vecumā ir 350–375 kg, teles liemeņa svars 12–14mēnešu vecumā >275 kg. Pirmā atnešanās Zviedrijā Šarolē šķirnes lopiem notiek 24–26 mēnešu vecumā, Latvijā – 31–32 mēneši!

 

Uzziņai

Zviedrijā 2012. gadā Šarolē šķirnes liellopiem pirmās atnešanās vecums bija 25,6 mēneši, vidējais starpatnešanās intervāls – 380 dienas, 99,5 atšķirti teļi no piedzimušajiem teļiem.

Secinājumi:

Latvijas lopkopības sektorā ir ievērojams neizmantots iekšējais potenciāls straujai piena un gaļas nozares attīstībai.

Nepieciešams izvedot lopkopības nozaru stratēģiju pēc kaimiņvalstīs ieviestiem kritērijiem un stingri to ievērot.

Latvijā ir pietiekami zinoši lopkopības nozarē strādājoši speciālisti un zinātnieki, kas spētu sniegt kvalitatīvas konsultācijas nozarē strādājošajiem ar nosacījumu, ka sniegtās atziņas tiek ieviestas praksē.

Materiālu sagatavoja:

Dainis Arbidāns,

LLKC Lopkopības nodaļas konsultants-eksperts veterinārmedicīnā