Jūs atrodaties šeit

Vai ganīšana porciju sistēmā ir efektīvāka par ganīšanu aplokos

Lopkopība
Demonstrējumi lopkopībā

Zemnieku saimniecībā “Ramanīši” jau otro gadu tiek analizēts, kā ganību izmantošana un apsaimniekošana ietekmē saražotās produkcijas pašizmaksu, tāpēc šeit ierīkots demonstrējums “Videi draudzīgas daudzlauku ganību sistēmas demonstrējums piena lopkopības saimniecībā ar mērķi samazināt produkcijas pašizmaksu”. 

Piena lopkopībā, tāpat kā ikvienā ražošanas nozarē, mērķis ir peļņas gūšana. Lai kāpinātu peļņas apjomu, viena no iespējām ir samazināt ražošanas pašizmaksu. To iespējams samazināt, saražojot vairāk produkcijas vienību ar esošajiem resursiem vai samazinot ražošanas izmaksas uz vienu saražotās produkcijas vienību. Būtiski atcerēties, ka obligāts nosacījums ikvienā saimniekošanas sistēmā ir pašizmaksas samazināšana, nekaitējot produkcijas kvalitātei.

Demonstrējuma ietvaros 2019. un 2020. gados slaucamās govis ganību periodā ganībās tika sadalītas divās grupās:

  • 1. slaucamo govju grupa tiek ganīta līdzšinējā ganību sistēmā –aplokos,
  • 2. slaucamo govju grupa tiek ganīta porcijās.

Lai noteiktu ganību sistēmas ietekmi uz piena izslaukumu apjomiem, katru gadu četru mēnešu periodā tiek salīdzināts mēneša piena izslaukumu apjoms katrā no ganību sistēmām.

Attēls Nr. 1.

Piena izslaukumu apjomu salīdzinājums pa ganību sistēmām 2019. gadā

 

Analizējot 2019. gada rādītājus, var secināt, ka piena izslaukums, ganot porciju ganību sistēmā, ir lielāks kā aploku ganību sistēmā. Rādītāju starpība attēlota tabulā:

Attēls Nr. 2.

Piena izslaukumu apjomu salīdzinājums pa ganību sistēmām 2020. gadā

Analizējot 2020. gada rādītājus, var secināt, ka piena izslaukums, ganot porciju ganību sistēmā, arī 2020. gadā ir lielāks kā aploku ganību sistēmā. Rādītāju starpība attēlota tabulā:

Salīdzinot 2019. un 2020. gada rādītājus, var secināt, ka piena izslaukumu apjoms 2020. gadā ir mazāks, kas izskaidrojams ar to, ka ganāmpulkā 2019. gada beigās tika veikta slaucamo govju intensīva brāķēšana, un 2020. gadā lielu daļu slaucamo govju ganāmpulka sastāda pirmpienes. Šīs ganāmpulka stāvokļa izmaiņas paplašina analīzes iespēju, norādot uz to, ka ganīšana porciju sistēmā ļauj kāpināt izslauktā piena apjomu jebkura vecuma slaucamo govju grupās. Līdz ar to secināms, ka pašizmaksa uz saražoto vienību samazinās, jo, izmantojot līdzvērtīgus resursus – ganības, un mainot ganīšanas sistēmu, iespējams kāpināt saražotās produkcijas apjomu.

Ganīšanai aplokos un porciju sistēmās veidojas arī atšķirība izmantotajās ganību platībās. Ja, uzskaitot 7 dienu periodu uz 10 govīm pie ganību ražības 8,98 t/ha, ganot aplokos, vidēji nepieciešams 0,5466 ha, tad, to pašu laika periodu ganot porciju sistēmā, nepieciešama 0,51 ha liela platība. No tā izriet, ka porciju ganīšanas sistēmas ieguvums ir arī mazāka nepieciešamā ganību platība. Līdz ar to saimniecībai ir iespēja izmantot zemes ietaupījumu citiem ražošanas mērķiem.

Pareiza ganību apsaimniekošana un uzturēšana prasa salīdzinoši lielus finanšu resursus. Tomēr, veicot pareizu saimniecības ganību apsaimniekošanu, iespējams saglabāt zālāju kvalitāti ilgākam laika periodam, kas samazinās jaunu ganību zālāju ierīkošanas izmaksas. Viens no šādiem ganību uzturēšanas veidiem ir esošo zālāju piesēja, kas ļauj uzlabot ganības, tās pilnībā nepārsējot. Līdz ar to tiek ekonomēti līdzekļi pilnam augsnes apstrādes ciklam pirms jaunu zālāju ierīkošanas. Efektīvākai ganību apsaimniekošanai un piesējai  saimniecībā iegādāts sīklsēklu piesējas agregāts. Tāpat ganību izmantošanas savlaicīga uzsākšana, nepārganīšana un appļaušana ir kvalitatīva zālāja uzturēšanas stūrakmeņi ikvienā saimniecībā.

Kvalitatīvs, ilgtspējīgs zālājs un atbilstošas ganību sistēmas izvēle nodrošina augstākus piena izslaukumu apjomus slaucamajām govīm un ļauj samazināt ražošanas pašizmaksu, gan saražojot vairāk piena no esošajiem resursiem, gan samazinot mainīgās izmaksas zālāju ierīkošanai un uzturēšanai.

Mārīte Vucenlazdāne,
LLKC Preiļu biroja ekonomikas konsultante

Zita Briška,
LLKC Preiļu biroja lopkopības konsultante

Foto Galerija: