Jūs atrodaties šeit

Slaucamo govju ēdināšana piesietā turēšanas sistēmā

Lopkopība
Demonstrējumi lopkopībā

Programma: Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākums “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. ZM/2018/41_ELFLA.

Tēma: “Govju precīzā ēdināšana piesietajā turēšanā, izmantojot dažādus proteīna avotus ekonomiski pamatotas barības devas ieguvei, izmantojot pašaudzēto lopbarību siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanas nolūkos” (LAD līguma Nr. LAD160419/P25).

Mērķis: Nodemonstrēt govju precīzo ēdināšanu piesietajā turēšanā, izmantojot dažādus pašaudzētos proteīna avotus, tādējādi samazinot iegūtā piena pašizmaksu un SEG emisiju daudzumu.

Projekta Nr.: 19-00-A00102-000008.

Projekta īstenošanas laiks: 2019.-2022. gads.

Projekta īstenotājs: SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”.

Partneri: z/s “Odzāni”, Saukas pagasts, Viesītes novads; APP Agroresursu un ekonomikas institūts; biedrība “Zemnieku saeima”.

Projektā plānotās aktivitātes un rezultāti: Demonstrējumā piena lopkopības saimniecībā z/s “Odzāni” veidot divas slaucamo govju grupas ar atšķirīgu proteīna barības līdzekļu ēdināšanu; analizēt izēdināmo rupjo lopbarību un koncentrātus, sastādīt barības devas abām slaucamo govju grupām. Demonstrējumā veidot, apstrādāt, analizēt piena kvalitatīvo un kvantitatīvo rādītāju uzskaiti līdz 150.  atnešanās dienai, reģistrēt grūsnības iestāšanos, novērot govju veselības stāvokli pēcatnešanās periodā. Tiks aprēķināts no govs izdalītā metāna daudzums, demonstrējot slaucamo govju efektīvāko apsaimniekošanas metodi piesietajā turēšanā. Tiks vērtēti piena rādītāju rezultāti, to pielietošana praksē; ieteikta barības līdzekļu vajadzība noteiktai ražības sasniegšanai, sabalansētas barības devas nepieciešamība piena rādītāju uzlabošanai, ražības kāpināšanai, dzīvnieku veselības stāvokļa nodrošināšanai un apkārtējās vides piesārņojuma mazināšanai. Demonstrējuma laikā tiks nodrošināta publicitāte demonstrējumam, organizējot lauka dienu reizi gadā,  demonstrējuma noslēguma seminārā tiks sniegta informācijas par iegūtajiem rezultātiem. Rezultāti tiks publicēti LLKC mājaslapā.

Demonstrējuma ierīkošanas vieta: z/s “Odzānu” novietne ”Dzintras”, Saukas pagasts, Viesītes novads. Kontaktpersona: LLKC Jēkabpils konsultāciju biroja lopkopības konsultante Ziedīte Bimšteine, e-pasts: ziedīte.bimšteine@llkc.lv,  tālr. 28361750.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests