Jūs atrodaties šeit

Jaunpiena izēdināšanas metodes

Lopkopība
Demonstrējumi lopkopībā

Nelimitētas jaunpiena (ad libitum) izēdināšanas metodes ietekme uz teles augšanu un attīstību

Ik gadu piensaimniecības visā pasaulē sastopas ar jauniem izaicinājumiem, kas rosina daudzu zinātnieku prātus: kā efektīvi saimniekot, palielinot slaucamo govju ražību pirmajā laktācijā; kā uzlabot ganāmpulka ilgmūžību; kā ražošanas apstākļos, kad ir liela dzīvnieku koncentrācija, telēm panākt labu veselību.

Piena lopkopībā ik gadu notiek pētījumi un veikta analīze par saslimšanas biežumu, mirstību un tās cēloņiem, lai praksē ieviestu inovatīvas metodes jaundzimušas teles veselības uzlabošanai ar mērķi iegūt augstražīgu govi. Arī Latvijā ar Zemkopības ministrijas atbalstu Lauku attīstības plāna programmas “Par demonstrējuma ierīkošanu un īstenošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” ietvaros a/s “Agrofirma Tērvete” tiek ierīkots demonstrējums par tēmu “Nelimitētas jaunpiena (ad libitum) izēdināšanas metodes ietekme uz teles augšanu un attīstību”.

Demonstrējuma uzdevums

Uzdevums ir novērtēt un nodemonstrēt nelimitēta jaunpiena (ad libitum) izēdināšanas ietekmi uz teles augšanu un attīstību, izvērtēt dažādu ēdināšanas stratēģiju ekonomisko efektivitāti, noteikt pirmās mākslīgās apsēklošanas vecumu un auglību no pirmās mākslīgās apsēklošanas reizes. Noteikt dzemdību vieglumu pirmpienēm, kuras ēdinātas pēc klasiskās (limitēta) un ad libitum (nelimitēta) jaunpiena izēdināšanas shēmas.

Demonstrējumā plānots noteikt olbaltumvielu saturu izbarojamā jaunpienā pirms tā izbarošanas jaundzimušajām telēm ar mērķi izbarot tikai augstas kvalitātes jaunpienu. Tas nodrošinātu augstu kolostrālo imunitāti, kā arī izveidotu jaunpiena banku, no kuras būs iespējams dabūt jaunpienu jaundzimušo telīšu ēdināšanai, ja mātes jaunpiens būs nekvalitatīvs: asiņains, iegūts no govīm, kas slimas ar tesmeņa iekaisumu vai imūnglobulīna (Ig) saturs būs mazāks par 22% pēc BRIX.

Demonstrējuma laikā tiks izveidotas divas grupas, katrā iekļaujot pa 30 jaundzimušām telēm, kuras pirmreizējo jaunpiena devu atkarībā pēc apstākļiem saņems ar zondi no 3,5 līdz 5,0 litriem ar Ig saturu ne mazāku par 22% pēc BRIX. Vērtēta tiks telīšu dzīvotspēja, to augšana un attīstība. Nelimitētas jaunpiena izēdināšanas metodes praktiskā nozīme vaislas teles izaudzēšanā ir nodrošināt augstu kolostrālo imunitātes līmeni, izbarojot 4 litrus izcilas kvalitātes, Ig 50–55 g/dl, jaunpienu pirmajā stundā pēc teles piedzimšanas un turpinot teli ēdināt ar paskābinātu pienu pirmās 60 dzīves dienas.

Demonstrējuma otrajā posmā tiks noteikti vaislas telīšu auguma rādītāji, lai noteiktu optimālo vecumu, kad tiks uzsākta mākslīgā apsēklošana. Par mākslīgās apsēklošanas sākšanas robežlielumu demonstrējuma metodikā ir noteikts dzīvmasas rādītājs 65–70% no pieaugušas govs dzīvmasas.

Demonstrējuma trešajā posmā abās demonstrējuma dzīvnieku grupās tiks vērtēts dzemdību vieglums, ražība pirmajā laktācijā, piena sastāvs.

Visā demonstrējuma īstenošanas laikā tiks iegūti, apkopoti, analizēti, matemātiski apstrādāti visu veidu rādītāji, t.sk. arī izdevumi, kas saistīti ar telīšu izaudzēšanu, mākslīgo apsēklošanu un, ja nepieciešams, ārstēšanu līdz pirmās laktācijas noslēgumam.

Par aktivitātēm tiks sniegta informācija LLKC un a/s “Agrofirma Tērvete” tīmekļa vietnē. Visā periodā ieplānotas četras lauku dienas, kurās varēs piedalīties interesenti. Par lauku dienu pasākumu norises laiku, vietu un darba kārtību a/s “Agrofirmā Tērvete” tiks paziņots iepriekš saimniecības un LLKC tīmekļa vietnē.

Zināmais par nelimitētu jaunpiena izēdināšanu

Dažādos pētījumos minēts, ka, jaundzimušai telei ievadot ar zondi jaunpienu 3–4 l pirmajās divās stundās glumeniekā, tā saņem lielāku imūnglobulīna (Ig) devu, nekā veicot jaunpiena izēdināšanu 2–2,6 l no kannas ar zīdekli (pupu), kas nodrošina zemāku Ig koncentrāciju teles asins serumā.

Telēm, kas saņēmušas lielāku jaunpiena devu ar zondi, seruma kopējā proteīna, globulīnu (t.sk. Ig) līmenis 24 stundu vecumā ir augstāks nekā zemāku devu saņēmušajām telēm. Piecpadsmit dienu periodā lielāku jaunpiena devu saņēmušajām telēm ir lielāks dzīvmasas pieaugums, vieglākas diarejas klīniskās pazīmes, serumā augstāks kopējā proteīna, globulīnu un glikozes līmenis. Piena izēdināšana ad libitum, līdzīgi kā ad libitum piena aizstājēju izēdināšana, salīdzinājumā ar ierobežotu izēdināšanu rada lielāku barības patēriņu un arī dzīvmasas pieaugumu, taču pēc atšķiršanas no piena iepriekš izēdinātā piena deva neietekmē spēkbarības un rupjās barības uzņemšanas spējas. Piena aizstājēja izēdināšana ad libitum nepaaugstina seruma proteīna albumīna līmeni salīdzinājumā ar ierobežotu ēdināšanu. No telēm ar lielāku dzīvmasas pieaugumu izaugušās govis pirmajā laktācijā producē vairāk piena.

Ārzemju pētījumos noskaidrots, ka, izēdinot nelimitēti pienu līdz 60. teles dzīves dienai, ir iespējams agrāk veikt vaislas telīšu mākslīgo apsēklošanu, kā rezultātā samazinās pirmās atnešanās vecums. Līdz šim Latvijā nav pietiekami pētīta vaislas telīšu ēdināšana ad libitum, nav pietiekami daudz datu par vaislas telīšu attīstību, par dzemdību vieglumu un ražību pirmajā laktācijā. Īstenojot demonstrējumu a/s “Agrofirma Tērvete”, tiks iegūta informācija par jaunpiena ad libitum izēdināšanas metodes ekonomisko lietderību augstražīgu govju ieguvē.

LAIMA LIEPA, LLU VMF Klīniskā institūta asociētā profesore, vadošā pētniece

DAINIS ARBIDĀNS, LLKC Lopkopības nodaļas konsultants eksperts veterinārmedicīnā

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” ietvaros (Iepirkuma identifikācijas Nr. ZM/2018/7_ELFLA).

Projekta Nr. 19-00-A00102-000001

Projekta īstenošanas laiks: 2019.–2022. gads

Projekta īstenotājs: SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests