Jūs atrodaties šeit

Uztvērējaugu audzēšana – efektīvs risinājums ūdens piesārņojuma mazināšanai

Augkopība

Slāpekļa piesārņojums Lielupes un Ventas baseinā Latvijā un Lietuvā ilgtermiņā var radīt nopietnas vides problēmas. Tādēļ LLKC augkopības konsultanti seko jaunākajiem pētījumiem, kā to mazināt un, aicina arī zemniekus iepazīties ar pētījuma rezultātiem. Šoreiz par Lietuvas Vides politikas centra atklājumiem.

Lauksaimnieciskā darbība ir viens no nozīmīgākajiem virszemes ūdeņu piesārņojuma avotiem ar slāpekļa savienojumiem. Lai gan aizvien lielāka uzmanība tiek pievērsta dažādām vides iniciatīvām lauksaimnieciskajā praksē, pašlaik īstenotie pasākumi joprojām nav pietiekami, lai sasniegtu labu Baltijas jūras vides stāvokli.

Situācija Lielupes un Ventas upju baseinu apgabalu (UBA) teritorijās Latvijā un Lietuvā nav izņēmums - tur joprojām ir daudz ūdensteču un ūdenstilpju, kuras skārušas piesārņojuma problēmas. Lielupes upes baseina ūdensobjektu ekoloģiskais stāvoklis lauksaimnieciskās darbības ietekmes dēļ tiek uzskatīts par sliktāko gan Lietuvā, gan Latvijā. Piesārņojums ar augu barības vielām (nitrātiem) ūdenstecēs un ūdenstilpēs pēdējos gados ir palielinājies.

Vajadzība risināt ūdenstilpju problēmas mudināja lauksaimniecības un vides ekspertus kopīgi meklēt vispiemērotākos pasākumus, lai nodrošinātu ilgtspējīgu lauksaimniecības praksi un dabas resursu saglabāšanu. Pēdējos gados ir ievērojami pieaugusi interese par uztvērējaugiem, kas sniedz ieguldījumu ne tikai vides aizsardzībā, bet dod labumu arī lauksaimniekiem.

Šī gada septembrī pēc divu gadu darba Lietuvas Vides politikas centra vadībā un kopā ar partneriem no Vītauta Dižā universitātes pabeigts projekts “Optimāli uztvērējaugu izmantošanas risinājumi pārrobežu upju- Venta un Lielupe- baseinu piesārņojuma mazināšanai“, kurš tika atbalstīts programmā Interreg V-A Latvija– Lietuva Programmas 2014-2020.

Projekta mērķis bija paaugstināt pārrobežu upju Ventas un Lielupe baseinu apsaimniekošanas efektivitāti, nodrošinot kopīgu koncepciju lauksaimniecības radītā piesārņojuma samazināšanā. Projekts vērsts uz uztvērējaugu audzēšanu kā vienu no daudzsološākajiem agrovides pasākumu risinājumiem potenciāla un ekonomisko aspektu izvērtēšanu un to audzēšanas potenciāla pārbaudi Latvijā un Lietuvā.

Lai veicinātu uztvērējaugu plašāku izmantošanu, tika ierīkoti demonstrējumi un organizētas informatīvās lauku dienas, Agroresursu un ekonomikas institūta zinātnieki kopā ar partneriem pētīja uztvērējaugu audzēšanas praksi ārvalstīs, sagatavoja ieteikumus par uztvērējaugu atbalsta pasākumiem un nosacījumiem. Tika izstrādāts lēmumu pieņemšanas atbalsta rīks, lai palīdzētu lauksaimniekiem atrast optimākos risinājumus uztvērējaugu audzēšanā katras saimniecības vajadzībām.