Jūs atrodaties šeit

Ludzas novadā apgūst bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanu

Augkopība

LLKC Ludzas nodaļā notikušas mācības par bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanu, kuru laikā notika gan teorētiskās nodarbības, gan praktiskās nodarbības uz lauka.

LLKC sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti 2016. gadā ir uzsācis vērienīga mācību projekta īstenošanu Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.–2020. gadam ietvaros, kas turpināsies līdz 2018. gada beigām. Projekta laikā tiks piedāvātas mācības četros mācību blokos – lauksaimniecība, pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošana, mežsaimniecība un kooperācija.

Šogad mācības tiek organizētas tiem lauksaimniekiem, kuri iesaistījušies LAP 2014. –2020. gadam pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitātē "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ) un, ja ir uzņemtas saistības par Eiropas Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4. zālāju ražības klase), ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot mācību kursus un iegūstot atbilstošu dokumentu. Īpaši svarīgi tas ir tiem, kuriem 2016. gads ir jau otrais saistību gads BDUZ aktivitātē. Šiem lauksaimniekiem mācības šogad jāapmeklē obligāti, lai varētu saņemt atbalsta maksājumus.

Projekta ietvaros ar 100% atbalsta intensitāti šādas, divu dienu mācības četrām grupām tika organizētas arī LLKC Ludzas nodaļā laika posmā no 19. augusta līdz 20. septembrim. Mācībās bija gan teorētiskās nodarbības, gan praktiskās nodarbības uz lauka. LLKC Ludzas nodaļas rīkotajām mācībām tika piesaistīti trīs lektori – Valda Baroniņa, Maija Grandāne un Ilze Čakare.

Teorētiskajās nodarbībās pirmajā mācību dienā lauksaimnieki apguva jēdzienu par bioloģiski vērtīgiem zālājiem un to nozīmi, bioloģiski vērtīgo zālāju iedalījumu, to apsaimniekošanu, kā arī tika apgūti BDUZ aktivitātes atbalsta nosacījumi, bet otrajā mācību dienā – bioloģiski vērtīgo zālāju noteikšana, raksturīgās sugas un indikatorsugas, bioloģiski vērtīgo zālāju saglabāšanas iespējas, kā arī lauksaimniekiem tika sniegta informācija par Eiropas Savienības aizsargājamiem zālājiem un to raksturojums.

Praktiskajās nodarbībās abās mācību dienās lektori lauksaimniekiem dabā rādīja un mācīja bioloģiski vērtīgo zālāju indikatorsugas un to noteikšanu. Apvienojot teorētiskajās nodarbībās gūtās zināšanas par bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanas iespējām un novērtējot praktisko nodarbību norises vietu, kopā ar lektori tika noteikta konkrētajam zālājam piemērotākā apsaimniekošana. Lauksaimniekiem tika mācīta arī individuāla “Saimniecības zālāju apsaimniekošanas plāna” sagatavošana. Katrai mācību grupai praktiskās nodarbības notika divos dažādos zālājos.

 

Praktiskās nodarbības zālājos

 

Kopumā LLKC Ludzas nodaļas organizētajās mācībās piedalījās un apliecinājumu par Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai dzīvotņu apsaimniekošanu ieguva 79 lauksaimnieki no Ludzas, Ciblas, Kārsavas, Zilupes, Rēzeknes, Varakļānu novada.

 

Apliecinājumu saņemšanas brīdis

 

Saņemot apliecinājumus, mācību dalībnieki atzina, ka šāda veida mācības ir ļoti vērtīgas un praktiski pielietojamas. Atzinīgi tika novērtēti arī mācībās iesaistītie lektori, jo viņi mācēja bagāto informācijas apjomu pasniegt visiem saprotamā valodā. Arī mēs, LLKC Ludzas nodaļas kolektīvs, esam novērojuši, ka šāda veida mācības ir ļoti lietderīgas, jo starp pašiem zemniekiem mācību norises laikā izveidojās veiksmīga pieredzes apmaiņa.

 

Beāte Narnicka,

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra uzņēmējdarbības konsultante

Beātes Narnickas, Karīnas Koroļonokas personīgā arhīva foto

 

                                                                             

Pievienot komentāru