Jūs atrodaties šeit

Lauka dienā vērtē kaļķošanas efektivitāti

Augkopība

Jau otro gadu divos reģionos integrētās audzēšanas saimniecībās tiek ierīkots kaļķošanas materiālu efektivitātes novērtējuma demonstrējums. Kādi rezultāti iegūti un kā laukaugu sējumi attīstās – tika vērtēts tiešsaistes lauka dienā no LLKC Ozolnieku novadā, SIA “Bebruciems” Ogres novadā un z/s “Celiņi” Dagdas novadā.

Tiešsaistes laukā dienā ar augsnes agroķīmisko īpašību nozīmi un demonstrējuma aktualitāti iepazīstināja LLKC augkopības konsultants Andris Skudra. Pēc Valsts augu aizsardzības dienesta datiem, Latvijā aramzemes platības trešā daļa ir ar zemu (pH<5,5) augsnes reakciju. Kaļķošanas tēma ir ļoti aktuāla, lai uzturētu augsnes auglību un iegūtu augstas kultūraugu ražas. Lai zinātu, kāda saimniecībā ir augsne, jāveic augsnes agroķīmiskā izpēte, kur pamatrādītāji ir pH, organiskā viela, kustīgā fosfora un kālija saturs. Savukārt, lai noteiktu vai tīrumos ir jāveic augsnes kaļķošana, jānosaka arī kalcija un magnija saturs. Optimālo pH reakciju nosaka, ņemot vērā augsnes granulometrisko sastāvu. Kviešiem vēlamais augsnes pH līmenis ir 6,0–7,5 smilšmāla un mālsmilts augsnēs. Skābās augsnēs tiek kavēta augu barības vielu izmantošanās, pasliktinās augu sakņu sistēma, cerošana, augi ir slimību ieņemīgāki. Fosfora saturs augiem vislabāk pieejams, ja pH ir 6,0–7,0. Ja ir zemāks pH, fosfors fiksējas ar alumīniju un dzelzi, bet augstāka pH gadījumā fosfors fiksējas ar kalciju un magniju. Ja skābās augsnēs trūkst kalcijs, tad augsnes sablīvējas un augiem trūkst gaiss, ka rezultātā augsnes struktūra nav optimāla augu attīstībai. Kaļķošana uzlabo augsnes mikrobioloģisko aktivitāti, samazinās slimību intensitāte augos, tiek veicināta augsnes mineralizācija, līdz ar to augiem kļūst pieejamas barības vielas. Novērtējot Ca un Mg saturu augsnē, var noteikt, kāda veida kaļķojamais materiāls ir nepieciešams. Ja Ca un Mg attiecība ir  <5:1, nepieciešami kaļķakmens milti (Ca CO3), ja >8:1 – dolomītmilti (Mg CO3), bet optimāla Ca:Mg attiecība ir 6,5:1, kur vienādās proporcijās ir kaļķakmens milti un dolomītmilti. Izvēlētais kaļķošanas materiāls augsnē ir jāiedisko līdz 15 cm dziļumam.

Demonstrējuma mērķis: nodemonstrēt dažādu kaļķošanas materiālu efektivitāti. Demonstrējumā salīdzināti 6 kaļķojamie varianti: granulēts Nordcalc kaļķis (1 t/ha), kaļķakmens milti smalki (6 t/ha) un rupji (6 t/ha), dolomītmilti smalki (6 t/ha) un rupji (6 t/ha), viens variants netika kaļķots – kontrole.

Demonstrējums par kaļķošanas materiālu salīdzinājumu ierīkots Ogres novada SIA “Bebruciems” 2019. gada pavasarī pirms vasaras kviešu sējas, kur augsnes pH 4,6. Saimnieks Aleksandrs Jaroslavcevs atzīst, ka, pēc 2019. gada rezultātiem, šajā demonstrējumā var praktiski novērtēt, kā izmainās ražas līmenis atkarībā no kaļķošanas materiāla pielietošanas. Labāko ietekmi uz pH izmaiņām deva kaļķakmens milti, iegūstot pH 5,8, bet palielinājās arī Ca:Mg attiecība 11:1. Kaļķošana deva vasaras kviešu ražas pieaugumu par 0,8–1,4 t/ha un ieņēmumu palielinājumu līdz 288 eiro/ha, salīdzinot ar kontroli. Būtiskas izmaksas sastādīja kaļķošanas materiāla transportēšanas izdevumi. 2020. gadā iesēti vasaras kvieši ‘Lenox’. Laukā, kur lietoti smalkie kaļķakmens milti, augi vizuāli ir labāk attīstīti, savukārt nekaļķotā variantā augi ir slimību ieņēmīgāki. Atkārtoti augsnes pH tiks novērtēts pēc ražas novākšanas.

Dagdas novada z/s “Celiņi” kaļķošanas varianti salīdzināti ziemas kviešu ‘Edvīns’ sējumā, kur augsnes pH 4,6. Augkopības konsultante Ilze Skudra skaidroja, ka pēc kaļķošanas materiāla iestrādes augstākais ražas pieaugums iegūts kaļķakmens variantā. 2019. gada graudu ražas lielumu ietekmēja lauka reljefs, kur sausajos laikapstākļos ieplakā bija labāks nodrošinājums ar mitrumu un tika iegūta arī augstāka raža. Viktors Krūmiņš no z/s “Celiņi” atzīst, ka kaļķošana ir ļoti nepieciešama, tikai jārisina transporta izmaksas. Kaļķojamā materiāla transportēšana no Saldus novada Sātiņiem sastādīja lielas izmaksas. un saimniekiem būtu jāmeklē iespēju iegādāties kaļķojamo materiālu tuvāk saimniecībai. Papildus arī nepieciešams rast risinājumus materiāla iestrādei, ja pašam nav pieejama iestrādes tehnika.

LLKC Krāslavas konsultāciju biroja lauku attīstības konsultante Viktorija Lene iepazīstināja ar šajā gadā novēroto demonstrējuma ziemas kviešu ‘Etana’ sējumos. Pavasaris bija sauss, un tikai maija sākumā bija nokrišņi, kas veicināja augu attīstību. Demonstrējumā dots mēslojums un lietoti augu aizsardzības līdzekļi atbilstoši ražas potenciālam (5,5 t/ha). Kviešu ziedēšanas vidus stadijā starp variantiem vizuālas atšķirības nebija novērojamas. Ražas vākšana tiek plānota augusta vidū, kad arī tiks noņemtas augsnes analīzes un izvērtēti rezultāti.

Tiešsaistes lauka dienas dalībnieki aptaujā atzina, ka, piedaloties pasākumā, ir uzzinājuši jaunākās atziņas par kaļķošanas materiālu izvēli, ko varēs pielietot, lai paaugstinātu ražu savā saimniecībā, kā arī uzklausītas saimnieku atziņas, praktiski veicot kaļķošanu.

Paldies saimniekiem par ieguldīto darbu demonstrējuma ierīkošanā. Šī gada demonstrējumu rezultāti tiks publicēti informatīvajā izdevumā “Lauku Lapa”.

Ilze Skudra,
LLKC augkopības konsultante

Foto: Aleksandrs Jaroslavcevs un Ilze Skudra

Demonstrējums “Dažādu augsnes kaļķošanas materiālu un tehnoloģiju demonstrējums un efektivitāte” ierīkots LAP 2014.-2020. apakšpasākumā “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem”. LAD līguma Nr. LAD240118/P14


Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Foto Galerija: