Jūs atrodaties šeit

AAL lietotāji – cieniet savus kaimiņus!

Augkopība

Augu aizsardzības līdzekļus (AAL) nepareizi lietojot, var nelabvēlīgi iespaidot cilvēka un dzīvnieka veselību, apkārtējo vidi. Tāpēc saprotams, ka daudzi iedzīvotāji vēlas pasargāt sevi un ģimenes locekļus no to iedarbības gadījumos, kad tuvumā notiek lauka vai dārza apstrāde ar AAL.

Pirmais solis ir apzināt savu lauku kaimiņus, vietējos iedzīvotājus, īpaši potenciāli jutīgos apkārtnes iedzīvotājus (bērnus, vecāka gada gājuma cilvēkus u. c.), bioloģiskos lauksaimniekus.

 • Sazinieties ar saviem kaimiņiem:
 • Izveidojiet ar viņiem labas attiecības.
 • Ja jums jautā, izskaidrojiet, kāpēc lietojiet AAL un cik apstrādes reizes sezonā plānojat veikt. Neslēpiet informāciju par to, kādus AAL uz sava lauka lietojiet.
 • Uzklausiet kaimiņu bažas. Mēģiniet vienoties par praktiskiem pasākumiem, kurus veiksiet, lai tās kliedētu.
 • Apsveriet informatīvas “lauka dienas” organizēšanu savā saimniecībā.
 • Atcerieties, ka produktīvu attiecību pamatā ir komunikācija, caurskatāmība un atklātība.

AAL lietošana

Nodrošiniet likumdošanas prasību izpildi par AAL uzskaiti. Personām, kuras lieto 1. un 2. reģistrācijas klases AAL, reģistrācijas žurnālā jāuzskaita gan iegādātie, gan izlietotie AAL, jānorāda apstrādātais kultūraugs vai objekts, apstrādātā teritorija, tās platība, apstrādes datums, lietotais AAL un tā deva.

Marķējums

 • Vienmēr pārbaudiet katra AAL marķējumu, pārliecinieties, ka tas atbilst augu aizsardzības likumdošanas prasībām (marķējums ir latviešu valodā un tam ir reģistrācijas vai atļaujas Nr. u. c.). Vienmēr ievērojiet norādes AAL marķējumā attiecībā uz aizsargjoslām no ūdenstilpēm un ūdenstecēm, kā arī norādītajiem attālumiem līdz blakus augošiem kultūraugiem.

Tehnikas kvalitāte, operatora drošība

 • Regulāri veiciet AAL lietošanas iekārtu kvalitātes pārbaudi.
 • Nodrošiniet, lai visi operatori būtu izgājuši apmācības un ieguvuši apliecību darbam ar AAL.
 • Izlasiet un izpildiet lietošanas instrukcijas drošības prasības.
 • Noregulējiet smidzinātāja stieni pareizā augstumā un paturiet to pēc iespējas tuvāk zemei, vienlaikus neriskējiet ar AAL nevienmērīgu izsmidzināšanu.
 • Smidziniet, ievērojot konstantu tehnikas virzīšanās ātrumu un smidzinātāja spiedienu, it īpaši, ja smidzinātājs ir aprīkots ar automātisku apjoma regulatoru. Neliels ātruma kāpinājums var izraisīt lielu spiediena palielinājumu.

Laika apstākļi

 • Vienmēr noskaidrojiet laika prognozi un attiecīgi plānojiet AAL lietošanas laiku.
 • Nelietojiet AAL, ja vēja ātrums pārsniedz 4 m/s. Ja smidzinātājs aprīkots ar rūpnieciski komplektētām palīgierīcēm vēja ietekmes mazināšanai uz smidzinājumu, nodrošinot smidzinājuma nokļūšanu tikai uz paredzētās apstrādājamās virsmas, augus drīkst smidzināt, ja vēja ātrums nepārsniedz 8 m/s.
 • Vēja ātrumu un virzienu pārbaudiet uz lauka. Uzsākot smidzināšanu, pārliecinieties, ka vēja virziens ir apsmidzināmā lauka virzienā, nevis uz kaimiņu laukiem. Ja vēja ātrums palielinās vai mainās tā virziens, pārtrauciet AAL lietošanu.

Ieteikumi labu kaimiņattiecību stiprināšanai

 • Ja AAL lietosiet apdzīvotu vietu tuvumā, atcerieties par piesardzības pasākumiem. Ņemot vērā lietošanai paredzētā AAL īpašības, apzinieties, kādiem iedarbības faktoriem var tikt pakļauti apkārtējie iedzīvotāji (piemēram, izgarojumu/ar gaisu sajauktu tvaiku ieelpošana u. c.).
 • Pirms AAL lietošanas uzsākšanas, ja iespējams, informējiet par to iedzīvotājus. Viņi sapratīs, ka ar viņiem rēķinās. Tas dos iespēju veikt piesardzības pasākumus, ko viņi uzskata par nepieciešamu, lai mazinātu iespējamo AAL iedarbību uz viņiem un īpašumiem (piemēram, izkārtas veļas noņemšana, ģimenes mīluļu paturēšana telpās, logu aizvēršana u. c.). Pirms smidzināšanas uzsākšanas apbrauciet un informējiet kaimiņus, kuru īpašumi robežojas ar jūsu laukiem. Var kaimiņus informēt, izmantojot arī citas metodes: piezvanot pa telefonu, nosūtot īsziņu vai e-pastu u.t.t.
 • Informējiet lauku šķērsojošo publisko celiņu un servitūtu lietotājus par AAL lietošanas laiku un atstājiet kontakttālruni sīkākai informācijai.
 • Ja jums ir jaukta tipa saimniecība, apsveriet iespēju dzīvojamo māju, skolu, slimnīcu u. c. tuvumā ierīkot zālājus un ganības.
 • Ja kaimiņi, vietējie iedzīvotāji un garāmgājēji uzdod jautājumus, vienmēr atbildiet mierīgi, pieklājīgi un profesionāli. Veiciet rakstisku uzskaiti, kādas pretenzijas  izvirzītas un ko jūs esat darījis, lai tās risinātu.
 • Ja lauks ir tuvu kaimiņu laukam un katrā no tiem vienmēr tiek audzēti kultūraugi, ieteikums padomāt par barjeras, piemēram, dzīvžoga ierīkošanu, kas norobežos jūs no kaimiņu laukiem.

Pēc VAAD informācijas