Jūs atrodaties šeit

Turpinās pieteikšanās mācībām par ES nozīmes zālāju apsaimniekošanu

Augkopība
Tālākizglītība
LAP mācību projekts 2016-2018

Kopš 2016. gada augusta LLKC sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU) īsteno apjomīgu, Eiropas Savienības (ES) līdzfinansētu mācību projektu, nodrošinot kursus lauksaimniecības, mežsaimniecības, pārtikas produktu ražošanas (izņemot zivsaimniecības produktus) un kooperācijas jomās.

Papildu informācija par projektā piedāvātajām mācībām: http://new.llkc.lv/lv/nozares/talakizglitiba/lap-macibu-projekta-norises-vietas-aktuala-informacija

Šobrīd uz mācībām aicināti pieteikties tie lauksaimnieki, kuri iesaistījušies LAP 2014.-2020. gadam pasākuma “Agrovide un klimats” aktivitātē “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” (BDUZ), un, ja ir uzņemtas saistības par Eiropas Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4.zālāju ražības klase), ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot mācību kursus un iegūstot atbilstošu dokumentu. Īpaši svarīgi tas ir tiem, kuriem 2017. gads ir jau otrais saistību gads BDUZ aktivitātē. Šiem lauksaimniekiem mācības šogad jāapmeklē obligāti, lai varētu saņemt atbalsta maksājumus.

Projekta ietvaros šādas divu dienu mācības tiks piedāvātas, sākot ar aprīļa vidu un īstenotas līdz pat rudenim. Mācībās paredzētas gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības uz lauka. Dalība mācībās ir bez maksas.

Aicinām dalībniekus mācībām pieteikties pie LLKC biroju kontaktpersonām SKATĪT ŠEIT vai arī sazināties ar LLKC Centrālo biroju Ozolniekos (Jolanta Sūna-Strautiņa). Atkarībā no pieteikušos dalībnieku skaita reģionos mācības tiks nodrošinātas pēc iespējas tuvāk klausītāju dzīvesvietai.

 

Jolanta Sūna-Strautiņa,

LLKC Tālākizglītības nodaļas izglītības projektu vadītāja

e-pasts: jolanta.suna@llkc.lv

tālr. 22018942

Uzziņa

Mācības LAP mācību projektā tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.