Jūs atrodaties šeit

Noslēgušās šī gada mācības par biotopu apsaimniekošanu

Augkopība
Tālākizglītība

Pateicoties labvēlīgajiem laika apstākļiem, vēl oktobrī vairāki LLKC biroji organizēja mācības par Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanu. Šīs mācības tiek organizētas kopš 2016. gada, piecu gadu laikā apmācot 3823 dalībniekus.

Mācības ir obligātas tiem lauksaimniekiem, kuri iesaistījušies LAP 2014.-2020. gadam pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitātē "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ), un, ja ir uzņemtas saistības par Eiropas Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4. zālāju ražības klase). Ministru kabineta noteikumi Nr. 171 nosaka, ka ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā ir jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot mācību kursus un iegūstot atbilstošu dokumentu.

Mācības ilgst divas dienas un tajās ir gan teorētiskas, gan praktiskas nodarbības uz lauka. Dalība mācībās ir bez maksas.

Mācību laikā dalībnieki apgūst zināšanas par bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanu un saglabāšanu, iepazīst to raksturīgās sugas un indikatorsugas. Pēc pirmās mācību dienas katram dalībniekam tiek uzdots mājas darbs – izpētīt savu bioloģiski vērtīgo zālāju un sagatavot saimniecības zālāju apsaimniekošanas plānu, kas ietver optimālus Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu apsaimniekošanas nosacījumus saskaņā ar to apsaimniekošanas vadlīnijām. Mācību mērķis ir veicināt izpratni par bioloģiski vērtīgo zālāju nozīmi ekosistēmā, nodrošinot tiem atbilstošu apsaimniekošanu un vērst uzmanību uz īpašo dabas vērtību saglabāšanu.

Praktiskās nodarbības var notikt tikai tajā laikā, kad ir aktīvs augu veģetācijas periods, tāpēc mācības LLKC organizē katru gadu laika periodā no aprīļa beigām līdz oktobrim. To svarīgi atcerēties, jo, neapmeklējot mācības vai nokavējot to norises laiku līdz saistību perioda otrajam gadam, atbalsta saņēmējam tiek samazināti maksājumi, līdz kamēr kurss nav apmeklēts.

Mācības uzsākot, nereti sastopamies ar dalībnieku skeptisku attieksmi pret tām, sakot: “Ko nu jaunu par manu pļavu var iemācīt”? Tomēr otrās dienas noslēgumā saimnieki teic atzinīgus vārdus, jo mācībās iemācījušies ne tikai skatīties ar citām acīm uz savu pļavu, bet saņemta arī vērtīga grāmata par dabīgo pļavu un ganību apsaimniekošanu, kas noderēs turpmākajā darbībā.

Tos bioloģiski vērtīgo zālāju īpašniekus, kuriem 2021. gads būs saistību perioda otrais gads, aicinām laikus pieteikties mācībām, sazinoties ar dzīvesvietai tuvāko LLKC reģionālo biroju:  http://new.llkc.lv/lv/biroji.

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākumā “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”. LAD līguma Nr. LAD131118/P44.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Jolanta Sūna,   
LLKC Tālākizglītības nodaļas vadītāja vietniece

Foto Galerija: