Jūs atrodaties šeit

Notikuši 2012. gada noslēguma semināri par LLKC ierīkoto demonstrējumu rezultātiem augkopībā un lopkopībā

Augkopība
Lopkopība

Ozolniekos 12. decembrī notika divi semināri – Demonstrējumu rezultāti augkopībā 2012 un Demonstrējumu rezultāti lopkopībā 2012, kas tika rīkoti SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs(LLKC) Valsts Lauku tīkla pasākuma Demonstrējumi lauku saimniecībās ietvaros. Semināros piedalījās demonstrējumos iesaistīto saimniecību zemnieki un LLKC konsultanti, pārstāvji no Zemkopības ministrijas un zinātniskajām iestādēm, kā arī LLU studenti.

LLKC 2012. gadā turpināja darbu iepriekšējā gadā sāktajos demonstrējumos, kā arī jaunu demonstrējumu ierīkošanu saimniecībās ar mērķi rast risinājumus dažādu tehnoloģiju ieviešanai kultūraugu audzēšanā, piena lopkopībā un gaļas liellopu audzēšanā, kā arī demonstrējums, kas sniedz risinājumus, kā intensīvi ražojošā saimniecībā saimniekot videi draudzīgi.

Augkopība

Semināru atklāja LLKC Augkopības nodaļas vadītājs Oskars Balodis.LLKC Augkopības nodaļas vecākā speciāliste un demonstrējumu programmas koordinatore Ilze Skudra pastāstīja par demonstrējumu ierīkošanas gaitu saimniecībās šogad.

 

Turpinājumā Ieva Litiņa no LLKC Bauskas Konsultāciju biroja (KB) informēja par demonstrējumu Digestāta kā mēslošanas līdzekļa efektivitātes novērtējums kukurūzas sējumā, kas tika ierīkots Iecavas novada SIA Zeltezeri. Šis uzņēmums audzē un piegādā augkopības izejvielas biogāzes ražotnei SIA Agro Iecava.

Anita Brosova no LLKC Madonas KB stāstīja par demonstrējumuTauriņziežu audzēšanas tehnoloģiju efektivitāte un pēcietekmes novērtējums, kas tika ierīkots Madonas novada Ošupes pagasta Degumniekos, zemnieku saimniecībā Apšusala

 

Valērijs Kairāns no LLKC Krāslavas KB uzstājās ar prezentāciju par demonstrējumu Kartupeļu šķirņu piemērotības bioloģiskās lauksaimniecības sistēmā izvērtējums, kas tika realizēts Krāslavas novada Indras pagasta piemājas saimniecībā Ezeri.

Ingrīda Šteinberga no LLKC Gulbenes KB informēja par demonstrējumu Dažādu agrovides aizsardzības pasākumu ieviešana intensīvi ražojošā saimniecībā, kas turpinās Gulbenes novada Litenes pagasta kooperatīvajā sabiedrībā Klēts.

 

Uzstājās arī vieslektori – gan demonstrējumu konsultanti (Dr. agr.Biruta Jansone), gan pētījumu autori, kuri ar savā rīcībā esošo informāciju papildināja demonstrējumu gaitā gūtos secinājumus. Dr. agr. Jānis Vigovskis no LLU Zemkopības zinātniskā institūta stāstīja par pētījumiem mēslošanas līdzekļu lietošanas efektivitātes noteikšanā; Dr. agr. Ilze Skrabule no Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūta informēja par pētījumu rezultātiem bioloģiskajā kartupeļu audzēšanā; Mg. sc. ing. Kaspars Abramenko no LLU runāja par mēslošanas līdzekļu ietekmi uz ūdens kvalitāti.

Lopkopība

Semināru atklāja LLKC Lopkopības nodaļas konsultants-eksperts veterinārmedicīnā Dainis Arbidāns, turpinājumā uzstājoties ar prezentāciju Imunoglobulīna noteikšanas metodes teļa asins serumā,kā arī informēja par demonstrējumu Jaundzimušo teļu audzēšanas metožu salīdzinājums saimniecībās, kas norisinājās Dobeles novada Auces pagasta LLU MPS Vecauce, Jēkabpils novada Leimaņu pagasta zemnieku saimniecībā Līvas un Daugavpils novada Līksnas pagasta SIA Kļavas-V.

 

 

Inga Muižniece no LLKC Kuldīgas KB stāstīja par demonstrējumuŠarolē šķirnes zīdējteļu piebarošanas efektivitāte, kas tika ierīkots Skrundas pagasta zemnieku saimniecībā Valti. LLKC Lopkopības nodaļas speciāliste Daiga Baltiņa informēja par šī paša demonstrējuma laikā veikto pētījumu Šarolē šķirnes teļu liemeņu novērtēšana.

 

Vieslektors Ivars Lūsis no LLU Veterinārmedicīnas fakultātes Pārtikas un vides higiēnas institūta uzstājās ar prezentācijuStatistikas metodes dzīvnieku veselības pētījumos

Izdota brošūra

Abos no semināriem notika speciālistu diskusijas, kā arī uzklausīti un apzināti pirmie ieteikumi par to, kādus demonstrējumus abās lauksaimniecības nozarēs LLKC būtu vēlams ierīkot 2013. gadā.

Izdota arī brošūra Demonstrējumi augkopībā un lopkopībā 2012. Izdevumā aprakstīti ierīkotie demonstrējumi, apkopoti tos raksturojošie dati un būtiskākie secinājumi, kā arī sniegts demonstrējumu ierīkošanas vietu agrometeoroloģisko apstākļu raksturojums, lai parādītu kultūraugu augšanas apstākļus veģetācijas periodā noteiktā reģionā. Izdevumu savā darbā var izmantot gan konsultanti, gan lauksaimnieki, gan lauksaimniecības nozares speciālisti un citi interesenti.

Atziņas

LLKC Augkopības nodaļas vecākā speciāliste un demonstrējumu programmas koordinatore Ilze Skudra:
– Semināru laikā tika sniegta plaša informācija par ierīkotajiem demonstrējumiem un to norisi. Bija arī tā saucamā izzinošā daļa, kuru kuplināja vieslektori, padziļināti stāstot par apskatāmajām tēmām, lai lauksaimnieki gūtu plašāku skatījumu par tām.

Bija ieradušies Zemkopības ministrijas pārstāvji, kuri komentēja demonstrējumu secinājumus un īpaši atzinīgi novērtēja veiktos pētījumus par lopbarības pupu audzēšanu. Tika izteikta vēlme, ka nākotnē noderīgi būtu veikt pētījumus arī par nitrātu izskalošanās mazināšanas pasākumiem.

Zinātnisko iestāžu pārstāvji informēja par saviem pētījumiem šajās jomās. Piemēram, tika salīdzināta kartupeļu bioloģiskā un konvencionālā audzēšana, uzsverot, ka galvenā problēma bioloģiskajā audzēšanā ir bioloģiskā sēklas materiāla iegūšana. Izskanēja plašāka informācija arī par ūdeņu kvalitāti un to iespējamo piesārņojumu no lauksaimnieciskās ražošanas, akcentējot slāpekļa un fosfora noplūdes faktorus, kuru ietekmē piesārņojums veidojas. Īpaši piesārņojums var sasniegt kritisku robežu ziemā, kad augi neuzņem barības elementus. Kaspars Abramenko rosināja diskusiju par mēslošanas līdzekļu ietekmi uz ražu un slāpekļa un fosfora noplūdi virszemes ūdeņos, kas šobrīd kļuvis par ļoti aktuālu jautājumu, kā to atzina arī Zemkopības ministrijas pārstāvji.

Vērtīgi, ka šo demonstrējumu rezultāti ir fiksēti, pieejami interesentiem un tāpēc izmantojami praksē arī citās saimniecībās, turklāt dodot iespēju uzklausīt konkrētus padomus. Piemēram, kādas šķirnes konkrētos apstākļos labāk izmantot, audzējot pupas un kartupeļus.

Semināros piedalījās arī demonstrējumu zinātniskie vadītāji, kuri sniedza savu novērtējumu paveiktajam, uzteicot saimnieku atsaucību demonstrējumu ierīkošanas gaitā un paužot savus ieteikumus, kā paplašināt pētījumus konkrētajās jomās.

Savās saimniecībās ierīkotos demonstrējumus komentēja zemnieki un dalījās praktiskajos secinājumos, stāstot par pozitīvo un arī problēmām, ar kurām nācies saskarties demonstrējumu ieviešanas gaitā.

Aptaujājām konsultantus par nākamajā gadā nepieciešamajiem demonstrējumiem, un par aktuālākajiem tika uzskatīti: digestāta izmantošana graudaugiem, bioloģiskas izcelsmes mēslošanas līdzekļu efektivitāte laukaugiem un laukaugu integrētā audzēšana atbilstoši likumdošanas prasībām.

Pateicos saimniekiem, kuri bija atsaucīgi demonstrējumu ierīkošanā un ievēroja konsultantu ieteikumus, paldies arī konsultantiem, kuri realizēja demonstrējuma ideju, kā arī zinātniskajiem vadītājiem, kuri neliedza padomu.

LLKC Lopkopības nodaļas konsultants-eksperts veterinārmedicīnāDainis Arbidāns:
– Valsts Lauku tīkla finansētie demonstrējumi piena lopkopībā tika ierīkoti trīs Latvijas saimniecībās: LLU MPS Vecauce, z/s Līvas un SIA Kļavas-V. Visās saimniecībās demonstrējumi notika pēc vienotas metodikas. Vecaucē demonstrējumu realizāciju veicu es, Līvās – LLKC Jēkabpils Konsultāciju biroja vadītāja Ziedīte Bimšteine, bet SIAKļavas-V – LLKC Daugavpils Konsultāciju biroja lopkopības konsultantes Ingrūna Spūle un Anita Miltiņa. Atbilstoši piešķirtajam finansējuma, tika izvēlēta tēma Imunitātes ietekme uz teļu augšanas radītājiem un slimību profilaksi. Problēmas šāda veida demonstrējumu ierīkošanai sagādā salīdzinoši nelielais saimniecību skaits, kas piekristu sadarboties, jo saimniecībai tā ir ļoti liela atbildība un papildus apgrūtinājums, organizējot lauku dienu pasākumus, kuros saimniecībai jānodrošina semināru klausītāju un interesentu uzņemšana. Patlaban šādiem pasākumiem atbilst un labprāt to rīkošanu veic LLU MPS Vecauce un SIA Kļavas-V. Mazākās saimniecībās nav pietiekama tehniskā nodrošinājuma šādu pasākumu rīkošanai.

Varam ar gandarījumu atzīt to, ka demonstrējumos iegūtie rezultāti un atziņas ir līdzvērtīgi atbilstošiem demonstrējumu izmēģinājumiem šīs nozares līdervalstu piensaimniecībās, piemēram, Jaunzēlandē, Holandē, Dānijā, Vācijā un ASV. Šādi demonstrējumi nepieciešami arī tuvākajā laika posmā, jo lauku dienu pasākumus apmeklē liels interesentu skaits, kuriem nepieciešama šī informācija, – zemnieku saimniecību īpašnieki, lopkopības nozares speciālisti un veterinārārsti. Šie semināri nav tikai formāli pasākumi, bet tiem ir plašs izglītojošs raksturs un iespēja sniegt praktiskus, pārbaudītus padomus mūsu lopkopjiem. Ilgstoši par šādiem rādītājiem informāciju varēja saņemt tikai dažādās interneta vietnēs, tāpēc apsveicams ir fakts, ka pirmoreiz šādi pētījumi  jomā tika veikti Latvijā!

Gaļas liellopu audzēšanas nozarē tika ierīkoti divi demonstrējumi – abi zemnieku saimniecībā Valti. Ar šo demonstrējumu palīdzību tika sagrauts mīts par to, ka gaļas liellopu piebarošana pēcatšķiršanas vecumā no zīdītājgovīm ir dārga un neefektīva. Demonstrējumu laikā tika pierādīts, ka piebaroto zīdītājteļu dzīvmasa nesamazinās, bet, tieši pretēji, – dzīvmasas pieaugums pēc spēkbarības izēdināšanas adaptācijas fāzē strauji pieaug. Turpretī nepiebaroto zīdējteļu dzīvmasas pieaugums diennaktī samazinās uz pusi, kas izskaidrojams ar zīdītājgovju ražības samazināšanos un zālāju kvalitātes pasliktināšanos septembrī/oktobrī, kas saistīts ar zālāju veģetācijas procesiem.

Otrs neapgāžams pierādījums tam, ka ir izdevīgi piebarot zīdējteļus ar spēkbarību, ir liemeņu novērtējums kautuvē pēc SEUROP standarta, novērtējot muskuļu un tauku slāņa klases. Ar spēkbarību piebarotajiem zīdējteļiem SEUROP vērtējums bija R+, bet nepiebarotajiem R. Atšķirība, iespējams, būtu lielāka, ja demonstrējums turpinātos vēl vismaz divus mēnešus.

Ar brošūru Demonstrējumi augkopībā un lopkopībā 2012 var iepazīties: ŠEIT.

Sagatavoja Dace Millere,
LLKC Informācijas nodaļas vecākā komunikāciju speciāliste

Foto: Ilze Skudra, Andris Skudra, Dainis Arbidāns

PielikumsIzmērs
laukudemonstrejumi2012tipo.pdf1.27 MB

Pievienot komentāru