Jūs atrodaties šeit

Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes par platībmaksājumiem

Augkopība
Lauku attīstība
Lopkopība

Ja vēl neesat paspējis pieteikties platībmaksājumu atbalstam līdz 15. jūnijam, tad vēl tikai līdz 26. jūnijam var pieteikties ar 1% atbalsta maksājumu samazinājumu par katru nokavēto dienu, kā arī var veikt labojumus un precizējumus LAD elektroniskā pieteikšanās sistēmas (EPS) ģeotelpiskā iesniegumā.

Pēc ģeotelpiskā iesnieguma sagatavošanas novērtē, vai nav konstatēta platības pārklāšanās ar cita atbalsta pretendenta lauku, un veic labojumus, ja nepieciešams, vai saglabā, ja labojumi nav jāveic. Informē kaimiņa zemes platības īpašnieku, ja izveidojusies lauku pārklāšanās iesnieguma zīmējumā, un vienojieties par risinājumu.

Vēlamies pievērst to lauksaimnieku uzmanību, kuri vēlas saņemt atbalstu trijās ekoshēmās: 2.1. ekoshēmā “Papildatbalsts par augsnes kvalitātes un reakcijas optimizāciju – pamatkaļķošana” (EKO2.1), 4. ekoshēmā “Saudzējoša lauksaimniecības prakse” (EKO4) un 5. ekoshēmā “Slāpekļa un amonjaka emisiju, kā arī piesārņojumu mazinoša lauksaimniecības prakse” (EKO5). Zemkopības ministrija ir precizējusi informāciju, kas jāiesniedz, pretendējot uz šo atbalstu. Lai pierādītu precīzo tehnoloģiju izmantošanu saimniekojot (5. ekoshēma), viena no iespējām ir sagatavot ģeomarķētus fotoattēlus par apsaimniekotajiem laukiem.

2023. gadā lauksaimniekam jāiesniedz fotoattēli Lauku atbalsta dienestā par 10% no 5. ekoshēmas atbalstam pieteiktajiem laukiem. Atkāpe šajā gadā ir arī termiņiem, kādā Valsts augu aizsardzības dienesta LIZ pārvaldības sistēmā (https://liz.vaad.gov.lv) jāievada nepieciešamā informācija 2.1., 4. un 5.ekoshēmas atbalsta saņemšanai – 2023. gadā gala termiņš ir 5. novembris. Valsts augu aizsardzības dienests šobrīd strādā pie iespējas ielādēt informāciju par augsnes analīzēm un augu aizsardzības līdzekļiem no privātajām sistēmām, lai nebūtu manuāli jāpārvada informācija.

Joprojām lauksaimniekiem ir iespēja uzdot rakstiki jautājumus gan Zemkopības ministrijai (ZM), gan Valsts Augu aizsardzības dienestam (VAAD) par platībmaksājumiem, kuri tiek publicēti jautājumu un atbilžu formumā LLKC mājaslapā sadaļā  “KLP atbalsta pasākumi no 2023. gada – atbildes un skaidrojumi”. Sniedzam ieskatu par biežāk uzdotajiem jautājumiem.

? Vai mazais lauksaimnieks (MLS) varēs pretendēt uz kādu citu atbalsta pasākumu?

MLS aizstāj visus pārējos tiešos maksājumus. MLS pretendenti var pieteikties uz lauku attīstības pasākumiem, t. i., agrovides un investīciju pasākumiem.

? Pretendējot uz ekoshēmas pasākuma atbalstu par zālāju saglabāšanas veicināšanu, lai gan noteikts, ka uz atbalsta platību jānodrošina dzīvnieku blīvums, vai var ievākt šajās platībās sienu?

Jā, attiecīgos laukus (ekoshēmā par zālāju saglabāšanas veicināšanu) var izmantot siena ieguvei. Dzīvnieku blīvums jānodrošina, jo atbalsts ir paredzēts lopkopības saimniecībām, izņemot gadījumus par sēklaudzēšanas platībām. Rēķinot dzīvnieku blīvumu, tiek ņemts vērā 124 dienu posmā, ik dienu saimniecībā esošā dzīvnieku suga, tā vecums (vecuma izmaiņas konkrētam dzīvniekam u. tml.), kuru pēcāk izsaka kā vidējo svērto lielumu periodā. Izanalizējot Lauksaimniecības datu centra datus dažādās saimniecībās, ir secināts, ka, vērtējot gada,  t. i., 360 dienu posmā vidējo svērto nosacīto dzīvnieku blīvumu, tas ir būtiski mazāks nekā 124 dienu posmā no 15. maija līdz 15. septembrim.

? Ekoshēmā par zālāju saglabāšanas veicināšanu vai atbalstam pieteikto laukus drīkst pavasarī ecēt ar ganību ecēšām (tas ir, nolīdzināt kurmju rakumus)? Atbalsta nosacījumos noteikts, ka nevar veikt augsnes virskārtas irdināšanu, vai tas attiecas arī uz kurmju rakumu nolīdzināšanu ar ecēšām.

Platība, uz kuras veikta augsnes virskārtas apstrāde, tostarp irdināšana, nav atbalsta tiesīga ekoshēmas atbalstam par zālāju saglabāšanas veicināšanu. Vērtējot pēc būtības, neatkarīgi no izmantotās tehnikas, ja, veicot kurmju rakumu līdzināšanu, tiek uzirdināta zemes virskārta, tad platība nav atbalsta tiesīga ekoshēmas atbalstam par zālāju saglabāšanas veicināšanu.

? Vai varēs daļu lauku pieteikt ekoshēmas atbalstam precīzajai smidzināšanai un daļu precīzajai mēslošanai (EKO5), ja daļā lauku augu aizsardzības līdzekļu netiks smidzināti, bet mēslojums tiks iekliedēts ar precīzo minerālmēslu izkliedi.

Atbalstam var pieteikt arī tikai daļu no laukiem, kuros kāda no minētajām praksēm tiek izmantota. Šīs ekoshēmas atbalstu var saņemt tikai par tiem laukiem, kuriem mēslošanas plāns sastādīts, ņemot vērā augšņu analīzes.

? Izveidojot EKO5 atbalsta sadaļā mēslošanas plānu, veidojas situācija, ka neizdodas nodrošināt fosfora un kālija (P, K) noteikto daudzumu, vai atbalsts būs pieejams? Vai jānodrošina, ka aprēķinātais slāpekļa  (N) daudzums saimniecībai nepārsniedz noteikto daudzumu?

Ekoshēma neattiecas uz P un K izkliedi. Mēslošana pēc plāna nozīmē nepārsniegt aprēķināto N daudzumu. Nosacījumi neliedz iespēju lietot mazāku N daudzumu.

VAAD akcentē, ka, eksportējot datus no vadības termināļa, lai tos varētu atšifrēt, ieteicams datu eksportu veikt par katru notikumu atsevišķi nevis visus uzreiz. Jāņem vērā, ka katra notikuma atskaite sastāv no vairākiem failiem, kas ievietoti atšķirīgās mapītēs, lai atskaite būtu derīga, LIZ jāielādē visi šie faili, to var izdarīt, no visiem šiem failiem izveidojot zip mapi, kuru iespējams augšupielādēt pie konkrētā notikuma LIZ. Ja vienā dienā ar vienādu notikumu (piem., lietots amonija nitrāts ar devu 200 kg/ha) vairākos laukos, tad ir iespēja par visiem šiem laukiem veikt datu eksportu un pievienot LIZ sistēmai vienu zip mapi. Jāņem gan vērā, ka LIZ sistēmā pie konkrētā lauka notikuma jāpievieno visi šie lauki. Ja jūsu datu apstrādes sistēma spēj izveidot atskaites failu par katru lauka notikumu,  kas iekļauj sevī līdzvērtīgu informāciju, kā eksportētie no vadības termināļa, varat augšupielādēt arī šādus failus.

? Lūdzu precizēt, kā veikt datu pārnešanu uz VAAD LIZ pārvaldības sistēmu par augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļu lietošanas darbībām uz lauka.

VAAD informē, ka, eksportējot datus no traktora vadības termināļa, lai tos varētu atšifrēt, ieteicams datu eksportu veikt par katru notikumu atsevišķi nevis visus uzreiz. Jāņem vērā, ka katra notikuma atskaite sastāv no vairākiem failiem, kas ievietoti atšķirīgās mapītēs, lai atskaite būtu derīga, LIZ jāielādē visi šie faili, to var izdarīt, no visiem šiem failiem izveidojot zip mapi, kuru iespējams augšupielādēt pie konkrētā notikuma LIZ.  Ja vienā dienā ar vienādu notikumu (piem., lietots amonija nitrāts ar devu 200 kg/ha) vairākos laukos, tad ir iespēja par visiem šiem laukiem veikt datu eksportu un pievienot LIZ sistēmai vienu zip mapi. Jāņem gan vērā, ka LIZ sistēmā pie konkrētā lauka notikuma jāpievieno visi šie lauki. Ja jūsu datu apstrādes sistēma spēj izveidot atskaites failu par katru lauka notikumu, kas iekļauj sevī līdzvērtīgu informāciju kā eksportētie no vadības termināļa, varat augšupielādēt arī šādus failus.

? Vai jāvada dati LIZ pārvaldības sistēmā, ja informācija jau tiek vadīta kādā no pieejamām saimniecības pārvaldības sistēmām, piem., e-agronoms sistēmā?

VAAD atbild, ka dati LIZ pārvaldības sistēmā ir jāvada, ja vēlaties pieteikties kādam no papildu atbalsta maksājumiem:

- Ekoshēma 2.1 – atbalsts par ekoloģiski nozīmīgu platību ar augsnes kvalitātes un reakcijas optimizāciju.

- Ekoshēma 4 – atbalsts par saudzējošu lauksaimniecības praksi.

- Ekoshēma 5 – atbalsts par slāpekļa un amonjaka emisiju un piesārņojumu mazinošu lauksaimniecības praksi.

Patlaban (uz 05.06.23.) VAAD izstrādā lietojumprogrammas saskarni (API), kas nodrošinās iespēju datus no privātajām sistēmām importēt LIZ pārvaldības sistēmā.

? Agrovides atbalstā “Zaļās joslas” noteitks, ka laukmalēs audzē “sētu augu maisījumus no dažādām tādu augu sugām kā stiebrzāles un nektāraugi, kā arī tādiem eļļas augiem kā kaņepes un saulespuķes.” Vai laukmalē – zaļajā joslā starp konvencionālo un bioloģisko var audzēt arī tauriņziežus tīrsējā vai maisījumu ar augstu tauriņziežu saturu >50%?

Nē, zaļajās joslās nevar audzēt tauriņziežus tīrsējā vai maisījumu ar augstu tauriņziežu saturu >50%.

Pēc ZM sniegtās informācijas sagatavoja Ilze Skudra, LLKC augkopības konsultante