Jūs atrodaties šeit

LLKC paveiktais 2018. gadā

Augkopība
Ekonomika
Grāmatvedība
Lauku attīstība
Lopkopība
Mežsaimniecība
Tālākizglītība
Zivsaimniecība

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā aizvadīts darbīgs gads. Piedāvājam atskatīties uz vairākās nozarēs paveiktajiem svarīgākajiem darbiem.

VALSTS LAUKU TĪKLS

Noorganizētas 3 reģionālās konferences (kopā 210 dalībnieki) par Kopējās lauksaimniecības politiku pēc 2020. gada un Lauku attīstības programmas  aktualitātēm: Kuldīgā, Ilūkstē un Saulainē.

Sadarbībā ar EIP AGRI Jūrmalā organizēts Eiropas līmeņa pasākums “Sekmēt lauksaimnieku izpratni par digitālo laikmetu: Lauksaimniecības zināšanu un inovāciju sistēmas loma (AKIS)”. Sadarbībā ar VRG Valmierā organizēta starptautiska konference “Lauku telpas attīstība un sabiedrības virzīta vietējā attīstība”, kurā piedalījās 82 dalībnieki no 6 Eiropas valstīm.

Sarīkotas vēl sekojošas konferences: 3. Starptautiskā Latgales reģiona biškopju konference, “Eiropas inovāciju partnerības darba grupu projekti Latvijā”, “Tirgus spēka iegūšana – kooperatīvu dzīvotspēja”, Mežsaimniecības konference, “Piena lopkopība Latvijā – cik konkurētspējīgi (efektīvi) esam?” u. c.

VLT Sekretariāta speciālisti iesaistījušies Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) nākamā plānošanas perioda aktivitātēs, lai iesaistītu lielāku sabiedrības daļu. Gatavojoties diskusijām par ES lauku attīstības politikas nākotni, VLT Sekretariāts sadarbībā ar Zemkopības ministriju aktuālāko EK piedāvājumu sabiedrībai skaidrojis reģionālajos semināros un konferencēs, kā arī noskaidrotas lauksaimnieku un lauku uzņēmēju domas, veicot elektronisku anketēšanu. Kopā tika saņemtas 1698 respondentu atbildes.

Uzsākts Viedo ciemu aktivitāšu atbalsts, pirmo atbalstot  pilotprojekta izveidi Alsungā.

Veikta LEADER aptauja “Sniedz atbildi par iespējām lauku teritorijas attīstībai”.

LOPKOPĪBAS KOMPETENČU CENTRS

Zālēdāju projekta ietvaros 2018. gadā īstenoti sekojoši izmēģinājumi:

  1. “Dažādas asinības Latvijas brūnās un Holšteinas melnraibās šķirnes govju produktivitātes rādītāju izvērtējums un analīze” LLU MPS “Vecauce”  ganāmpulkā.
  2. “Precīzas ēdināšanas nozīme slaucamo govju ganāmpulkā, urīnviela kā proteīna izmantošanu ietekmējošais faktors” –

z/s “Kalni”.

3. “Gaļas šķirnes vaislinieku pēcnācēju kvalitātes salīdzinājums Šarolē šķirnes ganāmpulkā” saimniecībā, kas strādā ar bioloģiskās saimniekošanas metodēm.

4. “Dažādas izcelsmes Ile de France tīršķirnes aitu māšu auglības, jēru saglabāšanas un ātraudzības rezultātu analīze”  ganāmpulkā, kur tiek audzēti vaislai paredzēti dzīvnieki.

Visās saimniecībās tika organizēti fermu dienas pasākumi, kurus kopā apmeklēja 276 dalībnieki. Izmēģinājumu rezultāti sagatavoti un izdoti brošūrā “Izmēģinājumi augkopībā un lopkopībā  2018”.

LOPKOPĪBA

Lopkopības speciālisti 2018. gadā turpināja darbu astoņās interešu grupās lopkopībā: 5 piena lopkopībā, 2 gaļas liellopu, 1 aitkopībā. Konsultāciju projekta ietvaros sniegtas konsultācijas gandrīz 800 klientiem.

Aktualizēts minerālpiedevu katalogs liellopiem un aitām. Mājaslapā ievietoti izglītojoši materiāli piena un gaļas lopkopībā. Darbu turpināja Pļaušanas serviss, kur, lai noteiktu optimālo zāles pļaušanas laiku kvalitatīvas lopbarības ieguvei, tika ņemti un analizēti paraugi no 4 Latvijas novadiem.

EKONOMIKA

Sagatavoti un iesniegti LAD vairāk nekā 500 projekti pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”. Turpināta vairāk nekā 1000 saimniecību uzraudzība pasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”.

Apkopoti dati un aprēķināta pašizmaksa par 2017. gadu 14 lauksaimniecības produktu veidiem. Sagatavoti 194 bruto segumu aprēķini dažādām lauksaimniecības kultūrām un lopu grupām.

LAUKU ATTĪSTĪBA

“Lauku teritoriju ekonomiskās aktivitātes veicināšanas programmā” konsultanti strādājuši ar 256 klientiem, nodrošinot uzņēmējdarbības konsultatīvo atbalstu un ekspertu pakalpojumus. Vērtējot klientu attīstību, veikta apgrozījuma analīze, un 2017. gadā neto apgrozījums, salīdzinot ar 2016. gadu, ir palielinājies 77% programmā iekļauto saimniecību.

Noslēgušās VLT aktivitāšu ietvaros īstenotās aktivitātes “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” pasākuma “Laukiem būt!” mācības 26 LLKC birojos. Informatīvās dienas apmeklējuši 257, bet mācības uzsākuši 233 dalībnieki, tās noslēguši un sertifikātus saņēmuši 186 dalībnieki.

VLT aktivitātes “Informatīvie pasākumi jauniešiem un skolēniem” apakšaktivitātes “Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošās skolās” reģionos, organizēti 83 informatīvie pasākumi skolēniem. Informatīvos seminārus apmeklējuši 1182 skolēni, pieredzes braucienos piedalījušies 685. Konkursā “Šodien laukos” reģistrējās 30 kolektīvi ar 374 dalībniekiem un 60 individuālie dalībnieki (kopā 434 dalībnieki un 30 pedagogi).

“Vietējo lauksaimniecības produkcijas ražotāju un pārstrādāju atbalsta programmas ietvaros” notikušas:

  • 88 grupu konsultācijas mājražotājiem (apmeklējuši 987 dalībnieki, no kuriem 196 iepriekš šādos pasākumos nav piedalījušies);
  • 32 pieredzes apmaiņas pasākumi mājražotājiem un lauksaimniecības produkcijas ražotājiem;
  • Dalība 48 tirdziņos un izstādēs;
  • Ar LLKC palīdzību reģistrēts 21 jauns pārtikas uzņēmums;
  • 32 mācības un  semināri kooperācijas attīstībai;
  • Sasauktas 12 kooperatīvu kopsapulces, organizētas 3 tikšanās ar topošajiem kooperatīvu sadarbības partneriem, esošajiem kooperatīviem piesaistīti 15 jauni biedri;
  • Izveidots jauns piena kooperatīvs – “Lauku āres” (Preiļi);
  • 142 dalībnieki ar LLKC atbalstu piedalījās izstādē “Riga food 2018” Novada garšas stendos. 70 jeb puse no viņiem apmeklējuši iepriekš rīkotās grupu konsultācijas.

ZIVSAIMNIECĪBA

Organizēti 11 informatīvie un izglītojošie semināri, kuros piedalījās 201 dalībnieks. Zivsaimniecības popularizēšanai  skolās sarīkoti 5 pasākumi ar 141 dalībnieku. Sarīkoti 8 mācību un pieredzes apmaiņas braucieni Latvijā un uz Eiropas valstīm  ar 170 dalībniekiem. 

Notikusi Zivsaimniecības konference, izdota Zivsaimniecības gadagrāmata. Turpināts 2016. un 2017. gadā sāktais pētījums par jaunas karpu šķirnes ieviešanas iespēju Latvijā, pārbaudot tās dzīvotspēju Latvijas apstākļos.

Noorganizēts nozares konkurss “Lielais loms” un sniegts atbalsts 3 pasākumos, kuru  mērķis popularizēt zivsaimniecības nozari un zivsaimniecības produkcijas ražotājus (Salacgrīva, Engures piekraste un Pāvilosta).

Novados organizēti 7 informatīvie pasākumi bērniem arī ar praktisko daļu – makšķerēšanu. Kopīgi ar makšķernieku biedrībām īstenoti 6 informatīvie pasākumi pieaugušajiem.

Pārdots vairāk nekā 97 tūkst. makšķerēšanas karšu.

AUGKOPĪBA

Pilnā apjomā uzsākta Konsultāciju projekta īstenošana, kā arī projekts “Lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmas izstrāde ziemas kviešu lapu un vārpu slimību ierobežošanai”.

Sadarbībā ar partneriem un dažādu novadu saimniecībām uzsākti demonstrējumu projekti: “Dažādu augsnes apstrādes tehnoloģiju salīdzinājums graudaugu bezmaiņas sējumos slimību un kaitēkļu ierobežošanai dažādos Latvijas reģionos”; “Augu maiņas ietekme uz slimību un kaitēkļu attīstību graudaugu sējumos”; “Laukaugiem kaitīgo organismu ierobežošana dažādos Latvijas reģionos”; “Dažādu augsnes kaļķošanas materiālu un tehnoloģiju demonstrējums un efektivitāte”.

Bioloģiskajā dārzkopībā eksperti konsultējuši saimniekus par aktuālām audzēšanas tehnoloģijām, kaitīgo organismu ierobežošanu, šķirņu izvēli, kartupeļu audzēšanu. Sākts  demonstrējumu projekts “Ilgtspējīgu tehnoloģiju ieviešana dārzeņu audzēšanā augsnes auglības celšanai un efektīvai resursu izmantošanai” un EIP sadarbības projektā “Siltuma aktīvo un pasīvo akumulācijas sistēmu izmantošanu segtās platībās”.

TĀLĀKIZGLĪTĪBA

Sākts jauns ES projekts “Saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana”, kura mērķis ir nodrošināt lauku saimniecību un mežu apmeklējumus saistībā ar noteiktu tematiku – konkrētām ilgtspējīgas saimniekošanas metodēm vai tehnoloģijām, saimniekošanas veida dažādošanu u. c. LAP projekta  “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” ietvaros apmācīti vairāk nekā 5000 cilvēku. Uzsākts arī jauns projekta posms, kas uz vairāk nekā trim gadiem nodrošinās kvalitatīvu profesionālo izglītību.

Informatīvi izglītojošajos pasākumos klientu skaits bijis noturīgs – vairāk nekā 20 000 cilvēku gadā.

Informāciju apkopoja Ilze Rūtenberga-Bērziņa, LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja