Jūs atrodaties šeit

Lielvārdes novadā īstenotie projekti

Lauku attīstība

Lielvārdes novadā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma ietvaros tiek īstenoti projekti par publisko interneta pieejas punktu izveidi un ūdenssaimniecības attīstību Jumpravas ciemā.

 Par projekta līdzekļiem tiks pilnveidoti trīs esošie publiskie interneta pieejas punkti novada bibliotēkās, katrā no tām iegādājoties vienu   daudzfunkcionālo iekārtu ar iespēju izdrukāt līdz A3 izmēra formāta dokumentus. Lielvārdes novadā papildus jau esošajiem punktiem plānots izveidot vēl četrus jaunus. Kopējās projekta izmaksas  ir 34 167 eiro, no tās ES finansējums ir 85%. Projektu paredzēts pabeigt 15.06.2015 gadā.

 Otrajā projektā notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas un spiedvada rekonstrukcijas rezultātā tiks panākta notekūdeņu apsaimniekošana atbilstoši normatīvajām prasībām – samazināsies infiltrācija un vidē novadītā piesārņojuma daudzums, būtiski uzlabosies energoresursu patēriņa efektivitāte. Samazināsies dzeramā ūdens noplūdes un nelietderīgi izmantotā ūdens daudzums, kā arī iegūtā ūdens daudzums, rēķinot uz vienu patērētāju.

Kopējās projekta izmaksas ir 604 980,98 eiro, no tiem 70$ ir ES līdzfinansējums. Projekta īstenošanas laiks noteikts no 2013. gada oktobra līdz 2015. gada oktobrim.

ELFLA projekti

Nākamās aktivitātes, kurās Lielvārdes novads  apgūst finansējumu, ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākums „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”:

 „Aktīvās atpūtas laukuma izveide Lielvārdē”

 

Projekts paredz  17 brīvdabas vingrošanas iekārtu piegādi un uzstādīšanu – trīs pirmsskolas un skolas vecuma bērniem (pieckāršā tīkla piramīda, brīvdabas šūpoles  –  balansieris un vingrošanas komplekss, kas palīdz attīstīt kustību koordināciju, attīsta un stiprina visu grupu muskuļus) un 14 vingrošanas iekārtu (brīvdabas trenažieri plecu, roku, tricepsu, krūšu, muguras, sānu, gurnu, sēžas, kāju, vēdera preses attīstībai un spēcināšanai) pusaudžiem, jauniešiem un citiem iedzīvotājiem līdz pat sirmam vecumam, kas ir paredzētas kombinētai dažādu ķermeņa grupu attīstīšanai, tā sekmējot vispārējās fiziskās veselības nostiprināšanos un izturību. Pie laukuma atradīsies arī informācijas plāksne, uz kuras tiks izvietoti iekārtu lietošanas un drošības noteikumi.

 

Kopējās projekta izmaksas ir 34 426,71 eiro, no kurām ES sedz 75% no attiecināmām izmaksām. Projekts tika realizēts 2014. gada maijā un jūnijā.

 

„Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija Lielvārdes novadā”

 

 Projekta ietvaros 2014. gadā plānots rekonstruēt divas meliorācijas sistēmas – zemesgabalā „Atpūtas” Lielvārdes pagastā un zemesgabalā „Viļņi” Jumpravas pagastā. Projekta izmaksas ir 37 000 eiro, ko finansēs no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lielvārdes novada pašvaldības līdzekļiem.

 

NVO ietvaros realizētie projekti Lielvārdes novadā

 

Fonds „Zilais Krusts” apguvis NVO „Ziedzeme” izsludināto ELFLA aktivitāti:

 

Nodarbinātības veicināšana Lēdmanes sociālajā centrā „Druvas”.

 

Projekta mērķis: veicināt saimnieciskās darbības attīstību lauku reģionā, piesaistot konkrētu mērķa grupu. Šogad projekta ietvaros tika uzceltas kempinga mājiņas Lēdmanē.

Atbalsta pretendenta mērķa grupa ir sociāli nedroša, kurai ir problēmas atrast darbu. Radot modernu uz jaunāko tehnoloģiju bāzes attīstītu pakalpojumu, tiks sagatavota mērķa grupa darba tirgum. 

Publiskais  finansējums ir 12371,87 eiro.

Vairāki projekti ir izstrādes stadijā:

Skatuves inventāra iegāde Lielvārdes novada jauniešu tēlotājmākslas prasmju attīstīšanai brīvajā laikā. Fonds: ELFLA. Iesniedzējs: Lielvārdes jauniešu teātra studija „Degsme”.

Projekta mērķis: Iegādāt skatuves skaņas un gaismu inventāru teātra izrāžu un mēģinājumu kvalitātes nodrošināšanai kultūras namā „Lielvārde”, tā veicinot Lielvārdes novada jauniešu tēlotājmākslas prasmju attīstīšanu un kultūras aktivitāšu dažādošanu Lielvārdē.

Īstenojot projektu, tiks radīta pilnvērtīgu teātra mēģinājumu un izrāžu telpu, kas aprīkota ar nepieciešamo skatuves skaņu un gaismu inventāru, kur „Degsmes” dalībnieki varēs apgūt tēlotājmākslu un iestudēt savas izrādes, attīstīt talantu un radoši izpausties, tādējādi veicinot teātra vērtības apziņas stiprināšanu, kā arī  Lielvārdes un citu novadu iedzīvotāju interesi par teātri. 

Īstenošanas vieta: Parka iela 3, Lielvārde.

Publiskais finansējums: 2 699,63 eiro.

 Tautas tērpu iegāde. Fonds: ELFLA. Iesniedzējs: „Novadnieki”. Publiskais finansējums 3073,77 eiro.

Projekta mērķis ir papildināt dāmu deju kopas „Dīva” materiāltehnisko bāzi. Koncerta tērps ir kolektīva vizītkarte, ar ko kolektīvs prezentēs sevi un savu pagastu. Jaunu tērpu iegāde vizuāli piesaistīs skatītāju uzmanību un rosinās iesaistīšanos deju kopā.  Biedrība „Novadnieki” vēlas realizēt projektu, jo šajā kolektīvā piedalās Lēdmanes novada iedzīvotājas  –  biedrības dalībnieces. Lēdmanes dejotājas šogad svin kolektīva piecu gadu jubileju. Dāmas aktīvi piedalās Lēdmanes, Lielvārdes novada un kaimiņu pagastu kultūras pasākumos, veidojot jaunu koncertprogrammu „Aicinājums” kopā ar Lēdmanes vokālo ansambli „Stari”.

Nepieciešami vairāki tērpu komplekti. Šobrīd esošos tērpus dāmas iegādājušās par savu naudu, bet apaviem un jaunai koncerta tērpu kārtai finansiālo līdzekļu nepietiek, ņemot vērā, ka pašām jāfinansē dalība kolektīvā, jo pašvaldība to neatbalsta. Kolektīvs, iegūstot jaunu tērpu kārtu koncertprogrammai, varēs popularizēt jauna deju virziena ienākšanu Latvijā, sniegt baudījumu Lēdmanes, visa novada un bijušā rajona iedzīvotājiem, kā arī pansionātu iemītniekiem. Atbalstītais projekts dos iespēju pensijas un pirmspensijas vecuma dāmām gūt gandarījumu: izpausties dejā, dāvāt prieku skatītājiem, justies jaunām, skaistām un noderīgām sabiedrībai, un uzlabojot savu veselību, nodrošināt dzīves kvalitāti. 

Īstenošanas vieta: Lēdmanes pagasts, Lēdmane, Kultūras centrs „Ziediņš”.

Aktīvās atpūtas laukuma izveide bērniem un ģimenēm brīvā laika pavadīšanai Lielvārdes pilsētas Avotu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju masīvā. Fonds: ELFLA.

Projekta mērķis: iegādāties un uzstādīt aktīvās atpūtas laukuma iekārtas bērnu un jauniešu kopīga brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai, nodrošinot draudzīgas vides izveidi ģimenēm Lielvārdes pilsētas Avotu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju masīvā.

Lielvārdes novada pašvaldības speciālistu darba grupa izvēlējās Avotu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju masīvu, pamatojoties uz mikrorajonā dzīvojošo iedzīvotāju izrādīto iniciatīvu un aptaujas rezultātiem, kā arī ievērojot noslēgtā zemes nomas līguma nosacījumus. Projektā plānotā aktīvās atpūtas laukuma izveide ir sen plānota iecere, tādā veidā paplašinot brīvā laika pavadīšanas iespējas un uzlabojot dzīves vidi novada iedzīvotājiem, īpaši ģimenēm ar bērniem, jauniešiem.

Iesniedzējs: Lielvārdes novada pašvaldība. Publiskais finansējums 10 500 eiro. Īstenošanas vieta:Lielvārde, Avotu iela 15.

Aigars Šmats,

LLKC Ogres nodaļas Lielvārdes novada lauku attīstības konsultants

Pievienot komentāru