Jūs atrodaties šeit

Lauksaimnieki uztraukti par digestāta kvalitāti un lietošanu

Lauku attīstība

COPA–COGECA Sekretariāts sagatavojis dokumenta projektu par definīcijas „beigu atkritumi” kritērijiem kompostam un digestātam (digestāts rodas biogāzes ražošanas procesā. Digestāts ir līdzīgs kompostam, to var izmantot lauksaimniecībā kā mēslojumu, aizstājot minerālmēslus). Biogāzes ražotāji vēlas, lai tiktu atcelti visi noteikumi un kvalitātes prasības digestātam, bet lauksaimnieki un lauksaimniecības kooperatīvu pārstāvji ir nobažījušies par digestāta kvalitāti un tā lietošanu neierobežotā daudzumā. Digestāta kvalitāti ietekmē izmantotās izejvielas. Ja biogāzes vai komposta ražošanai tiek izmantoti kūtsmēsli un zaļā biomasa, kas ražota speciāli šim mērķim vai iegūta parku un zaļo zonu apkopšanas rezultātā, tad atkritumu galaproduktu kvalitātes kritērijiem nav nepieciešams izstrādāt atsevišķu regulu. Savukārt, ja biogāzes vai komposta ražošanai izmantoti materiāli, kas iegūti sadzīves atkritumu dalītās vākšanas rezultātā, rūpniecības procesos vai notekūdeņu attīrīšanas rezultātā, nepieciešams veikt analīzes un Komisijas lēmums izstrādāt kvalitātes kritērijus būtu tikai atbalstāms. Tomēr vienlaicīgi jāatzīmē, ka būtu nepieciešami pētījumi un zinātniskais pamatojums par digestāta izejvielu ietekmi uz digestāta kvalitāti.

Vecās dalībvalstis negrib mainīt iekšējo kārtību digestāta lietošanā un vēlas palikt pie savā valstī esošās mēslošanas līdzekļu lietošanas kārtības. Lielbritānijā, piemēram, kompostam ir stingri kvalitātes standarti. Tas tiek uztverts nevis kā mēslojums, bet gan kā augsnes uzlabotājs, tāpēc šīs valsts lauksaimnieki uzskata, ka nav nepieciešama atsevišķa regula.

Latvijā pašlaik notiek izmaiņas MK noteikumos par digestāta kā mēslošanas līdzekļa izmantošanu. Noteikumos atrunātas digestāta uzglabāšanas prasības, kā arī kontroles sistēma digestāta izmantošanai uz laukiem (kvalitāte, lietošanas biežums utt.). Latvijā digestāts tiek vērtēts atkarībā no tajā esošā nitrātu daudzuma, bet COPA–COGECA – no tā radītā piesārņojuma.

Pārmērīga digestāta lietošana lauksaimniecībā izmantojamās zemes var pārvērst tuksnesī.

 

Sagatavoja LLKC ES lauksaimniecības un lauku attīstības lietu
biroja vadītāja Nora Lapiņa

Publikācija no informatīvā izdevuma "Lauku Lapa" Nr. 7 (100)

 

Raksti sagatavoti pēc LLKC ES lauksaimniecības un lauku attīstības lietu birojā iesniegtajām ekspertu atskaitēm.

Ekspertu dalība pasākumā organizēta VLT aktivitātes ”Nozaru ekspertu ziņojumi” ietvaros.

Plašāk ar COPA/COGECA darba grupu ekspertu aktivitātēm iespējams iepazīties Valsts Lauku tīkla mājaslapā http://www.laukutikls.lv/copa_cogeca.

Uzziņai. COPA ir Eiropas līmeņa profesionālo lauksaimnieku organizāciju komiteja, kas pārstāv lauksaimniekus ES un starptautiskās institūcijās. Tā ir dibināta 1958. gadā. COGECA ir Eiropas līmeņa lauksaimniecības kooperācijas komiteja, kas pārstāv kooperatīvu intereses ES un starptautiskās institūcijās. Tā ir dibināta 1959. gadā. Kopš 1962. gada COPA un COGECA apvienoja birojus un kopīgi pārstāv Eiropas lauksaimnieku un kooperatīvu intereses.

Pievienot komentāru