Jūs atrodaties šeit

Valsts atbalsts ciltsdarbam 2013. gadā

Lauku attīstība
Lopkopība

2013. gada 14. martā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” tika publicēti grozījumi MK noteikumos Nr. 64 „Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai”. Saskaņā ar šiem grozījumiem noteikumos 2013. gadā valsts atbalsts par vaislas dzīvnieku sagatavošanu ierakstīšanai ciltsgrāmatā, to ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes datu izvērtēšanu ir Ls 13 837 156 apmērā. Uz subsīdijām var pretendēt komersanti, biedrības, nodibinājumi vai kooperatīvās sabiedrības, kas atbilst noteikumos izvirzītajām prasībām.

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Lauku attīstības nodaļa ir sagatavojusi šo MK noteikumu konspektu. Šajās tabulās ir sniegta informācija par galvenajiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem. Jāņem vērā, ka tāpat kā iepriekš ciltsdarba maksājumiem varēs pieteikties caur šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijām. Šo organizāciju sarakstu var atrast Lauksaimniecības datu centra mājaslapā www.ldc.gov.lv sadaļā Ciltsdarba organizācijas. Pilnīgu informāciju par pārējiem nosacījumiem (iesniedzamajiem dokumentiem, atbalsta saņemšanas kritērijiem, subsīdiju piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību un citiem jautājumiem) var saņemt, iepazīstoties ar minēto MK noteikumu pilnu tekstu: http://www.likumi.lv/doc.php?id=243612.

Šie noteikumi stājās spēkā 2013. gada 15. martā.

Pievienot komentāru