Jūs atrodaties šeit

Normatīvo aktu prasības sezonas darbu veikšanā

Grāmatvedība

Līdz ar jaunās vasaras sezonas sākšanos arvien aktuālāki kļūst sezonas darbi un palielinās pieprasījums pēc to veicējiem. Skolās un augstskolās sākas vasaras brīvlaiks, kad skolēni un studenti steidz nopelnīt sev „kabatas naudu”. Tomēr, lai potenciālais darba devējs nekļūdītos un ievērotu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, ir jāpievērš uzmanība dažām būtiskām lietām.

Gadījumi, kad darba līgumu var slēgt uz noteiktu laiku

Darba likums nosaka, ka darba līgumu slēdz uz nenoteiktu laiku. Tomēr Darba likuma 44. panta pirmā daļa paredz izņēmuma gadījumus, kad darba līgumus drīkst slēgt uz noteiktu laiku. Izņēmumi iespējami, ja darba līgumu slēdz par

 • sezonas rakstura darbiem. 25.06.2002. MK noteikumi Nr. 272 „Noteikumi par sezonas rakstura darbiem” nosaka, kas ir kvalificējami kā sezonas rakstura darbi. Minētajos noteikumos sezonas rakstura darbu uzskaitījums ir izsmeļošs. Darba devējs tos nav tiesīgs papildināt pēc saviem ieskatiem;
 • darbu tādās darbības jomās, kurās darba līgums parasti netiek slēgts uz nenoteiktu laiku, ņemot vērā attiecīgās nodarbošanās raksturu vai arī attiecīgā darba pagaidu raksturu. Arī šo likumā paredzēto gadījumu uzskaite ir izsmeļoša saskaņā ar 06.08.2002. MK noteikumiem Nr. 353 „Noteikumi par darbiem jomās, kurās darba līgums parasti netiek slēgts uz nenoteiktu laiku”;
 • promesoša vai no darba atstādināta darbinieka aizvietošanu;
 • gadījuma darbu, kas uzņēmumā parasti netiek veikts;
 • pagaidu darbu, kas saistīts ar uzņēmuma darbības apjoma īslaicīgu paplašināšanos vai ražošanas apjoma pieaugumu;
 • neatliekamu darbu, lai novērstu nepārvaramas varas vai citu ārkārtēju apstākļu izraisītas sekas, kuras nelabvēlīgi ietekmē vai var ietekmēt uzņēmuma ikdienas darbu;
 • bezdarbniekam paredzētu algotu pagaidu vai citu darbu saistībā ar viņa dalību aktīvajos nodarbinātības pasākumos.

 

Termiņi noteikta laika darba līguma noslēgšanai

 1. Darba likumā noteikti divi maksimālie termiņi darba līguma noslēgšanai uz noteiktu laiku. Piemērojamais darba līguma termiņš, saistīts ar darba līguma uz noteiktu laiku slēgšanas pamatojumu:
 2. Likumā noteiktais ierobežotais darba līguma termiņš līdz trijiem gadiem (ieskaitot termiņa pagarinājumus) piemērojams visiem gadījumiem, kad likums paredz iespēju slēgt darba līgumu uz noteiktu laiku, izņemot sezonas rakstura darbus un gadījumos, kad citos likumos noteikti citi darba līguma termiņi.

Jāievēro! Par darba līguma termiņa pagarināšanu uzskatāma arī jauna darba līguma noslēgšana ar to pašu darba devēju, ja laikposmā no iepriekšējā darba līguma noslēgšanas dienas līdz jaunā darba līguma noslēgšanas dienai tiesiskās attiecības nav bijušas pārtrauktas ilgāk par 30 dienām pēc kārtas.

 • Termiņš, uz kādu noslēgts darba līgums, lai veiktu sezonas rakstura darbu (ieskaitot termiņa pagarinājumus), nevar būt ilgāks par 10 mēnešiem viena gada laikā (Darba likuma 45. panta 2. daļa). Ne vienmēr ir iespējams precīzi paredzēt sezonas rakstura darba ilgumu, tāpēc Darba likums paredz iespēju pusēm darba līguma termiņu pagarināt. Tomēr, pagarinot darba līgumu, jāievēro maksimālais līgumu noslēgšanas laiks – 10 mēneši.

 

 1. Slēdzot darba līgumu par sezonas rakstura darbu veikšanu, tajā ir obligāti norādāms laiks, uz kādu līgums noslēgts, norādot konkrētu datumu vai noteiktus apstākļus, kuriem iestājoties, darba līgums tiek izbeigts.

Saskaņā ar Darba likuma 15. panta nosacījumiem kā darba līguma termiņu var noteikt, arī norādot notikumu, kuram katrā ziņā ir jāiestājas. Piemēram, darba līgums var tikt noslēgts uz burkānu ražas novākšanu, un termiņš tiek noteikts – pēdējā burkānu ražas novākšanas diena, kas atkarībā no ārējās vides ietekmes faktoriem var atšķirties.

Bet jāatceras, ka uz noteiktu laiku noslēgtā līguma termiņš sezonas rakstura darbiem kopsummā nedrīkst pārsniegt 10 mēnešus viena gada ietvaros.

 1. Savukārt, ja, beidzoties termiņam, uz kādu noslēgts darba līgums, neviena no pusēm nav pieprasījusi izbeigt darba līgumu un darba tiesiskās attiecības faktiski turpinās, darba līgums uzskatāms par noslēgtu uz nenoteiktu laiku. Tas uzliek par pienākumu darba devējam sekot līdzi darba līguma termiņam.

Darba likumā ir noteikts darba līguma maksimālais termiņš sezonas rakstura darbiem, bet minimālais termiņš nav noteikts, līdz ar to šāds līgums var būt noslēgts arī uz pavisam neilgu laiku.

 1. Slēdzot darba līgumu uz noteiktu laiku, darba devējam vajadzētu izvērtēt visas iespējas, jo normatīvie akti paredz arī citas iespējas nodibinot attiecības ar citu civiltiesisku līgumu. Tomēr pirms citu civiltiesisku līgumu slēgšanas ir jāpārliecinās, vai šis līgums nesatur darba līguma pazīmes. Piemēram, uzņēmumu līguma raksturīgākā pazīme – uzņēmējam jāveic darbs ar saviem darbarīkiem un savām ierīcēm.

Galvenā darba līguma un uzņēmuma līguma atšķirība – veicot darbu uz uzņēmumu līguma pamata, ir jāsasniedz konkrēts, līgumā norādīts rezultāts. Uzņēmuma līguma priekšmets ir darba galarezultāta nodošana.

Darbinieka reģistrēšana

Būtiski ir nenokavēt katra darbinieka reģistrēšanu Valsts ieņēmumu dienestā (VID) pirms veicamā darba uzsākšanas. 2010. gada 7. septembra MK noteikumu Nr. 827 „Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 827) 8. pants nosaka, ka Darba devējs katru darba ņēmēju reģistrē VID, iesniedzot ziņas par darba ņēmējiem. Par personām, kuras uzsāk darbu, ir jāiesniedz ziņas ne vēlāk kā vienu dienu, pirms persona uzsāk darbu, ja ziņas tiek sniegtas papīra formā, vai ne vēlāk kā vienu stundu, pirms persona uzsāk darbu, ja ziņas tiek sniegtas elektroniskajā deklarēšanas sistēmā.

Tomēr MK noteikumu Nr. 827 8.1 pantā ir atrunāta atkāpe no šī termiņa: „Darba devējs, kurš ir reģistrēts Pārtikas un veterinārā dienesta reģistrā atzīto un reģistrēto uzņēmumu sarakstā vai Valsts augu aizsardzības dienesta Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā, vai Augļkoku, ogulāju un dārzeņu audzētāju reģistrā un kura saimnieciskā darbība ir saistīta ar augļu, ogu un dārzeņu audzēšanu, var reģistrēt darba ņēmēju Valsts ieņēmumu dienestā dienā, kad persona faktiski sāk darbu, ja to nav iespējams paziņot šo noteikumu 8. punktā noteiktajā termiņā un personu paredzēts nodarbināt šādos sezonas rakstura darbos:

8.1 1. augļkoku, ogulāju un dārzeņu sēja un stādīšana;

8.1 2. augļkoku, ogulāju un dārzeņu sējumu un stādījumu kopšana;

8.1 3. augļu, ogu un dārzeņu ražas novākšana;

8.1 4. augļu, ogu un dārzeņu šķirošana”.

Īpaši lauksaimniecības darbiem ir sezonāls raksturs, pie augļu, ogu un dārzeņu audzētājiem pastāvīgi strādā neliels skaits darbinieku. Produkcijas novākšanas laikā ir nepieciešams nodarbināt daudz lielāku skaitu personu. Tomēr ne visas personas, kas izteikušas vēlmi strādāt, ir apzinīgi un čakli darbinieki, tāpēc bieži izveidojas situācijas, kad darba devējam pat vienu dienu pirms darba uzsākšanas nav skaidrs, cik personu ieradīsies darbā nākamajā dienā, un līdz ar to viņš nevar nosūtīt VID iesniedzamo informāciju norādītajā termiņā. Ņemot to vērā, dažos sezonas darbos lauksaimniecībā (tas ir, augļu, ogu un dārzeņu ražošanas dārzos) tiek pieļauts izņēmums par darba ņēmējiem ziņot dienā, kad persona faktiski sāk darbu.

Atceries! Darbiniekiem, ar kuriem noslēgts darba līgums uz noteiktu laiku, ir tās pašas tiesības un pienākumi kā darbiniekiem, ar kuriem noslēgts darba līgums uz nenoteiktu laiku.

Sezonas darbu saraksts (.pdf)

Sagatavoja LLKC juriskonsulte Kristīne Cimermane
Publikācija no informatīvā izdevuma "Lauku Lapa" Nr. 6 (99)

Pievienot komentāru