Jūs atrodaties šeit

Nodokļu piemērošana, izīrējot privātīpašumu

Grāmatvedība

Arvien biežāk fiziskās personas iznomā vai izīrē sev piederošu kustamu (piemēram, automašīnu) vai nekustamu (piemēram, dzīvokli, zemes gabalu) mantu. Apskatīsim, ko par šādā veidā gūtu ieņēmumu aplikšanu ar nodokli nosaka normatīvie akti un kas jāievēro, lai nebūtu pārpratumu vai nepatikšanu ar Valsts ieņēmumu dienestu, gūstot šādus ieņēmumus. Rakstā apskatīti nodokļu piemērošanas jautājumi, bet ne juridiskās nianses, kas jāievēro, sagatavojot līgumus.

Iznomājot vai izīrējot savu īpašumu, fiziskā persona var izvēlēties reģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs (šajā gadījumā maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli vai mikrouzņēmumu nodokli) vai arī izmantot iespēju paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par saimnieciskās darbības nereģistrēšanu (ja saistībā ar īpašuma iznomāšanu/izīrēšanu nerodas saimnieciskās darbības izdevumi vai arī tie ir nebūtiski).

Ja fiziskā persona izvēlas reģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs, tad ir jāveic ieņēmumu un izdevumu uzskaite saskaņā ar grāmatvedības jomu reglamentējošo likumu prasībām. Izmantojot un papildinot Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā pieejamo informāciju īpašuma izīrētājiem, kopsavilkums par būtiskajām lietām, kas jāievēro, ja fiziskā persona gūst ienākumu no kustamā vai nekustamā īpašuma iznomāšanas/izīrēšanas:

 

 

Reģistrē saimniecisko darbību VID, maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli

Paziņo VID par saimnieciskās darbības nereģistrēšanu

Reģistrē saimniecisko darbību VID, maksā mikrouzņēmumu nodokli

NODOKĻI, IESNIEDZAMIE PĀRSKATI

IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA NODOKLIS:

20% gada ienākumam līdz 20 004 eiro (no saimnieciskās darbības ieņēmumu un saimnieciskās darbības izdevumu starpības)

23% gada ienākumu daļai, kas pārsniedz 20 004 eiro (no saimnieciskās darbības ieņēmumu un saimnieciskās darbības izdevumu starpības);

31,4% gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 55 000 eiro

 

  • maksā IIN avansa maksājumus

 

  • iesniedz gada ienākumu deklarāciju;
  • piemēro atvieglojumus,  attaisnotos izdevumus un neapliekamo minimumu

 

VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS OBLIGĀTĀS IEMAKSAS

ja ienākumi mēnesī pārsniedz 430 eiro, veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas + iemaksas pensiju apdrošināšanai 5% no brīvi izraudzīto obligāto iemaksu objekta un faktisko ienākumu starpības;

ja ienākumi mēnesī zem 430 eiro, veic obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai 5% no faktiskajiem ienākumiem;

ja ienākumi ir mazāki par 50 eiro no gada sākuma, obligātās iemaksas neveic;

IEDZĪVOTĀJU IEN ĀKUMA NODOKLIS:

10% no īres, nomas ieņēmumiem;

  • nav tiesību pirms nodokļa aprēķināšanas no ieņēmumiem atskaitīt saimnieciskās darbības izdevumus (izņemot nekustamā īpašuma nodokli);

 

  • gada ienākumu deklarāciju iesniedz, ja: 

a) nodokli nav ieturējis īrnieks –  juridiskā persona

b) vēlas samazināt apliekamo ienākumu par nekustamā īpašuma nodokli

  • nepiemēro neapliekamo minimumu un atvieglojumus (attiecībā uz ieņēmumiem, kas gūti no īres/nomas)

 

VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS OBLIGĀTĀS IEMAKSAS

neveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

 

MIKROUZŅĒMUMU NODOKLIS

Mikrouzņēmumu nodokļa likme ir 15 procenti no ieņēmumiem (nodoklis ietver iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas)

 

  • reizi ceturksnī maksā mikrouzņēmumu nodokli
  • reizi ceturksnī sniedz mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju;
  • nepiemēro neapliekamo minimumu un atvieglojumus par periodu, kad tiek maksāts mikrouzņēmumu nodoklis

GRĀMATVEDĪBA

uzskaita gan ieņēmumus, gan izdevumus

uzskaita tikai ieņēmumus ieņēmumu uzskaites reģistrā (saimnieciskās darbības ieņēmumus var neuzskaitīt ieņēmumu uzskaites reģistrā, ja saimnieciskās darbības ieņēmumi ir gūti tikai bezskaidras naudas veidā)

uzskaita gan ieņēmumus, gan izdevumu

REĢISTRĒŠANAS KĀRTĪBA

Reģistrējas VID pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas

Informē VID piecu darba dienu laikā no īres līguma noslēgšanas brīža

 Reģistrējas VID pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas

Iesniedz VID:

nodokļu maksātāja reģistrācijas lapu. (MK noteikumu Nr. 537

pielikums)

1) nodokļu maksātāja reģistrācijas lapu; (MK noteikumu Nr. 537

pielikums)

2) pievieno iesniegumu par to, ka izmanto tiesības nereģistrēt saimniecisko darbību

3) īres, nomas līguma kopiju

1) nodokļu maksātāja  reģistrācijas lapu; (MK noteikumu Nr. 537

pielikums)

2) pievieno iesniegumu par to, ka maksās mikrouzņēmumu nodokli

 

Rūpīgi jāseko ieņēmumu apmēram jebkurā 12 mēnešu periodā. Ja ieņēmumi no īpašuma iznomāšanas pārsniedz 40 000 eiro, tad ir obligāti jāreģistrējas VID ar PVN apliekamo personu reģistrā. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad fiziskā persona ir VID paziņojusi, ka gūst šādus ienākumus, bet saimniecisko darbību izvēlas nereģistrēt.

VID metodiskajā materiālā ir iekļāvis dažādus piemērus par ieņēmumiem no dzīvokļa izīrēšanas. Tie paši nosacījumi attiecas arī uz zemes iznomāšanu.

Ieņēmumi no dzīvokļa izīrēšanas vai iznomāšanas ir:

* īres vai nomas maksa;

* īrnieka vai nomnieka veiktie maksājumi dzīvokļa īpašniekam par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa lietošanu (piemēram, apkuri, auksto ūdeni, kanalizāciju, sadzīves atkritumu izvešanu);

* īrnieka vai nomnieka veiktie maksājumi dzīvokļa īpašniekam par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu;

* īrnieka vai nomnieka veiktie nodokļu maksājumi, kas saistīti ar izīrēto vai iznomāto dzīvokļa īpašumu;

* īrnieka vai nomnieka veiktā nomas maksa par zemes lietošanu, ja dzīvojamā māja atrodas uz citai personai piederošas zemes;

* citi ieņēmumi no dzīvokļa izīrēšanas vai iznomāšanas.

Piemērs. Dzīvokļa īres līgumā noteikts, ka dzīvokļa īrnieks dzīvokļa īpašniekam ik mēnesi veic maksājumus par īri, kā arī maksājumus, kas saistīti ar dzīvojamās mājas apsaimniekošanu un saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem. Dzīvokļa īpašnieka ieņēmumos ieskaita īres maksu, kā arī visus pārējos saņemtos maksājumus.

Par fiziskās personas (dzīvokļa īpašnieka) ieņēmumiem neuzskata dzīvokļa īrnieka vai nomnieka veiktos komunālos maksājumus komunālo pakalpojumu sniedzējiem.

Piemērs. Dzīvokļa īres līgumā noteikts, ka dzīvokļa īrnieks uz dzīvokļa īpašniekam ik mēnesi maksā īri, taču maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem un maksājumus, kas saistīti ar dzīvojamās mājas apsaimniekošanu, veic dzīvojamās mājas apsaimniekotājam un konkrēto komunālo pakalpojumu sniedzējiem. Dzīvokļa īpašnieka ieņēmumos neieskaita īrnieka veiktos maksājumus, kas saistīti ar dzīvojamās mājas apsaimniekošanu, ja tos veicis dzīvojamās mājas apsaimniekotājam un konkrēto komunālo pakalpojumu sniedzējiem.

Zemes iznomātājiem būtiski ir ņemt vērā, ka par fiziskās personas (dzīvokļa vai zemes īpašnieka) ieņēmumiem uzskata dzīvokļa/zemes īrnieka vai nomnieka veiktos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus neatkarīgi no tā, vai šos maksājumus veic dzīvokļa/zemes īpašniekam, pašvaldībai vai namu apsaimniekotājam. 

Nekustamā īpašuma nodoklis ir vienīgie izdevumi, kurus no ieņēmumiem drīkst atskaitīt tie nodokļu maksātāji, kuri paziņojuši VID par saimnieciskās darbības nereģistrēšanu.

Linda Puriņa,

Grāmatvedības eksperte, sertificēta nodokļu konsultante