Jūs atrodaties šeit

Jaunumi nodokļu jomā no 2017. gada 1. janvāra

Grāmatvedība

Kā ierasts, katrs jauns gads sākas ar lielākām vai mazākām izmaiņām nodokļu likumos. 2016. gada nogale zīmīga ar to, ka vislielākās neskaidrības bija saistībā ar sociālās apdrošināšanas iemaksu un mikrouzņēmumu nodokļa aprēķināšanas kārtību. Raksta tapšanas brīdī gan vēl nav oficiāli izsludināti visi izmaiņas saturošie normatīvo aktu grozījumi, bet ir zināms, kas tajos noteikts.

Mikrouzņēmumu nodoklis

Raksta tapšanas brīdī vēl nav izsludināti grozījumi “Mikrouzņēmumu nodokļa likumā”, bet, pēc Finanšu ministrijas mājaslapā pieejamās informācijas, zināms, ka 2017. gadā mikrouzņēmumu nodokļa likmes būs:

  • apgrozījumam līdz 7000 eiro – 12%,
  • apgrozījumam no 7000,01 līdz 100 000 eiro – 15%.

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusam 2017. gadam pieteikties vai arī atteikties no tā būs atļauts līdz 2017. gada 31. janvārim.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Arī likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” jaunākās pieņemtās izmaiņas raksta tapšanas brīdī vēl nav izsludinātas. Tomēr ir zināms, ka tiek atceltas iepriekš likumā paredzētās sociālās apdrošināšanas iemaksas no minimālās darba samaksas.

Vairāki jaunumi attiecībā uz valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām gan jau ir pieņemti un izsludināti:

  • noteikts, ka darba ņēmējs ir persona, kura vada transportlīdzekli pasažieru komercpārvadājumos ar vieglo taksometru; pārvadātājs maksā obligāto iemaksu avansu 130 eiro kalendāra mēnesī par katru vieglo taksometru, ar kuru tiek veikti pārvadājumi,
  • īpaši sociālās apdrošināšanas iemaksu piemērošanas noteikumi paredzēti “Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma” subjektiem.

Būtiskas izmaiņas likumā ieviestas attiecībā uz darba devēja sniegto “Ziņu par darba ņēmējiem” precizēšanu. Noteikts, ka, sākot ar 2017. gada 1. jūliju, darba ņēmējs tiek reģistrēts kā sociāli apdrošināta persona ar datumu, ko norādījis darba devējs, taču ne agrāk kā 60 dienas pirms dienas, kad darba devējs iesniedzis ziņas par darba ņēmēja statusa iegūšanu. Vienlaikus ir noteikts, ka darba ņēmēja statusa iegūšanas un zaudēšanas datumi netiek laboti un precizēti. Sākot ar 2017. gada 1. jūliju, Valsts ieņēmumu dienests nedrīkst pieņemt darba devēja ziņojumus, kuros darba ņēmējiem norādītās ziņas neatbilst darba ņēmēju statusa periodiem.

Dažādām personu grupām ir apstiprinātas arī valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes 2017. gadam. Valsts ieņēmumu dienesta sagatavotajā informatīvajā materiālā ir apkopotas iemaksu likmes, kuras nosaka MK 06.12.2016. noteikumi Nr. 759 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem”.

 

 

 

Sociāli apdrošināmās personas

Darba ņēmēja likmes daļa (%)

Darba devēja likmes daļa (%)

Kopējā

likme (%)

 
 

Darba ņēmējs, kā arī iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka* – vispārējā gadījumā (arī I, II vai III grupas invalīds)

 

10,50

 

23,59

 

34,09**

 

Darba ņēmējs, kā arī iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka*, – kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju (arī pensiju, kas piešķirta ar atvieglotiem noteikumiem vai priekšlaicīgi)

 

 

9,16

 

 

20,57

 

 

29,73

 

Darba ņēmējs, kā arī iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka*, – kurš ir:

- izdienas pensiju saņēmējs,

- invalīds – valsts speciālās pensijas saņēmējs

 

 

9,72

 

 

21,85

 

 

31,57

 

Darba ņēmējs, kurš tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā (arī I, II vai III grupas invalīds)

 

8,85

 

19,89

 

28,74

 

Darba ņēmējs, kurš tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā un ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju (arī pensiju, kas piešķirta ar atvieglotiem noteikumiem vai priekšlaicīgi)

 

 

7,56

 

 

16,98

 

 

24,54

 

 

Darba ņēmējiem – kapitālsabiedrības valdes locekļiem, kuri atbilst likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 1. panta 2. punkta “m” apakšpunktā minētajiem nosacījumiem

 

 

26,84

 

Darba ņēmējiem – kapitālsabiedrības valdes locekļiem, kuri atbilst likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 1. panta 2. punkta “m” apakšpunktā minētajiem nosacījumiem un ir sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi)

 

 

24,54

 

Pašnodarbinātais (arī I, II vai III grupas invalīds, izdienas pensijas saņēmējs, invalīds – valsts speciālās pensijas saņēmējs)

 

-

 

-

 

31,13

 

Pašnodarbinātais, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju (arī pensiju, kas piešķirta ar atvieglotiem noteikumiem vai priekšlaicīgi)

 

-

 

-

 

29,25

 

Pašnodarbinātais – nekustamā īpašuma apsaimniekotājs

-

-

26,38

 

Ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka

-

-

31,71

 

* Iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas veic, piemērojot kopējo likmi (nesadalot to darba ņēmēja un darba devēja daļās).

** Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme un tās sadalījums starp darba devēju un darba ņēmēju ir noteikta likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 18. panta pirmajā daļā.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Vairākas izmaiņas skārušas arī iedzīvotāju ienākuma nodokli. Grozījumi likumā paredz, ka algas nodokli nepiemēros darba devēja apmaksātajiem darbinieku ēdināšanas izdevumiem 480 eiro apmērā vienam darbiniekam. Tomēr, lai šo normu piemērotu, darba devējam jāizpilda šādi kritēriji:

1) darba devēja apmaksātie darba koplīgumā noteiktie visu darbinieku ēdināšanas izdevumi nepārsniedz 5 procentus no darba devēja gada kopējā bruto algu fonda;

2) darba devējs nodarbina vismaz sešus darbiniekus;

3) darba devējam pirmstaksācijas gada 15. decembrī saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā esošo informāciju nav nodokļu (nodevu) parādu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu), kas kopsummā pārsniedz 150 eiro;

4) darba devējs ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas nolēmumu, kas stājies spēkā un kļuvis nepārsūdzams, pēdējo divu taksācijas gadu laikā nav atzīts par vainīgu pārkāpumā, kurš izpaužas kā:

a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, ja nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nav iesniegtas ziņas par darba ņēmēja statusa iegūšanu,

c) darbā notikuša nelaimes gadījuma neizmeklēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai slēpšana, ja šī nelaimes gadījuma rezultātā nodarbinātajam radušies smagi veselības traucējumi vai iestājusies nāve;

5) darba devējs ir veicis saimniecisko darbību vismaz vienu pilnu kalendāra gadu pirms taksācijas gada, kurā uzsāk atbrīvojuma piemērošanu attiecībā uz darbiniekiem;

6) darba devējam nav pasludināts maksātnespējas process, nav apturēta tā saimnieciskā darbība, vai tas netiek likvidēts.

Attiecībā uz nodokļa atvieglojumiem noteikts, ka turpmāk nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu personu tiks attiecināts arī  uz nestrādājošu laulāto, kura apgādībā ir nepilngadīgs bērns ar invaliditāti, ja  nestrādājošais laulātais nesaņem ar nodokli apliekamus ienākumu vai valsts pensiju.

Lauksaimniecības zemes atsavināšanas darījumos noteikts, ka šāds ienākums ar nodokli nav apliekams arī tad, ja nekustamo īpašumu iegūst Latvijas Zemes fonds.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

Sagatavojot UIN deklarāciju par taksācijas periodu, kas sākas 2017. gadā un turpmākajos taksācijas periodos, iepriekšējo taksācijas periodu zaudējumus ir tiesības segt apmērā, kas nepārsniedz 75% no attiecīgā taksācijas perioda ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamā ienākuma, kas aprēķināts pēc peļņas koriģēšanas.

Likumā ir precizēta reprezentatīva vieglā automobiļa definīcija. Par reprezentatīvu ir uzskatāms arī kravas automobilis ar pilnu masu līdz 3000 kilogramiem, kas ir reģistrēts kā kravas furgons un kam ir vairāk nekā trīs sēdvietas (ieskaitot vadītāja sēdvietu), ja tas klasificēts par kravas automobili (N1 kategorija), bet pēc būtības ir vieglais automobilis (M1 kategorija). Vērtības kritērijs reprezentatīva auto statusa noteikšanai nav mainīts – saglabāts 50 000 eiro apmērā.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa apmēru turpmāk aprēķinās VID EDS sistēmā, nepiemērojot Centrālās statistikas pārvaldes noteikto pirmstaksācijas gada kopējo patēriņa cenu indeksu.

Pievienotās vērtības nodoklis

Uz ierobežotu laika periodu 2017. gada 1. janvārī tiek ieviesta tā sauktā reversā jeb apgrieztā PVN maksāšanas kārtība neapstrādātu dārgmetālu, dārgmetālu sakausējumu un ar dārgmetālu plaķētu metālu piegādēm.

No 2017. gada 1. janvāra tiks ierobežota priekšnodokļa atskaitīšana arī par tādas kravas automašīnas iegādi, nomu un importu, kuras pilna masa ir līdz 3000 kilogramiem, kas ir reģistrēta kā kravas furgons un kurai ir vairāk nekā trīs sēdvietas (ieskaitot vadītāja sēdvietu), un kuras vērtība bez PVN pārsniedz 50 000 eiro (t. i., atzīstama par reprezentatīvu auto). Tāpat priekšnodokļa atskaitīšana tiek ierobežota attiecībā uz šādas automašīnas uzturēšanas izmaksām.

Divas izmaiņas likumā ir izdarītas attiecībā uz PVN taksācijas periodu. Sākot ar 2017. gada 1. janvāri, tiek atcelts PVN taksācijas periods, kas ir puse no kalendāra gada. Tātad PVN būs tikai divi taksācijas periodi: viens kalendāra mēnesis un viens ceturksnis.

Izmaiņas taksācijas perioda noteikšanā ir arī jauniem PVN maksātājiem. Jaunreģistrētiem PVN maksātājiem uz sešiem kalendāra mēnešiem PVN taksācijas periods tiek noteikts viens kalendāra mēnesis.

Lauksaimniecības produkcijas pārstrādātājiem tiek atcelta prasība Valsts ieņēmumu dienestā iesniegt atsevišķu pārskatu par taksācijas gadā no katra konkrētā lauksaimnieka saņemtās lauksaimniecības produkcijas daudzumu un vērtību. Par 2016. gadu gan pārskats ir jāiesniedz.

Izmaiņas likumā “Par nodokļiem un nodevām”

Arī likumā “Par nodokļiem un nodevām” izdarītas vairākas izmaiņas. Tās skar gan interneta veikalus, gan “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma” subjektus, gan arī būvniecības jomā strādājošus uzņēmumus. Ar šīm izmaiņām aicinām iepazīties nodokļu maksātājus pašus.

Attiecībā uz nokavējuma naudas aprēķināšanu likums paredz pārtraukt nokavējuma naudas aprēķināšanu, nokavējuma naudas summai sasniedzot divas piektdaļas no nokavētā maksājuma (pamatparāda) apmēra. Līdz grozījumu izdarīšanai nokavējuma naudas aprēķināšana tika pārtraukta tad, kad tā sasniedza pamatparāda apmēru.

Skaidrās naudas lietošanas ierobežojumi tagad attiecināti arī uz jebkuru fizisko personu. Tām ir noteikts aizliegums veikt skaidras naudas darījumus, kuru summa pārsniedz 7200 eiro.

Nodokļi par transportlīdzekļiem

Grozījumi “Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā” paredz transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes piemērot atkarībā no transportlīdzekļa radītā oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzuma. Transportlīdzekļiem, kuri pirmo reizi reģistrēti Latvijā pēc 2008. gada 31. decembra līdz 2016. gada 31. decembrim, likumā noteiktās transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes atkarībā no CO2 izmešu daudzuma stāsies spēkā 2019. gada 1. janvārī. Šādiem transportlīdzekļiem, kuriem motora tilpums lielāks par 3500 cm3, papildus noteikta transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likme 300 eiro apmērā. Transportlīdzekļiem, kuru pirmās reģistrācijas datums ir pēc 2008. gada 31. decembra, taču Latvijā tie pirmo reizi reģistrēti pēc 2016. gada 31. decembra, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likme, sākot no 2017. gada 1. janvāra, tiek piemērota atkarībā no CO2 izmešu daudzuma.

Lauksaimniecības produktu ražotājiem, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām un atzītām akvakultūras saimniecībām transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atvieglojuma apmērs ir palielināts no 50 līdz 75%.

Jauns transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atvieglojums ir paredzēts par transportlīdzekļiem, ar kuriem fiziskas un juridiskas personas, kuras ir iekļautas Lauku atbalsta dienesta maksājumu saņēmēju datu bāzē un ar tiem veic kravas pašpārvadājumus, atkarībā no likumā noteiktajiem nosacījumiem transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli maksā 25 procentu apmērā.

Turpmāk transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis būs jāmaksā personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Latvijā un kuras dalībai ceļu satiksmē izmanto ārvalstīs reģistrētu M1 vai N1 kategorijas automobili.

No 2017. gada 1. janvāra stāsies spēkā grozījumi “Autoceļu lietošanas nodevas likumā”. Nodeva par valsts galveno un reģionālo autoceļu posmu lietošanu tiek piemērota arī kravas transportlīdzekļiem, kuru pilna masa ir lielāka par 3000 kg. Nodevas likmes transportlīdzekļiem ar pilnu masu no 3001 kg līdz 3500 kg ir šādas:

  • dienas likme 6 eiro,
  • nedēļas likme 14 eiro,
  • mēneša likme 28 eiro,
  • gada likme 300 eiro.

Akcīzes nodoklis

Līdz ar citām izmaiņām likumā “Par akcīzes nodokli” ir noteikts, ka ar 2017. gada 1. jūliju, t. i., sākot ar 2017./2018. saimniecisko gadu, lauksaimniekiem tiek atceltas tiesības iegādāties degvielu ar samazināto akcīzes nodokļa likmi par zemes platībām, kurās audzē kukurūzu biogāzes ieguvei.

Dabas resursu nodoklis

Vairākiem dabas resursu nodokļa objektiem tiek paaugstinātas nodokļa likmes. Tātad šī nodokļa maksātājiem ir svarīgi iepazīties ar “Dabas resursu nodokļa likuma” redakciju uz 01.01.2017., lai nodokļa aprēķinos 2017. gadā piemērotu pareizās likmes.

LLKC Grāmatvedības un finanšu nodaļa