Jūs atrodaties šeit

Izmaiņas nodokļu jomā 2021. gadā

Grāmatvedība

Nodokļu jomā 2021. gads nesis vairākus jaunumus. Dažiem nodokļiem mainās tikai likmes, bet vairākiem būtiski mainās arī aprēķināšanas kārtība.

Pirmais no jaunumiem, kas jāņem vērā – no 1. janvāra nodokļu maksājumi veicami uz vienu kontu – vienoto nodokļu kontu LV33TREL1060000300000. Atsevišķiem nodokļiem saglabāsies līdzšinējie konti – nekustamā īpašuma nodoklim, transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklim, uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklim, kā arī muitas maksājumiem.

Izmaiņas IIN piemērošanā

Attiecībā uz iedzīvotāju ienākuma nodokli būtiskas izmaiņas skars tos, kas saņem autoratlīdzības. Par izmaiņām autoratlīdzību saņēmējiem skaidrojums būs kādā no nākamajiem “Lauku Lapas” izdevumiem.

Maksimālais neapliekamais minimums 2021. gadā ir tāds pats kā 2020. gadā – 300 eiro mēnesī (3600 eiro gadā); tāpat nemainās apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo neapliekamo minimumu – gan 2020., gan 2021. gadā tie ir 6000 eiro gadā (500 eiro mēnesī). Ar 2021. gadu tiek paaugstināts gada apliekamā ienākuma apmērs, virs kura nepiemēro diferencēto neapliekamo minimumu, un tas ir 21 600 eiro gadā (1800 eiro mēnesī).

Atgādinu, ka darbiniekiem ir iespēja savā elektroniskajā algas nodokļu grāmatiņā norādīt, ka nevēlas, lai darba devējs piemērotu neapliekamo minimumu darba samaksai. Tāpat grāmatiņā iespējams norādīt, ka darbinieks ienākumiem vēlas piemērot IIN 23 procentu likmi.

Atvieglojums par apgādībā esošu personu arī saglabāts tādā pat apmērā kā 2020. gadā – 250 eiro apmērā.

Attiecībā uz attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstēšanos ir paredzēta iespēja savā ienākumu deklarācijā norādīt attaisnotos izdevumus, kas veikti par brāli vai māsu, kuram/kurai ir noteikta 1. vai 2. grupas invaliditāte.

Sākot no 2021. gada 1. marta, tiem iedzīvotājiem, kam par iepriekšējo gadu būs jāpiemaksā IIN, piemaksājamā summa tiks aprēķināta automātiski saskaņā ar VID rīcībā esošo informāciju, neatkarīgi no tā, vai cilvēks ir iesniedzis gada ienākumu deklarāciju.

Tiem iedzīvotājiem, kuri nebūs iesnieguši gada ienākumu deklarāciju par 2018. un/vai 2019. gadu un kuriem pēc VID rīcībā esošās informācijas veidojas budžetā maksājamais IIN, VID automātiski veiks nodokļa aprēķinu līdz 2021. gada 1. martam.

Tos iedzīvotājus, kuriem IIN piemaksa pēc VID rīcībā esošās informācijas būs par 2020. gadu, VID informēs līdz 2021. gada 1. maijam.

Iedzīvotājiem tiek saglabāta iespēja iesniegt gada ienākumu deklarācijas precizējumu, pievienojot papildu attaisnoto izdevumu apliecinošos dokumentus, tādējādi samazinot nodokļa aprēķinu.

Saimnieciskās darbības veicējiem arī 2021. gadā nebūs jāveic avansa maksājumi.

Mikrouzņēmumu nodoklis

Mikrouzņēmumu nodokli (MUN) no 1. janvāra skar būtiskas izmaiņas.

No 2021. gada MUN var maksāt tikai individuālais uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība, individuālais komersants vai fiziskā persona, kas reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicējs. MUN maksātājs nedrīkst būt PVN maksātājs.

MUN likme ir atkarīga no apgrozījuma:

1) apgrozījumam līdz 25 000 eiro gadā – 25 procenti;

2) apgrozījuma daļai, kas pārsniedz 25 000 eiro gadā –,  40 procenti.

Ja MUN maksātājs pieņem darbinieku, tad par darbinieku ir jāmaksā nodokļi kā par parastā nodokļu režīmā nodarbinātu.

2021. gadā ir atļauts mainīt MUN statusu arī gada laikā un attiecīgi kļūt par IIN vai UIN maksātāju ar nākamā ceturkšņa 1. datumu līdz kārtējā ceturkšņa pēdējā mēneša 15. datumam,  iesniedzot attiecīgu pieteikumu Valsts ieņēmumu dienestam.

Likumā ir paredzēti pārejas noteikumi tiem MUN maksātājiem, kas reģistrējušies MUN statusā līdz 31.12.2020. Piemēram, SIA, kura MUN statusu ieguvusi līdz 31.12.2020., MUN maksātājs drīkstēs būt visu 2021. gadu; ar 2022. gadu gan SIA ir jākļūst par UIN maksātāju.

Attiecībā uz tiem MUN darbiniekiem, kas pieņemti līdz 2021. gadam, prasība piemērot parastā režīma nodokļus darba samaksai tiks attiecināta no 2021. gada 1. jūlija. Ja jau esošam MUN maksātājam darbinieks tiks pieņemts pēc 2021. gada 1. janvāra, šādam darbiniekam darba samaksai tiek piemēroti parastie nodokļi un uz šādu darbinieku neattieksies pārejas normas.

“Mikrouzņēmumu nodokļa likums” no 2021. gada 1. janvāra vairs neparedz darba samaksas apmēra ierobežojumu.

Aicinu visus MUN maksātājus rūpīgi iepazīties ar “Mikrouzņēmumu nodokļa likuma” grozījumiem. VID  mājaslapā ir pieejams arī videosemināra ieraksts par to, kas jauns MUN piemērošanā.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Par VSAOI izmaiņām laikam publiski dzirdēts visvairāk. Dažas izmaiņas stājas spēkā ar 2021. gada 1. janvāri, bet lielākā daļa – ar 2021. gada 1. jūliju.

2021. gadā mainās VSAOI likmes – tās noteiktas ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 786.

VSAOI likmes dažām personu kategorijām:

 

Darba devēja daļa

Darba ņēmēja daļa

Kopā

Darba ņēmējs, kas apdrošināts visiem VSA veidiem

23,59

10,50

34,09

Darba ņēmējs – pensionārs

20,77

9,25

30,02

Darba ņēmējs – izdienas pensijas saņēmējs

21,94

9,76

31,70

Pašnodarbinātais

 

 

31,07

Pašnodarbinātais – pensionārs

 

 

29,36

Attiecībā uz VSAOI par darbiniekiem laika posmā no 1. janvāra līdz 30. jūnijam darba samaksas aprēķinā jāņem vērā jaunā VSAOI likme. No 1. jūlija tiks aprēķinātas minimālās VSAOI, bet par tām nedaudz vēlāk.

Arī pašnodarbinātajiem VSAOI aprēķinā laika posmā no 1. janvāra līdz 30. jūnijam būtisku izmaiņu nav. Tā kā tiek paaugstināta minimālā mēnešalga, tad iemaksas sociālajai apdrošināšanai veicamas no ienākuma vismaz 500 eiro apmērā pēc 31,07% likmes. Ja ienākums ir mazāks par 500 eiro, tad veicamas tikai iemaksas pensiju apdrošināšanai 5% apmērā. Pirmajā pusgadā lauksaimniekiem saglabāts nosacījums, ka 5% iemaksas pensijai rēķina no ienākuma par gadu. Tā kā šī lauksaimniekiem labvēlīgā norma spēku zaudē ar 1. jūliju, tad jāgaida skaidrojumi, kā to praktiski piemērot. Sākot no 1. jūlija, paaugstināta arī likme pašnodarbinātā iemaksām pensiju apdrošināšanai, un tā būs 10 procenti.

Kas ir minimālās sociālās apdrošināšanas iemaksas?

Minimālais obligāto iemaksu objekts ceturksnī ir trīs minimālās mēnešalgas – 1500 eiro (3 x 500).

Ja alga ir mazāka par minimālo algu 500 eiro mēnesī vai 1500 eiro ceturksnī, darba devējam (t. sk. pašnodarbinātajam un mikrouzņēmuma nodokļa maksātājam) par darba ņēmējiem jāmaksā minimālās obligātās iemaksas. Ja persona vienlaikus ir gan darba ņēmējs, gan pašnodarbinātais, tad visi ienākumi tiek summēti, lai izvērtētu, vai ceturksnī ienākumu apmērs ir vai nav sasniedzis 1500 eiro. Ja šādai personai ceturksnī iemaksu objekts nesasniegs 1500 eiro, tad pienākums piemaksāt VSAOI būs darba devējam.

Minimālo iemaksu aprēķinu veiks Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra triju mēnešu laikā pēc ceturkšņa beigām un līdz trešā mēneša 20. datumam paziņo par šīm iemaksām Valsts ieņēmumu dienestam. Valsts ieņēmumu dienests Elektroniskās deklarēšanas sistēmā vienas darba dienas laikā informēs darba devēju un pašnodarbināto par pienākumu veikt valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. Tā kā minimālo iemaksu piemērošana būs no 1. jūlija, tad pirmo reizi paziņojumu par pienākumu veikt minimālās sociālās iemaksas darba devējs vai pašnodarbinātais varētu saņemt pēc 2021. gada 20. decembra.

Pašnodarbinātajiem likums paredz vēl vienu būtisku normu – ja pašnodarbinātais (arī autoratlīdzības saņēmējs un mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs), kurš nav vienlaikus darba ņēmējs, prognozē, ka viņa ienākums no saimnieciskās darbības nesasniegs 1500 eiro ceturksnī, viņš iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā apliecinājumu par nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem līdz:

1) 2021. gada 15. jūlijam par 2021. gada trešo ceturksni;

2) 2021. gada 15. oktobrim par 2021. gada ceturto ceturksni.

Valsts ieņēmumu dienests pašnodarbinātā apliecinājumu nodos Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, un tā, ņemot vērā pašnodarbinātā prognozes, obligātās iemaksas par konkrēto ceturksni neaprēķinās. Pašnodarbinātais attiecīgi veiks sociālās apdrošināšanas iemaksas no faktiskajiem ienākumiem.

Likumā ir noteikts arī to personu loks, uz kurām neattiecas minimālās sociālās apdrošināšanas iemaksas:

1) notiesātais, kas tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā;

2) persona, kura ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kurai ir piešķirta valsts vecuma pensija (t. sk. priekšlaicīgi);

3) persona ar I un II grupas invaliditāti;

4) persona, kuras pašas vai laulātā algas nodokļa grāmatiņā ir reģistrēts bērns, kas nav sasniedzis triju gadu vecumu;

5) persona, kuras pašas vai laulātā algas nodokļa grāmatiņā ir reģistrēti trīs vai vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, no kuriem vismaz viens ir jaunāks par septiņiem gadiem, kamēr bērns turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu;

6) persona, kuras pašas vai laulātā algas nodokļa grāmatiņā ir reģistrēts nepilngadīgs bērns, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atzīts par personu ar invaliditāti;

7) persona līdz 24 gadu vecumam, kura mācās vispārējās, profesionālās, augstākās (pilna laika studijās) vai speciālās izglītības iestādē, izņemot laiku, kad attiecīgā persona ir pārtraukusi mācības vai studijas;

8) persona, kuru nodarbina darba devējs, kas reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā;

9) persona, kura ir pakļauta sociālās atstumtības riskam un kuru nodarbina darba devējs, kam piešķirts sociālā uzņēmuma statuss;

10) persona, kura sniedz valsts finansētu pavadoņa (bērnam līdz 18 gadu vecumam) vai asistenta pakalpojumu, vai pašvaldības finansētu aprūpes pakalpojumu bērnam līdz 18 gadu vecumam, vai Eiropas Savienības politikas instrumentu projekta ietvaros finansētu aprūpes pakalpojumu bērnam līdz 18 gadu vecumam;

11) par laiku, kurā pašnodarbinātajam ir pārtraukta saimnieciskā darbība;

12) sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātājs, iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja ārvalstnieka.

Vēl saistībā ar VSAOI īpaša kārtība jāievēro, sagatavojot darba devēja ziņojumu par 2020. gada decembri. Darba devēja ziņojums par 2020. gada decembri jāiesniedz līdz 2021. gada 17. janvārim. Ziņojumā norāda darba ienākumu izmaksas datumu, 4. ailē norāda par decembri aprēķināto algu; 5. ailē – no 4. ailē norādītā ienākuma aprēķinātās VSAOI, 8. ailē – decembrī ieturēto IIN, kas ieturēts atbilstoši iepriekšējai kārtībai. JAUNUMS attiecas uz saraksta “Par personām, kuras nav obligāti sociāli apdrošināmas” aizpildīšanu – šajā sadaļā aizpilda 1., 2., 3. un 8. aili; 8. ailē norāda IIN no 2021. gada janvārī izmaksātajiem ienākumiem, kas jāiemaksā vienotajā nodokļu kontā līdz 2021. gada 23. janvārim.

Par darba devēja ziņojuma aizpildīšanu VID metodiskajā materiālā ir atrodami vairāki piemēri, kas paskaidro darba devēja ziņojuma aizpildīšanu par 2020. gada decembri:

1) 2020. gada 11. decembrī izmaksā algu Jānim Bērziņam par 2020. gada novembri.

Algu par 2020. gada decembri izmaksā 2021. gada 8. janvārī.

Līdz 2021. gada 17. janvārim darba devējs iesniedz ziņojumu par 2020. gada decembri, norāda darba ņēmēju atbilstoši tā apdrošināšanas veidam, aizpilda darba ienākumu izmaksas datumu (11. decembris), 8. ailē norāda 2020. gada decembrī ieturēto algas nodokli no 2020. gada 11. decembrī izmaksātās algas; vienlaikus darba devēja ziņojuma par 2020. gada decembri sarakstā par personām, kuras nav obligāti sociāli apdrošināmas (sarakstā, kurā parasti norāda darbiniekus, ar kuriem nav vairs darba attiecības), aizpilda 1., 2., 3., 8. aili, 8. ailē norādot ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli no darba ņēmējam 2021. gada 8. janvārī izmaksātās algas, atzīmējot ailē “Darba attiecību veids” veidu “IIN ienākumiem, kas izmaksāti 2021. g. janvārī”.

2) Darbiniekiem izmaksā algu par 2020. gada decembri 2020. gada 23. decembrī.

Līdz 2021. gada 17. janvārim darba devējs iesniedz darba devēja ziņojumu par 2020. gada decembri par darba ņēmējiem, kuri ir apdrošināmi atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem, norāda visus darba ņēmējus, kuriem alga izmaksāta 2020. gada 23. decembrī, aizpildot darba ienākumu izmaksas datumu (23. decembris), 8. ailē norādot 2020. gada decembrī ieturēto IIN.

Uzņēmējdarbības riska nodeva

Uzņēmējdarbības riska nodeva 2021. gadā saglabājas nemainīgā apmērā – 36 centi par darbinieku mēnesī.

Linda Puriņa,
LLKC grāmatvedības eksperte