Jūs atrodaties šeit

Grozījumi saistībā ar eiro ieviešanu

Grāmatvedība

Saistībā ar eiro ieviešanu vairākos nodokļu un grāmatvedības normatīvajos aktos ir izdarīti grozījumi. Tabulā apkopota informācija par to, kāda summa ir norādīta likumā latos un kāda – pēc grozījumu izdarīšanas būs eiro.

Likuma norma

Līdz 31.12.2013.

No 01.01.2014.

Gada pārskatu likums

1. panta pirmā daļa – likums attiecas uz individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā pārsniedz

200 000 LVL

300 000 EUR

1. panta otrā daļa – gada pārskatu saskaņā ar šo likumu drīkst sastādīt arī individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, ja to apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz

200 000 LVL

300 000 EUR

2. pants

Gada pārskatu sagatavo latviešu valodā

 

Gada pārskatā lieto Latvijas Republikas naudas vienību latu un skaitļus noapaļo līdz veseliem skaitļiem (latiem)

Gada pārskatā par vērtības mēru lieto eiro un skaitļus noapaļo līdz veseliem skaitļiem (eiro)

 

 

Ārvalstu valūtas naudas atlikumus un ārvalstu valūtās izteikto avansu, aizdevumu vai aizņēmumu atlikumus, kā arī citus debitoru vai kreditoru parādu atlikumus, kas maksājami ārvalstu valūtās, gada pārskatā norāda, tos pārrēķinot eiro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā pārskata gada pēdējās dienas beigās

24. panta otrajā daļā noteiktie kritēriji:

1) bilances kopsumma — 1 000 000 latu;

2) neto apgrozījums — 2 400 000 latu;

3) pārskata gada vidējais darbinieku skaits — 250

1) bilances kopsumma — 1 400 000 eiro;

2) neto apgrozījums — 3 400 000 latu;

3) pārskata gada vidējais darbinieku skaits — 250

54. panta otrajā daļā noteiktie kritēriji

1) bilances kopsumma — 250 000 latu;

2) neto apgrozījums — 500 000 latu;

3) vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 25.

1) bilances kopsumma — 400 000 latu;

2) neto apgrozījums — 800 000 latu;

3) vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 25.

54.1 panta otrajā daļā noteiktie kritēriji

1) bilances kopsumma — 35 000 latu;

2) neto apgrozījums — 70 000 latu;

3) vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 5

1) bilances kopsumma — 50 000 latu;

2) neto apgrozījums — 100 000 latu;

3) vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 5

Likums „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

8. panta piektā daļa – ierobežojums apdrošināšanas prēmiju summām, par kurām netiek maksāts algas nodoklis

300 LVL

426,86 EUR

9. panta pirmās daļas:

1. punkts, kas nosaka, ka ar IIN neapliek ienākumus no lauksaimniecības, lauku tūrisma, sēņošanas, ogošanas vai savvaļas ārstniecības augu un ziedu vākšanas, ja tie nepārsniedz

2000 LVL gadā

2845,74 EUR gadā

10. punkts par naudas balvām (prēmijām) – attiecīgi

100 LVL un 1000 LVL

143 EUR un 1423 EUR

14. punkts par bēru pabalstu

150 LVL

213,43 EUR

35. punkta b apakšpunkts – par dāvinājuma apmēru no fiziskajām personām

1000 LVL

1425 EUR

11. panta 1.3 daļa –- par kritērijiem, pēc kuriem kvalificē fiziskās personas saimniecisko darbību

10 000 LVL

14 229 EUR

3. daļas 1. punkts par vērtību, līdz kurai inventārs tiek norakstīts taksācijas gada izdevumos

300 LVL

427 EUR

13. daļa – par gadījumiem, kad drīkst nereģistrēt saimniecisko darbību, ja ienākumus gūst no lauksaimniecības, lauku tūrisma, sēņošanas, ogošanas vai savvaļas ārstniecības augu un ziedu vākšanas

2000 LVL

2845,74 EUR

11.1 panta ceturtās daļas 2. punkta "a" apakšpunktā – par apliekamā ienākuma koriģēšanu saistībā ar iztrūkuma summām

100 LVL

145 EUR

5.1 daļā

Aktīvus un pasīvus, kuru nominālvērtība izteikta ārvalstu valūtā, novērtē latos pēc Latvijas Bankas noteiktā ārvalstu valūtas kursa taksācijas gada pēdējā kalendāra dienā, un, nosakot saimnieciskās darbības ienākumu, ņem vērā attiecīgos ienākumus vai zaudējumus

Aktīvus un pasīvus, kuru nominālvērtība izteikta ārvalstu valūtā, novērtē eiro pēc grāmatvedībā izmantojamā ārvalstu valūtas kursa taksācijas gada pēdējās kalendāra dienas beigās un, nosakot saimnieciskās darbības ienākumu, ņem vērā attiecīgos ienākumus vai zaudējumus

11.3 panta pirmās daļas 5.punktā – par zaudētajiem parādiem, ja debitors ir fiziskā persona

100 LVL

145 EUR

11.8 panta pirmajā un trešajā daļā – par fiksētā nodokļa maksātāju var būt persona, kuras ieņēmumi nepārsniedz

10 000 LVL

14 229 EUR

12. panta piektajā daļā – gada neapliekamais minimums pensionāram

1980 LVL

2820 LVL

15. panta piektajā daļā – fiksētā nodokļa papildu likmi piemēro ieņēmumiem, kas pārsniedz

10 000 LVL

14 229 EUR

6. daļā – patentmaksas apmērs

30 – 120 LVL

43 – 100 EUR

16. panta pirmā daļa

Ienākumi, attaisnotie izdevumi un izdevumi, kas izdarīti, veicot saimniecisko darbību, tiek noteikti Latvijas Republikas naudas vienībās. Ienākumi un izdevumi ārvalstu valūtā tiek pārrēķināti Latvijas Republikas naudas vienībās pēc Latvijas Bankas noteiktā oficiālā kursa, kas ir bijis spēkā ienākuma gūšanas vai izdevumu izdarīšanas dienā

Ienākumi, attaisnotie izdevumi un izdevumi, kas izdarīti, veicot saimniecisko darbību, tiek noteikti eiro. Ienākumi un izdevumi ārvalstu valūtā tiek pārrēķināti eiro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu, kas bija spēkā attiecībā pret eiro ienākuma gūšanas vai izdevumu izdarīšanas dienas sākumā

16.1 panta 7. daļa

Ienākumu no kapitāla, kura nominālvērtība izteikta ārvalstu valūtā, novērtē latos pēc Latvijas Bankas noteiktā ārvalstu valūtas kursa dienā, kad ienākums no kapitāla aprēķināts

Ienākumu no kapitāla, kura nominālvērtība izteikta ārvalstu valūtā, novērtē euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu tās dienas sākumā, kad ienākums no kapitāla aprēķināts

17. panta 11.1 daļā – par paziņojumu iesniegšanu par izmaksātajām summām – attiecīgi

500 LVL un 2000 LVL

711 EUR un 3000 EUR

trīspadsmitajā daļā – par ienākuma vienreizēju izmaksu, ja nodoklis netiek ieturēts

3 LVL

5 EUR

18. panta devītajā daļā – fiksētā ienākuma nodokļa avansa maksājuma apmērs

25 LVL

35 EUR

19. panta trešajā un 3.1 daļā – nodokļa summas apmērs, kas ietekmē nodokļa samaksas termiņu

450 LVL

640 EUR

5.3 daļa – ienākuma apmērs, kad deklarācija par ienākumu no kapitāla jāiesniedz par mēnesi

500 LVL

711,44 EUR

5.3 daļa – ienākuma apmērs, kad deklarācija par ienākumu no kapitāla jāiesniedz par ceturksni

100,01 – 500 LVL

142,30 – 711,44 EUR

5.3 daļa – ienākuma apmērs, kad deklarācija par ienākumu no kapitāla jāiesniedz par gadu

100 LVL

142,29 EUR

32.1 panta otrajā daļā – maksa par atkārtotu algas nodokļa grāmatiņas izsniegšanu

10 LVL

14 EUR

Likums „Par nekustamā īpašuma nodokli”

3. panta pirmās daļas 2. punktā – dzīvojamo māju kadastrālās vērtības, atkarībā no kurām mainās nodokļa likme – attiecīgi

40 000 LVL un 75 000 LVL

56915 EUR un 106 715 EUR

3.1 daļa – minimālais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums

5 LVL

7 EUR

5. panta 1.2 daļa – par nekustamā īpašuma nodokļa summas samazināšanu

300 LVL

427 EUR

Pievienotās vērtības nodokļa likums

1. panta 10. punkts – mazas vērtības dāvana

10 LVL

14,23 EUR

13. panta trešās daļas 2. punkts – par preču piegādes vietu tālpārdošanas darījumos

24 000 LVL

35 000 EUR

34. panta desmitā daļa – darījuma apliekamā vērtība, ja sasniegts reģistrācijas slieksnis

35 000 LVL

50 000 EUR

11. daļa – darījuma apliekamā vērtība, ja sasniegts reģistrācijas slieksnis

7000 LVL

10 000 EUR

49. pantā – par nodokļa 0% likmes piemērošanu

50 LVL

71,14 EUR

53. panta 14. daļā – par preču importu, ko ieved personīgajā bagāžā – attiecīgi

210 LVL, 300 LVL un 200 LVL

300 EUR, 420 EUR un 285 EUR

57. pantā – par reģistrāciju PVN maksātāju reģistrā, ja veic preču iegādes ES

7000 LVL

10 000 EUR

59. panta pirmajā daļā – par reģistrāciju PVN reģistrā

35 000 LVL

50 000 EUR

60. panta otrajā daļā – par reģistrēšanos PVN reģistrā preču tālpārdošanas darījumos

24 000 LVL

35 000 EUR

64. panta pirmā daļa – par PVN grupas reģistrāciju

250 000 LVL

355 700 EUR

65. pantā – par fiskālā pārskata reģistrēšanu – attiecīgi

10 000 LVL un 200 000 LVL

14 220 EUR un 284 570 EUR

77. pantā – par nodokļu maksātāja izslēgšanu

35 000 LVL

50 000 EUR

84. pantā vienpadsmitajā daļā – ja nereģistrēts nodokļu maksātājs pārsniedz apliekamo darījumu summu

35 000 LVL

50 000 EUR

85. panta piektajā daļā – par īpašo nodokļa režīmu importam

500 LVL

710 EUR

94. panta septītajā daļā – par priekšnodokļa korekciju PVN grupas darījumos

50 000 LVL

71 143,59 EUR

101. panta pirmā daļa – priekšnodokļa korekcija darījumos ar pamatlīdzekļiem

50 000 LVL

71 143,59 EUR

105. pants – priekšnodokļa korekcija par zaudētiem parādiem

300 LVL

426,86 EUR

109. pants – pārmaksātā PVN atmaksāšana – attiecīgi

1000 LVL, 100 LVL un 8000 LVL

1422,87 EUR, 142,29 EUR un 11 382,97 EUR

115. pantā – par nodokļa taksācijas periodu – attiecīgi

35 000 LVL un 10 000 LVL

50 000 EUR un 14 228,72 EUR

119. pantā – par nodokļa maksāšanas termiņiem

35 000 LVL

50 000 EUR

121. pantā – nodokļa maksāšanas termiņi par iegādēm ES teritorijā

7000 LVL

10 000 EUR

126. pantā – par vienkāršotiem nodokļa rēķiniem – attiecīgi

100 LVL un 20 LVL

143 EUR un 29 EUR

129. panta 5. daļa

Nodokļa rēķinā norādītās summas var izteikt jebkurā valūtā ar nosacījumu, ka maksājamā vai koriģējamā nodokļa summa ir izteikta latos atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam attiecīgās ārvalsts valūtas kursam darījuma brīdī vai avansa maksājuma saņemšanas brīdī. Nodokļa rēķinā maksājamā vai koriģējamā nodokļa summu var arī izteikt latos atbilstoši Eiropas Centrālās bankas publicētajam valūtas kursam darījuma brīdī vai avansa maksājuma saņemšanas brīdī. Šajā gadījumā valūtas maiņas kursu starp valūtām, kas nav eiro, aprēķina, izmantojot katras valūtas maiņas kursu pret eiro

Nodokļa rēķinā norādītās summas var izteikt jebkurā valūtā ar nosacījumu, ka maksājamā vai koriģējamā nodokļa summa ir izteikta eiro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā attiecīgi darījuma dienas sākumā vai avansa maksājuma saņemšanas dienas sākumā

137. pantā – par īpašo nodokļa maksāšanas kārtību – attiecīgi

70 000 LVL un 351 000 LVL

100 000 EUR un 500 000 EUR

Likums „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”

1. panta 26.  daļā – reprezentatīva auto vērtība

25 454 LVL

36 175 EUR

13. pantā – par pamatlīdzekļu kategorijas vērtību

50 LVL

71,14 EUR

17.2 pantā – par nodokļu atlaidēm investīciju projektos – attiecīgi

35 milj. LVL, 3 milj. LVL un 100 LVL

50 milj. EUR, 4 268 615,43 EUR un 150 EUR

18. pantā – nodokļa atlaide lauksaimniekiem

10 LVL

14,23 EUR

23. pantā – nodokļa avansa maksājumu summa

500 LVL

711 EUR

Mikrouzņēmumu nodokļa likums

1. pantā – mikrouzņēmuma apgrozījums

70 000 LVL

100 000 EUR

2. panta ceturtajā daļā – mikrouzņēmuma darbinieka ienākums

500 LVL

720 EUR

2.1 pantā – par ienākumiem, kas netiek ieskaitīti darbinieka ienākumā – attiecīgi

150 LVL, 0,03 LVL un 40 LVL

213,43 EUR, 0,04 EUR un 57 EUR

 

Sagatavoja LLKC Grāmatvedības un finanšu

nodaļas vadītā Linda Puriņa

Pievienot komentāru