Jūs atrodaties šeit

Grozījumi Komerclikumā nosaka paraksta notariālu apliecinājumu

Grāmatvedība

Personas paraksts ir notariāli jāapliecina uz vairākiem dokumentiem. To nosaka būtiski grozījumi Komerclikumā, kas stājas spēkā ar 2013. gada 1. jūliju. Komersantiem ir ļoti svarīgi iepazīties ar minētajiem grozījumiem, tāpēc par tiem sīkāk šajā rakstā.

 

Grozījumi likuma 9. pantā skaidro, kas tiek saprasts ar paraksta notariālu apliecinājumu. Ja Komerclikumā ir noteikts, ka personas paraksts uz dokumenta ir apliecināms notariāli, šī prasība ir izpildīta, ja:

 • parakstu apliecinājis notārs,
 • parakstu apliecinājusi komercreģistra iestādes amatpersona,
 • dokuments sastādīts elektroniskā formā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Attiecībā uz komercreģistra iestādes amatpersonas veiktajiem paraksta apliecinājumiem norma pilnā apmērā spēkā stāsies ar 2014. gadu. Līdz š. g. 31. decembrim komercreģistra amatpersona apliecinās personas parakstu uz šādiem pieteikumiem:

 • par individuālā komersanta ierakstīšanu komercreģistrā,
 • par kapitālsabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā, ja sabiedrību dibina viens dibinātājs,
 • par SIA ar samazinātu pamatkapitālu ierakstīšanu komercreģistrā.

Personas paraksts notariāli ir apliecināms uz šādiem dokumentiem:

1) uz pieteikuma:

 • par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā,
 • par personālsabiedrības biedra ar pārstāvības tiesībām maiņu vai pārstāvības tiesību izmaiņām,
 • par prokūras izdošanu, atsaukšanu vai tās apjoma izmaiņām,
 • par personālsabiedrības likvidatora iecelšanu vai atsaukšanu
 • vai visiem iesniegtajiem pieteikumiem, ja tas paredzēts kapitālsabiedrības statūtos vai personālsabiedrības iepriekš komercreģistra iestādei iesniegtā visu biedru parakstītā pieteikumā;

2) uz šādiem pieteikumam pievienojamiem dokumentiem:

 • sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku sapulces vai akciju sabiedrības padomes sēdes protokola vai tā atvasinājuma, ja pieņemts lēmums par attiecīgās kapitālsabiedrības valdes locekļa ievēlēšanu vai atsaukšanu,
 • akciju sabiedrības akcionāru sapulces protokola vai tā atvasinājuma, ja pieņemts lēmums par akciju sabiedrības padomes locekļa ievēlēšanu vai atsaukšanu,
 • kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulces protokola vai tā atvasinājuma un kapitālsabiedrības pilna statūtu teksta jaunajā redakcijā, ja pieņemts lēmums par kapitālsabiedrības statūtu grozījumiem,
 • kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulces protokola vai tā atvasinājuma, ja pieņemts lēmums par kapitālsabiedrības likvidatora ievēlēšanu vai atsaukšanu,
 • sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku reģistra nodalījuma,
 • personas piekrišanas ieņemt kapitālsabiedrības valdes locekļa amatu, izņemot gadījumu, kad valdes locekļa piekrišana ietverta pieteikumā komercreģistra iestādei un viņa paraksts uz pieteikuma apliecināts notariāli,
 • personas piekrišanas ieņemt komercsabiedrības likvidatora amatu,
 • visiem akciju sabiedrības padomes sēdes protokoliem vai to atvasinājumiem, ja tas paredzēts akciju sabiedrības statūtos,
 • visiem kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulces protokoliem, ja tas paredzēts kapitālsabiedrības statūtos.

Jaunā redakcijā ir izteikts likuma 187. pants, kas paredz izmaiņas SIA dalībnieku reģistra vešanā; kā arī likums papildināts ar jaunu, 187.1 pantu, kas nosaka kārtību ierakstu izdarīšanai dalībnieku reģistrā.

Saskaņā ar Pārejas noteikumu 31. punktu līdz 2013. gada 30. jūnijam komercreģistrā reģistrētas SIA atbilstoši likuma 187. panta prasībām sastāda un ne vēlāk kā 2015. gada 30. jūnijā iesniedz komercreģistrā aktuālo sabiedrības dalībnieku reģistru.

Attiecībā uz daļu atsavināšanu likuma 188. panta otrā daļa nosaka, ka daļu atsavināšanas darījums ir slēdzams rakstveidā.

Grozījumi likuma 216. pantā maina dalībnieku sapulces lēmumu protokolēšanas kārtību. Ja līdz šim likumā bija noteikts, ka dalībnieku sapulces protokolu paraksta tikai sapulces vadītājs un protokolētājs, tad saskaņā ar jaunākajiem grozījumiem protokolu paraksta arī vismaz viens sapulces ievēlēts dalībnieks – protokola pareizības apliecinātājs.

Sagatavoja LLKC Grāmatvedības un finanšu
nodaļas vadītāja Linda Puriņa

Publikācija no informatīvā izdevuma "Lauku Lapa" Nr. 6 (99)

Pievienot komentāru