Jūs atrodaties šeit

Gada ienākumu deklarācijas sagatavošana saimnieciskās darbības veicējiem par 2016. gadu

Grāmatvedība

Sākot ar 1. martu un beidzot ar 1. jūniju, fiziskām personām, kas veic saimniecisko darbību, tai skaitā individuālajiem komersantiem, zemnieku (zvejnieku) saimniecību un individuālo uzņēmumu īpašniekiem, kas maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), ir obligāti jāiesniedz gada ienākuma deklarācija.

Deklarācija jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

Aizpildot deklarāciju EDS, daļa informācijas par personu tiek aizpildīta automātiski no VID rīcībā esošajiem datiem. Vēlos vērst uzmanību uz to, ka šie dati, kas aizpildās automātiski, ir jāpārskata. Praksē ir daudz gadījumu, kad deklarācijas D1 vai D3 pielikumos uzrādās ieņēmumi, kas, iespējams, nemaz neattiecas uz personu vai arī tie iekļaujas citā pozīcijā. Piemēram, var gadīties, ka kāds saimnieciskās darbības ieņēmums uzrādās D1 pielikumā, lai gan tas jau tiek iekļauts pašas personas sagatavotajā D3 pielikumā. Tādā gadījumā ierakstu no D1 vajadzētu dzēst. Ja to neievēro, var gadīties samaksāt valstij lielāku nodokli bez pamatojuma. Dažreiz ir gadījumi, kad arī pēc deklarācijas iesniegšanas VID veic kādus pārrēķinus jau iesniegtajās deklarācijās, kā rezultātā var tikt sarēķināta cita nodokļa summa. Arī tad iesaku rūpīgi pārbaudīt VID veikto pārrēķinu pamatojumu, jo arī šajos pārrēķinos var būt kļūdas. Nepārmaksājiet tur, kur tas iespējams!

Deklarācijas veidlapa

Būtisku izmaiņu, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, nav. Deklarācijas veidlapa ir apstiprināta ar MK noteikumiem Nr. 568 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību”  (MK noteikumi Nr. 568), kuros ir arī doti norādījumi deklarācijas aizpildīšanai. Saimnieciskās darbības veicējiem noteikti jāaizpilda deklarācijas D3 pielikums (ja vienkāršā ieraksta grāmatvedība) vai D31 pielikums (ja divkāršā ieraksta grāmatvedība).

Gatavojot D3 pielikumu, dati jāņem no “Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāla” 13.–16. ailēm (ieņēmumi) un 19.–21. ailēm (izdevumi), kā arī no pamatlīdzekļu uzskaites kartiņām, vai reģistra izdevumos iekļauj pamatlīdzekļu nolietojumu. Bet jāatceras, ka ieņēmumi jāsaskaņo ar izdevumiem. Tas nozīmē, ka tos izdevumus, kas veikti 2016. gadā, bet neattiecas uz 2016. gada ieņēmumiem, deklarācijā neiekļauj. D31 pielikuma aizpildītāji papildus deklarācijai sagatavo arī individuālā komersanta finanšu pārskatu.

Minimālais nodoklis

Ja no saimnieciskās darbības aprēķinātais nodoklis ir mazāks par 50 eiro vai tā nav vispār, jāmaksā 50 eiro nodoklis izņemot:

- ja veiktas IIN vai valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) par darbiniekiem, vai ja veiktas VSAOI par sevi kā pašnodarbinātu personu;

- ja saimnieciskā darbība ir reģistrēta 2015. vai 2016. gadā, vai 2016. gadā saimnieciskā darbība izbeigta.

Nodokļa samaksas termiņi

Deklarācijā aprēķinātais IIN jāsamaksā sekojošos termiņos:

- ja nodoklis ir līdz 640 eiro – 16. jūnijs,

- ja nodoklis pārsniedz 640 eiro, to var iemaksāt budžetā 3 reizēs – līdz 16. jūnijam, 16. jūlijam un 16. augustam, katru reizi iemaksājot 1/3 no šīs summas.

IIN avanss

Reizē ar deklarāciju jāsagatavo arī avansa aprēķins atsevišķā formā. Aprēķina veidlapa un apraksts dots MK noteikumos Nr. 568. Lauksaimnieki drīkst izvēlēties maksāt avansa maksājumu par pusi no iepriekšējā gada apliekamā ienākuma.

Avansa maksājumi jāveic ne vēlāk kā 15. martā, ne vēlāk kā 15. jūnijā, ne vēlāk kā 15. augustā un ne vēlāk kā 15. novembrī.

Noderēs, aizpildot  2016.gada deklarāciju

- Neapliekamais ienākums no lauksaimnieciskās darbības – 3000 eiro.

- Gada neapliekamais minimums – 900 eiro (75 eiro x 12).

- Gada neapliekamais minimums pensionāram – 2820 eiro (235 eiro x 12).

- Atvieglojumu summa gadā par apgādībā esošu personu – 2100 eiro (175 eiro x 12).

- Atvieglojumu summa personai, kam noteikta invaliditāte:

     *   1848 eiro gadā (154 eiro x 12) – personai, kam noteikta I vai II invaliditātes grupa;

     *   1440 eiro gadā (120 eiro x 12) – personai, kam noteikta III invaliditātes grupa.

- Nodokļa papildu atvieglojumu summa personai, kam noteikts politiski represētās personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss, – 1848 eiro gadā (154 eiro x 12).

- Ārstniecības un izglītības attaisnoto izdevumu summas limits – 215 eiro (plānotajām operācijām un zobārstniecības pakalpojumiem nav limita).

Anda Skadiņa

Grāmatvedības un finanšu nodaļas vecākā speciāliste