Jūs atrodaties šeit

Gada ienākumu deklarācijas sagatavošana par 2013. gadu

Grāmatvedība

Gada sākums parasti ir zīmīgs ar to, ka grāmatveži steidz gatavot gada pārskatus, kā arī sagatavo ienākuma nodokļu deklarācijas par iepriekšējo gadu. Tiem saimnieciskās darbības veicējiem, kas par saimnieciskās darbības ienākumu maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli, laika posmā no 2014. gada 1. marta līdz 1. jūnijam ir jāsagatavo un jāiesniedz gada ienākumu deklarācija.

Personu loku, kuriem ir saistoša gada ienākumu deklarācijas sagatavošana, var iedalīt divās grupās – tie, kuriem deklarācija ir jāsagatavo un likumā noteiktajā termiņā jāiesniedz obligāti un tie, kuri deklarāciju sagatavo brīvprātīgi. Rakstā īsumā apskatīšu nosacījumus, kas jāievēro, sagatavojot deklarāciju gan obligāti, gan brīvprātīgi.

Kur meklēt informāciju par deklarācijas aizpildīšanu un iesniegšanu?

Pirmais un galvenais informācijas avots, protams, ir normatīvie akti – likums „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un Ministru kabineta 2012. gada 21. augusta noteikumi Nr. 568 „Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību”. Deklarācijas aizpildīšanas gaitā var būt nepieciešams ielūkoties arī citos MK noteikumos, kas izdoti saskaņā ar likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”.

Noderīga informācija ir atrodama arī attiecīgajā Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapas www.vid.gov.lv sadaļā.

Gada ienākumu deklarācijas veidlapa

Gada ienākumu deklarācija sastāv no deklarācijas D un no šādiem pielikumiem:

 • taksācijas gadā Latvijas Republikā gūtie ienākumi D1;
 • taksācijas gadā gūtie ienākumi, kuriem tiek piemērota samazināta nodokļa likme D11;
 • fiziskās personas (rezidenta) ārvalstīs gūtie ienākumi D2;
 • fiziskās personas (jūrnieka), kas ir nodarbināta (darba attiecībās) uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, ārvalstīs gūtie ienākumi D21;
 • ienākumi no saimnieciskās darbības D3;
 • ienākumi no saimnieciskās darbības, ja nodokļa maksātājs kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā D31;;
 • attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem D4;
 • saimnieciskās darbības ienākumu deklarācija nodokļa maksātājam, kas maksā fiksēto ienākuma nodokli D5.

Diez vai būs sastopams tāds gadījums, kad nodokļu maksātājam būs jāsagatavo visi gada ienākumu deklarācijas pielikumi.

Turklāt vairākos gadījumos normatīvie akti paredz arī atvieglotu deklarācijas aizpildīšanas kārtību.

Kādos gadījumos gada ienākumu deklarāciju var iesniegt brīvprātīgi?

Šādi gadījumi ir vairāki, un deklarācijas iesniegšana brīvprātīgi parasti tiek veikta, lai saņemtu no valsts budžeta pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Deklarāciju brīvprātīgi var iesniegt tad, ja nodokļu maksātājam gada laikā nav piemērots viss neapliekamais minimums vai citi likumā noteiktie atvieglojumi. 2013. gadā neapliekamā minimuma un atvieglojumu summas bija šādas:

 • neapliekamais minimums – 540 LVL;
 • neapliekamais minimums pensionāram – 1980 LVL;
 • atvieglojums par apgādībā esošu personu – 900 LVL;
 • papildu atvieglojumi:
  • personai, kurai noteikta I vai II invaliditātes grupa, – 1296 LVL;
  • personai, kurai noteikta III invaliditātes grupa, – 1008 LVL;
  • politiski represētai personai vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekam – 1296 LVL.

Nodokļu maksātājs gada laikā var būt izdarījis arī viena vai vairāku attaisnoto izdevumu maksājumus, kas dod tiesības saņemt nodokļa pārmaksas atmaksu. Attaisnotie izdevumi var būt šādi:

 • attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem un veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem;
 • veiktie ziedojumi un dāvinājumi;
 • privātajos pensiju fondos veiktās iemaksas;
 • apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumiem ar līdzekļu uzkrāšanu;
 • ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību iegādes izmaksas, ja šīs apliecības bijušas nodokļa maksātāja īpašumā vismaz 60 mēnešus.

Izglītības un ārstniecisko attaisnoto izdevumu sastāvu un normas nosaka MK 2001. gada 31. jūlija noteikumi Nr. 336 „Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem”. Šiem izdevumiem ir noteikts limits 150 latu apmērā, kas gan netiek piemērots attiecībā uz izdevumiem par plānotajām operācijām un zobārstniecības pakalpojumiem (ieskaitot zobu protezēšanu). Nodokļu maksātājs savā gada ienākumu deklarācijā drīkst iekļaut arī ģimenes locekļu attaisnotos izdevumus.

Attiecībā uz ziedojumiem un dāvinājumiem, kā arī iemaksām pensiju fondos un apdrošināšanas prēmiju maksājumiem arī ir noteikts ierobežojums – šie izdevumi kopā nedrīkst pārsniegt 20 procentus no nodokļu maksātāja apliekamā ienākuma. Savukārt, iemaksas pensiju fondos un apdrošināšanas prēmijas nedrīkst pārsniegt 10 procentus no apliekamā ienākuma.

Attaisnotos izdevumus par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem norāda deklarācijas D4 pielikumā (ja attaisnotos izdevumus deklarē arī par ģimenes locekļiem, tad par katru ģimenes locekli ir jāsagatavo atsevišķs D4 pielikums). Ziedojumu un dāvinājumu summas, kā arī iemaksas pensiju fondos un apdrošināšanas prēmijas norāda gada ienākumu deklarācijā D.

Kādos gadījumos deklarācija ir jāiesniedz obligāti?

Nodokļu maksātājam noteikti ir jāzina tie gadījumi, kad deklarācija ir iesniedzama obligāti. Ja deklarācija likumā noteiktajā termiņā netiek iesniegta, tas nodokļa maksātājam draud ar soda sankcijām.

Gada ienākumu deklarācija obligāti ir jāiesniedz tiem nodokļu maksātājiem, kas 2013. gadā ir:

 • veikuši saimniecisko darbību (zemnieku saimniecības īpašnieks, individuālais komersants, saimnieciskās darbības veicējs, persona, kas guvusi ienākumus no profesionālās darbības u. c.);
 • guvuši ienākumus ārvalstīs;
 • guvuši ar nodokli neapliekamus ienākumus [1], kas kopumā 2013. gadā pārsniedza 2160 latus (piemēram, pārdota personīgā manta, saņemts valsts vai ES atbalsts lauksaimniecībai u. c.);
 • guvuši ienākumus, kas apliekami ar 10% likmi un no kuriem nodoklis nav ieturēts izmaksas vietā (piemēram, pārdoti kokmateriāli, saņemtas dividendes vai cits ienākums no kapitāla);
 • guvuši citus ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis.

Skaidrojumi par atsevišķu deklarācijas pielikumu aizpildīšanu

D1 pielikumā norāda Latvijā gūtos ienākumus (tai skaitā arī neapliekamos). Liela daļa no šajā pielikumā norādāmās informācijas tiek iegūta no ienākuma izmaksātāja izsniegtā paziņojuma par fiziskai personai izmaksātajām summām (ja deklarāciju iesniedz elektroniski, tad Valsts ieņēmumu dienestam pieejamā informācija šajā deklarācijas pielikumā tiek ielasīta automātiski).

Tiem nodokļa maksātājiem, kas nav reģistrējušies kā saimnieciskās darbības veicēji un saņem ES vai valsts atbalstu lauksaimniecībai, D1 pielikumā nenorāda šādus valsts atbalstus:

 • kredītprocentu daļējai dzēšanai,
 • apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai,
 • lopkopībai.

Meža īpašnieki, kas nav reģistrējuši saimniecisko darbību, D1 nenorāda šādus atbalsta veidus:

 • mežu ekonomiskās vērtības uzlabošanai,
 • infrastruktūrai, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu,
 • lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējai apmežošanai,
 • mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošanai un preventīvo pasākumu ieviešanai.

Pārējie atbalsta veidi, ja tādi 2013. gadā ir saņemti, šajā deklarācijas pielikumā ir jānorāda. Bet jāņem vērā, ka 2013. gadā saņemtās valsts un ES atbalsta summas lauksaimniecībai un lauku attīstībai netiek apliktas ar nodokli.

D11 pielikumā norāda tos ienākumus, kam piemēro samazināto nodokļa likmi (10%). Ja taksācijas gada laikā ir bijuši ar 10% nodokli apliekami ienākumi, no kuriem nodoklis izmaksas brīdī ir ieturēts, tad šis pielikums nav jāpilda. Viens no gadījumiem, kad izmaksas brīdī nodoklis nav ieturēts, ir šāds – fiziskā persona (kura nav saimnieciskās darbības veicējs) pārdod citai fiziskai personai (kura nav saimnieciskās darbības veicējs) kokmateriālus. Tas nozīmē, ka šajā gadījumā neviens nav ieturējis nodokli un ienākuma saņēmējam darījums jānorāda D11pielikumā un jāaprēķina nodoklis.

D3 un D31 pielikumus aizpilda saimnieciskās darbības veicēji. D3 pielikums ir paredzēts tiem saimnieciskās darbības veicējiem, kas grāmatvedību kārto vienkāršā ieraksta sistēmā, bet D31 pielikumu aizpilda divkāršās grāmatvedības kārtotāji. D3 pielikumā ieraksti tiek veikti, pamatojoties uz Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāla datiem, kā arī uz pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķina kartēs un inventāra sarakstos norādīto informāciju (parasti pirms deklarācijas pielikuma aizpildīšanas žurnālā norādītos saimnieciskās darbības izdevumu precizē, izmantojot Izdevumu precizēšanas tabulu). Lauksaimniekiem jāņem vērā, ka deklarācijas D3 pielikumā atsevišķi ir jānorāda ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas (01.1. rinda). 2013. gadā saņemtās lauksaimniecības atbalsta summas jānorāda deklarācijas 08. rindā „Neapliekamie ienākumi”.

D31 pielikums tiek aizpildīts, pamatojoties uz individuālā komersanta finanšu pārskata un citiem grāmatvedības datiem. Šajā pielikumā līdzīgi kā uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijā par likumā noteiktām pozīcijām tiek koriģēta ieņēmumu un izdevumu starpība.

D5 pielikums ir paredzēts tiem nodokļa maksātājiem, kas ir izvēlējušies maksāt fiksēto nodokli.

Pēc deklarācijas pielikumu aizpildīšanas kā noslēdzošais darba posms ir gada deklarācijas D aizpildīšana.

Deklarācijas iesniegšanas termiņš un kārtība

Tiem nodokļu maksātājiem, kuriem deklarācija ir jāiesniedz obligāti, deklarācijas iesniegšanas termiņš ir no 1. marta līdz 1. jūnijam.

Saimnieciskās darbības veicējiem deklarācija ir jāiesniedz, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Pārējie nodokļu maksātāji deklarāciju drīkst iesniegt arī papīra veidā.

Līdz kuram datumam ir jāsamaksā aprēķinātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis?

Ja veidojas apliekamais ienākums un ir jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nodokļa maksāšanas termiņš ir atkarīgs no nodokļa summas. Ja aprēķinātā summa ir līdz 450 latiem (pārrēķinot eiro tie ir 640,29 eiro), tad nodoklis ir jāsamaksā līdz 16. jūnijam. Ja nodokļa summa pārsniedz 450 latus (640,29 eiro), tad nodokli budžetā iemaksā trīs vienādos maksājumos – līdz 16. jūnijam, 16. jūlijam un 16. augustam.

Jāņem vērā, ka deklarāciju par 2013. gadu aizpilda latos, un tas nozīmē, ka arī aprēķinātais nodoklis ir latos, bet nodoklis ir jāmaksā eiro. Ja, piemēram, tiek aprēķināts nodoklis 210 latu apmērā, tad maksājamā summa būs 210 : 0,702804 = 298,80 eiro.

Saimnieciskās darbības veicējiem jāņem vērā, ka vienlaikus ar deklarāciju ir jāiesniedz arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķins.

 

 

Linda Puriņa,

LLKC Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

 

[1] Ar nodokli neapliekamo ienākumu veidi ir noteikti likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9. pantā

Pievienot komentāru