Jūs atrodaties šeit

Eiro ieviešana – grāmatvedības uzskaite, pārskati, līgumu grozīšana un pamatkapitāla pārrēķināšana

Grāmatvedība

Saistībā ar eiro ieviešanu noteikti rodas daudz jautājumu – gan katram iedzīvotājam personīgi, gan uzņēmumiem. Kopš oficiāli kļuvis zināms, ka Latvija no 2014. gada pievienosies eiro zonai, katram uzņēmumam rūpīgi jāpārdomā, kas darāms, lai sagatavotos pārejai uz eiro.

Gada pārskata un nodokļu pārskatu sagatavošana

Gatavojot pirmo gada pārskatu pēc eiro ieviešanas, jāņem vērā šāds nosacījums – gada pārskatā par pārskata gadu, kas noslēdzas eiro ieviešanas dienā vai pēc tās, summas ir jānorāda eiro. Ņemot vērā, ka eiro ieviešanas diena ir 2014. gada 1. janvāris, gada pārskats par 2013. gadu (ja pārskata gads sakrīt ar kalendāro gadu) ir jāsagatavo latos, jo pārskata gads šajā gadījumā noslēdzas 31.12.2013. un tas ir pirms eiro ieviešanas dienas. Ja pārskata periods nesakrīt ar kalendāro gadu, tad jāraugās, kurā datumā pārskata periods beidzas – ja, piemēram, pārskata periods ir no 1. aprīļa līdz 31. martam, tad gada pārskats par periodu no 01.04.2013. līdz 31.03.2014. ir jāsagatavo eiro, jo pārskata gads noslēdzas datumā, kas ir pēc eiro ieviešanas dienas.

Pirmajā gada pārskatā, kas sagatavots eiro, kā salīdzināmie rādītāji jāuzrāda iepriekšējā pārskata gada rādītāji, kas pārrēķināti eiro pēc oficiālā maiņas kursa. Tātad uzņēmumiem, kuriem pārskata gads sakrīt ar kalendāro gadu, 2014. gada pārskatā 2013. gada salīdzināmie rādītāji būs jānorāda pārrēķināti eiro.

Attiecībā uz nodokļiem jāņem vērā, ka, sākot ar 2014. gada 1. janvāri, nodokļi (arī nodokļu avansa maksājumi), nodevas un citi nodokļu jomā noteiktie maksājumi aprēķināmi un maksājami eiro. Nodokļu pārskatos ir jāņem vērā, par kuru periodu pārskats tiek gatavots. Ja nodokļu pārskats ir par periodu līdz 31.12.2013. (t. i., par laika posmu, kad apgrozībā ir lati), pārskats (vai tā precizējums) ir jāgatavo latos. Latu perioda nodokļu maksājumi, neatkarīgi no tā, kad šie nodokļu aprēķini veikti, sākot ar eiro ieviešanas dienu, tiks veikti eiro, konvertējot aprēķināto nodokli pēc oficiālā pārejas kursa. Piemēram, PVN deklarācija par 2013. gada decembri tiks sagatavota latos, lai arī iesniegta tā tiek jau eiro apgrozības periodā.

Par periodu, kas sākas 2014. gada 1. janvārī, visi nodokļu pārskati jāgatavo eiro.

Grāmatvedības uzskaite

Sākot ar eiro ieviešanas dienu, grāmatvedībā izmantojamais ārvalstu valūtas kurss būs Eiropas Centrālās bankas publicētais t. s. eiro atsauces kurss vai arī pasaules finanšu tirgus atzīta finanšu informācijas sniedzēja publicētais valūtas tirgus kurss pret eiro (tām valūtām, kurām Eiropas Centrālā banka nepublicē eiro atsauces kursu).

Grāmatvedības reģistros eiro ieviešanas dienā tiek pārrēķināts katra grāmatvedības reģistra ieraksta atlikums un katras grāmatvedības uzskaites vienības vērtība latos uz ekvivalentu eiro. Tātad grāmatvedības uzskaitē uz 31.12.2013. visi atlikumi būs latos, bet 01.01.2014. tie tiek pārrēķināti uz eiro, izmantojot noteikto kursu 0,702804. Jāņem vērā, ka pārrēķins veicams katram debitoru un kreditoru parādam, katrai krājumu vai pamatlīdzekļu vienībai, nevis tikai grāmatvedības konta atlikumam. Ja latu konvertācijā uz eiro veidojas starpība starp grāmatvedības konta atlikuma kopsummu un to veidojošām sastāvdaļām (uzskaites vienībām), starpības iekļauj peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā ieņēmumus vai izmaksas (izdevumus) eiro ieviešanas pārskata gadā. Piemēram,

Darījumu partneris

Parāda summa LVL

Parāda summa EUR

SIA A

100.19

142.56

ZS B

151.15

215.07

Kopā

251.34

357.63

Pārrēķinot kopsummu no LVL uz EUR

357.62

 

 

Šajā gadījumā 1 eiro cents būs grāmatojams kā ieņēmumi.

No 2014. gada 1. janvāra grāmatvedības reģistros ierakstus izdara, par vērtības mēru lietojot eiro. Ja attaisnojuma dokuments būs sagatavots citā valūtā, tad ierakstiem grāmatvedības reģistros summa būs jāpārrēķina uz eiro.

Noslēgto līgumu grozīšana

Bieži rodas jautājums, vai ir jāpārslēdz vai jāgroza iepriekš noslēgtie līgumi, jo tajos summas taču norādītas latos. Euro ieviešanas kārtības likums paredz, ka eiro ieviešana neietekmē līgumu nepārtrauktību un līgumos norādītās summas latos ir uzskatāmas par piemērojamām eiro, pārrēķinot pēc noteiktā kursa 0,702804.

Attiecībā uz darba līgumiem jāņem vērā, ka gadījumos, kad darba samaksa latos tiek pārrēķināta uz eiro, ar darbinieku nav jāslēdz jauns līgums.

Valsts darba inspekcija skaidro, ka, pārrēķinot darba algu no latiem uz eiro, darba samaksu nedrīkst samazināt ne par vienu centu, arī ne summas apaļošanas nolūkā.  Ja darba devējs izvēlas darba samaksu noapaļot, to var palielināt līdz pirmai apaļai summai eiro, piemēram, no 451,12 līdz 452 eiro! Tad darba līguma grozījumi nav vajadzīgi. Ja darba alga tiek noteikta, piemēram, 455 eiro, tad darba līgums ir jāgroza.

Šeit ir lasāmi Valsts darba inspekcijas sniegtie skaidrojumi par darba samaksu pārejā uz eiro http://www.vdi.gov.lv/lv/eiro

Pamatkapitāla pārrēķināšana

Kapitālsabiedrībām – sabiedrībām ar ierobežotu atbildību un akciju sabiedrībām – būs jāveic pamatkapitāla pārrēķināšana no latiem uz eiro. Pamatkapitāla pārrēķināšanai atvēlēts laiks līdz 2016. gada 30. jūnijam. Sīkāk par pamatkapitāla pārrēķināšanu ziņosim tad, kad tiks pieņemti un publicēti grozījumi Komerclikumā.

Tās kapitālsabiedrības, kas dibinātas kopš š. g. 9. jūlija, jau dibināšanas brīdī var izteikt pamatkapitālu latos vai eiro.

Informāciju sagatavoja

Linda Puriņa

LLKC Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

Pievienot komentāru