Jūs atrodaties šeit

Dīkstāves pabalstu nosacījumi saistībā ar Covid-19 izplatību

Grāmatvedība

Šodien publicēti Ministru kabineta noteikumi Nr. 152 “Noteikumi par dīkstāves pabalstu darbiniekiem, kurus skar Covid-19 izplatība”. Dīkstāves pabalsts ir pabalsts, kas tiks izmaksāts, ja darba devējs nenodarbina darbinieku vai neveic darbinieka saistības izpildījuma pieņemšanai nepieciešamās darbības dīkstāves periodā sakarā ar Covid-19 izplatību. Dīkstāves pabalsts paredzēts darbiniekam, kas tiek nodarbināts nozarē, kurā sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija. Nozaru saraksts apstiprināts ar MK noteikumiem Nr. 151.

Dīkstāves periods ir terminēts laikposms no 2020. gada 14. marta līdz 14. maijam, bet ne ilgāk, kā ir spēkā MK lēmums par ārkārtējo situāciju.

Par krīzes skarto nozaru darba devējiem uzskata tos, kuri veic saimniecisko darbību kādā no pamatdarbības nozarēm, kuras noteiktas ar MK noteikumiem Nr. 151 un kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā ir samazinājušies vismaz par 50 procentiem, salīdzinot ar 2019. gada martu. Neatbildēts šajā gadījumā ir jautājums – kā ir uzņēmumiem, kuri darbību sākuši pēc 2019. gada marta un kuriem nav iespējams salīdzināt 2020. gada marta apgrozījumu ar apgrozījumu pirms gada.

Lai pieteiktos dīkstāves pabalstam, krīzes skartās nozares darba devējs iesniedz dīkstāves pabalsta iesniegumu Valsts ieņēmumu dienestā, izmantojot EDS. Par periodu no 14.03.2020. līdz 31.03.2020. iesniegums iesniedzams līdz 25.04.2020.; par turpmākajiem periodiem – līdz nākamā mēneša 25. datumam.

Iesniegumā par pieteikšanos pabalstam būs jānorāda šāda informācija:

1) darba devēja nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs;

2) dīkstāves periods;

3) darba devēja pamatdarbības veids (atbilstoši NACE 2. redakcijas klasifikācijai) 2020. gada 14. martā;

4) pamatojums par darbinieka dīkstāves iestāšanos saistībā ar apstākļiem, ko krīzes ietekmē radījis darba devējs;

5) informācija par darbinieku, kuram ir iestājusies dīkstāve (darbinieka vārds, uzvārds, personas kods, dīkstāves periods un konts, kas atvērts kredītiestādē vai pie maksājumu pakalpojuma sniedzēja Latvijā);

6) apliecinājums, ka darbinieks, par kuru tiek pieprasīts dīkstāves pabalsts, nav darba nespējas periodā un mēneša laikā pēc pieteikuma iesniegšanas darbinieks netiks atlaists pēc darba devēja iniciatīvas.

Dīkstāves pabalstu nosaka, ņemot vērā VID rīcībā esošo informāciju (darba devēja Valsts ieņēmumu dienestā deklarētajiem datiem), 75% apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas par iepriekšējo sešu mēnešu periodu pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas vai atbilstoši par darbinieku faktiski deklarētajiem datiem iepriekšējos sešos mēnešos, bet ne vairāk kā 700 eiro apmērā par kalendāra mēnesi.

Dīkstāves pabalstu piešķir un izmaksā atbilstoši krīzes skartās nozares darba devēja iesniegumā norādītajam dīkstāves periodam.

VID pieprasīto dīkstāves pabalstu par vienu kalendāra mēnesi izmaksā 5 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, pārskaitot pabalstu uz iesniegumā norādīto darbinieka kontu, kas atvērts kredītiestādē vai pie maksājumu pakalpojuma sniedzēja Latvijā, un Elektroniskās deklarēšanas sistēmā informē par to darba devēju. Darbinieku par dīkstāves pabalsta izmaksu informē krīzes skartās nozares darba devējs.

Ja darbinieks nodarbināts pie vairākiem darba devējiem, dīkstāves pabalstu piešķir, ņemot vērā, pie kura krīzes skartās nozares darba devēja ir galvenā ienākumu gūšanas vieta (iesniegta nodokļu grāmatiņa). Ja nodokļu grāmatiņa nav iesniegta nevienam darba devējam, dīkstāves pabalstu šādam darbiniekam izmaksā, ņemot vērā to, kurš darba devējs pirmais iesniedzis iesniegumu.

Noteikumu 10. punktā ir noteikti gadījumi, kuros VID dīkstāves pabalstu nepiešķir:

10.1. ja krīzes skartās nozares darba devējs nav iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestā visas nodokļu deklarācijas un gada pārskatus par pēdējo 12 mēnešu periodu pirms ārkārtējās situācijas;

10.2. ja krīzes skartās nozares darba devējam 2020. gada 7. martā nodokļu parāds ir vairāk nekā 150 eiro un nav piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, vai nav noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu;

10.3. ja krīzes skartās nozares darba devējs ir izslēgts vai pēdējo divu gadu laikā ir bijis izslēgts no VID PVN maksātāju reģistra, vai tam ir vai ir bijusi apturēta saimnieciskā darbība;

10.4. ja krīzes skartās nozares darba devējam lēmuma pieņemšanas dienā ir aktuāls maksātnespējas process;

10.5. ja krīzes skartās nozares darba devējs iepriekšējo sešu mēnešu periodā pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas VID administrētos nodokļus vidēji mēnesī aprēķinājis mazāk nekā 200 eiro apmērā;

10.6. ja krīzes skartās nozares darba devēja saimnieciskās pamatdarbības veids (atbilstoši NACE 2. redakcijas klasifikācijai) uz 2020. gada 1. martu neatbilst Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošajam (paziņotajam) pamatdarbības veidam;

10.7. ja krīzes skartās nozares darba devējs nav iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestā pamatojumu atbilstoši noteikumu 5.4. apakšpunktam, vai Valsts ieņēmumu dienests, izvērtējot darba devēja iesniegumu, konstatē, ka darbinieka dīkstāves iestāšanās nav saistīta ar krīzes ietekmē radītajiem apstākļiem;

10.8. ja darbinieks darba tiesiskās attiecības uzsācis pēc 2020. gada 1. marta;

10.9. krīzes skartās nozares darba devēja valdes un padomes locekļiem;

10.10. par tām kalendāra dienām, par kurām piešķirts slimības pabalsts;

10.11. darbiniekiem, kuri vienlaikus ir nodarbināti valsts vai pašvaldības institūcijā, vai kapitālsabiedrībā, saņem vecuma, izdienas vai invaliditātes pensiju, vai veic saimniecisko darbību;

10.12. valsts un pašvaldību budžeta finansētajās institūcijās un to kontrolētos komersantos nodarbinātajiem darbiniekiem;

10.13. krīzes skarto nozaru darba devējam, kura personāls iznomāts citam nodokļu maksātajam;

10.14. ja krīzes skarto nozaru darba devējam iepriekšējo triju gadu laikā un iesnieguma izvērtēšanas brīdī nodokļu revīzijas (audita) vai datu atbilstības rezultātā ir noteiktas valsts budžetā papildus iemaksājamās summas vai samazināts nepamatoti palielinātā no valsts budžeta atmaksājamā nodokļa apmērs, tai skaitā nokavējuma naudas un soda naudas, kuru kopējā summa pārsniedz 3% no darba devēja attiecīgā gada VID administrētajiem nodokļu ieņēmumiem (no darba devēju veiktajām iemaksām atņemot nodokļu administrācijas atmaksātās pārmaksas), bet izvērtēšanas brīdī – 3%  no darba devēja iepriekšējā gada VID administrētajiem nodokļu ieņēmumiem (no darba devēju veiktajām iemaksām atņemot nodokļu administrācijas atmaksātās pārmaksas);

10.15. ja krīzes skartās nozares darba devējs vai tā valdes loceklis iepriekšējā gadā un iesnieguma izvērtēšanas brīdī ir sodīts par pārkāpumu, kas attiecas uz darba devēja nodokļu saistībām, pārkāpumiem muitas jomā, vai par darba tiesisko attiecību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, izņemot gadījumu, ja par atsevišķu pārkāpumu ir piemērots brīdinājums vai naudas sods, kas nepārsniedz 151 eiro, un gada laikā sodu kopsumma nepārsniedz 500 eiro.

Krīzes skarto nozaru darba devējiem, kas iekļauti Padziļinātās sadarbības programmā atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumiem Nr. 748 "Padziļinātās sadarbības programmas darbības noteikumi", Valsts ieņēmumu dienests nepiemēro noteikumu 10.1. un 10.2. apakšpunktā minētos nosacījumus.

Ja darba devējs pēc dīkstāves pabalsta piešķiršanas iesniedz VID precizētus datus par darbinieka darba ienākumiem laikposmā, kas tiek izmantots dīkstāves pabalsta aprēķināšanai, izmaksāto pabalsta apmēru nepārrēķina.

Ja dīkstāves pabalsts pieprasīts vai saņemts nepamatoti vai krīzes skartās nozares darba devējs dīkstāves pabalsta izmaksas laikā pieņem darbā jaunus darbiniekus vai pārtrauc dīkstāvi sakarā ar darbības atjaunošanu, krīzes skartās nozares darba devējs labprātīgi atmaksā piešķirto dīkstāves pabalstu vai Valsts ieņēmumu dienests to piedzen, piemērojot likuma "Par nodokļiem un nodevām" noteikumus.

Laikposmā, kad darbiniekam piešķirts dīkstāves pabalsts, slimības pabalstu neapmaksā.

VID informē Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru par personām, kurām piešķirts dīkstāves pabalsts.

VID publicē savā tīmekļvietnē to krīzes skarto nozaru darba devēju sarakstu, kuru darbinieki saņēmuši dīkstāves pabalstu.
 

Sagatavoja
Linda Puriņa,
LLKC grāmatvedības eksperte