Jūs atrodaties šeit

Attaisnotie izdevumi gada deklarācijā

Grāmatvedība

Ienākumu deklarācijas sagatavošana par 2018. gadu saistās ar daudzām jaunām lietām. Zinām, ka deklarācija jāiesniedz saimnieciskās darbības veicējiem; deklarāciju sagatavo un iesniedz arī tie, kuriem 2018. gadā nav no visiem ienākumiem ieturēts IIN vai ieturēts par maz. Un vairākus gadus viens no iemesliem, kāpēc iedzīvotāji sagatavo un iesniedz gada ienākumu deklarāciju, ir tas, ka viņi vēlas atgūt IIN par attaisnotajiem izdevumiem.

Atgādinu, ka gan tiem, kas gada ienākumu deklarāciju iesniedz obligāti, gan tiem, kas to var darīt pēc savas izvēles, ir tiesības gada ienākumu deklarācijā iekļaut attaisnotos izdevumus. Arī šajā ziņā, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, 2018. gada deklarācijā ir būtiskas izmaiņas.

Attaisnotie izdevumi par ārstnieciskajiem pakalpojumiem un izglītību. Šādu attaisnoto izdevumu piemērošanas kārtība noteikta MK 31.07.2001. noteikumos Nr. 336 “Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem”. Attaisnotajos izdevumos drīkst iekļaut arī ziedojumus un dāvinājumus sabiedriskā labuma organizācijām, budžeta iestādēm un politiskajām partijām.

Fiziskā persona, kura guvusi ar IIN apliekamus ienākumus, var atgūt 20% no saviem vai savu ģimenes locekļu izdevumiem par:

- kvalifikācijas paaugstināšanu, 

- specialitātes iegūšanu, 

- augstākās izglītības iegūšanu, 

- bērnu interešu izglītības programmu apgūšanu, 

- medicīnas un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu,

- veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem.

Attaisnotajos izdevumos par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem, ziedojumiem un dāvinājumiem ietveramo izdevumu kopējā summa gada laikā katram nodokļu maksātājam ir līdz 600 eiro, bet ne vairāk kā 50% no gada apliekamajiem ienākumiem. Par ģimenes locekļiem attaisnotajos izdevumos var ietvert tikai izdevumus par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem (tātad par ģimenes locekļiem attaisnotajos izdevumos neietver ziedojumus un dāvinājumus) 600 eiro apmērā par katru ģimenes locekli.

Personas ģimenes locekļi, kura attaisnotos izdevumus var norādīt savā deklarācijā, ir:

- vecāki, vecvecāki;

- bērni, mazbērni;

- laulātais;

- audzināšanā pieņemts bērns, ja no viņa vecākiem nav iespējams piedzīt uzturnaudu (alimentus), arī tikmēr, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai  speciālās  izglītības  iegūšanu, bet  ne ilgāk  kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;

- nepilngadīgs brālis un māsa, kā arī brālis un māsa, kamēr brālis un māsa turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja viņiem nav darbaspējīgu vecāku;

- apgādībā esošu personu apgādājamie;

- aizbildnībā vai aizgādnībā esoša persona.

Deklarācijā drīkst iesniegt šādus attaisnotos izdevumus par izglītību:

- izdevumus par augstākās un visu pakāpju profesionālās izglītības iegūšanu valsts akreditētās Latvijas Republikas izglītības iestādēs, kā arī Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu mācību iestādēs vai, apgūstot valsts akreditētās izglītības programmas (ieskaitot arī izdevumus par mācībām sagatavošanas nodaļās);

- izdevumus par specialitātes iegūšanu valsts akreditētās Latvijas Republikas izglītības iestādēs, kā arī Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu mācību iestādēs vai, apgūstot valsts akreditētās izglītības programmas;

- izdevumus par apmācību darbā, profesijā, amatā vai arodā nepieciešamo iemaņu iegūšanai un uzlabošanai, kā arī zināšanu paplašināšanai;

- izdevumus par profesionālās sagatavotības līmeņa paaugstināšanu;

- izdevumus par interešu izglītības programmu (Izglītības likuma izpratnē, 47. pants) apgūšanu bērniem līdz 18 gadu vecumam. Lai šos izdevumus atzītu par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību, fiziskai personai, kura veic šādu apmācību, ir jābūt saņemtai atbilstošai licencei pašvaldībā. Izglītības iestāžu reģistrs ir pieejams mājaslapā www.viis.lv, savukārt informācija par piešķirtajām licencēm ir pieejama www.e-skola.lv.

Deklarācijā drīkst iesniegt attaisnotos izdevumus par dažādiem ārstniecības un medicīnas pakalpojumiem. Tajā skaitā izdevumus par zobārstniecības pakalpojumiem (ieskaitot zobu protezēšanu), olšūnu punkciju, endoprotēžu un citu veidu ar cilvēka organismu savienotu protēžu izgatavošanu un iegādi. Attaisnotajos ārstnieciskajos izdevumos var ieskaitīt izdevumus par vakcinēšanos, kuri ietver arī izdevumus par vienreizlietojamās šļirces un vakcīnas iegādi. Salīdzinot ar iepriekš ierasto kārtību, vairs nav noteikti ārstnieciskie pakalpojumi, kurus attaisnotajos izdevumos drīkst ietvert pilnā apmērā.

Attaisnotos izdevumus norāda deklarācijas D4 pielikumā.

Linda Puriņa,

Grāmatvedības eksperte, sertificēta nodokļu konsultante