Jūs atrodaties šeit

LAD izsludina projektu iesniegšanu pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"

Ekonomika

2015.gada 4.decembrī Latvijas Vēstnesī publicētais Lauku atbalsta dienesta paziņojums sniedz informāciju par to, ka no 2016. gada 4. janvāra līdz 2016. gada 4. februārim  notiks Projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasākumos "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās", "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" un "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā"

Otrās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās":

  • lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām - 4 500 000 EUR (četri miljoni pieci simti tūkstoši euro);
  • lauku saimniecībām - 65 943 771 (EUR sešdesmit pieci miljoni deviņi simti četrdesmit trīs tūkstoši septiņi simti septiņdesmit viens euro), kas sadalīts atbilstoši:

Struktūrvienība

Finansējuma apmērs (EUR)

saimniecībām ar apgrozījumu līdz 70 000 EUR

saimniecībām ar apgrozījumu virs 70 000 EUR

Austrumlatgales RLP

1 147 209

3 896 210

Dienvidkurzemes RLP

2 163 101

7 346 435

Dienvidlatgales RLP

1 919 747

6 519 942

Lielrīgas RLP

1 218 770

4 139 246

Viduslatvijas RLP

1 476 953

5 016 102

Zemgales RLP

2 271 416

7 714 299

Ziemeļaustrumu RLP

1 231 554

4 182 666

Ziemeļkurzemes RLP

1 465 314

4 976 577

Ziemeļvidzemes RLP

2 105 939

7 152 296

Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" ir EUR 16 197 836 (sešpadsmit miljoni viens simts deviņdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit seši euro).

Otrās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā":

fiziskām personām, juridiskām personām, lauku saimniecībām un pašvaldībām - 10 519 239 EUR (desmit miljoni pieci simti deviņpadsmit tūkstoši divi simti trīsdesmit deviņi euro);

valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājiem vai tiesiskajiem valdītājiem - izsludinātā 1. kārta tiek pagarināta līdz 2019. gada 1. decembrim, un tās ietvaros pieejamais publiskais finansējums palielināts līdz EUR 36 596 500 (trīsdesmit seši miljoni pieci simti deviņdesmit seši tūkstoši pieci simti euro).

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei - viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja tiek veikta būvniecība, pārbūve un iegādāti ražošanas pamatlīdzekļi - divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta iesnieguma veidlapa un pasākumu nosacījumi pieejami mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā "Atbalsta veidi" → "Projekti un investīcijas".

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā  2. stāva foajē (tālr. 67095000).

Informācijas avots  https://www.vestnesis.lv/op/2015/238.PD.

Lai saņemtu konsultācijas ar projektu sagatavošanu saistītos jautājumos, lūdzam sazināties ar Jums tuvākā  LLKC biroja ekonomikas konsultantiem.

Pievienot komentāru