Jūs atrodaties šeit

Kas jauns nodokļu piemērošanā 2015. gadā?

Ekonomika

Ierasti, ka katra jauna gada sākums saistās arī ar dažādām izmaiņām un jaunumiem nodokļu jomā. Arī 2015. gads nav izņēmums. Īsumā apskatīsim būtiskākos jaunumus.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Patīkama ziņa – ar 2015. gada 1. janvāri tiek samazināta nodokļa likme, un tā būs 23 procentu apmērā. Pārējās likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktās likmes paliek līdzšinējā apmērā.

Saskaņā ar grozījumiem likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11. pantā personām, kas saņem vecuma pensiju atbilstoši ārvalsts normatīvajiem aktiem, vispārējais neapliekamais minimums 75 eiro apmērā tiks piemērots līdz laikam, kad vecuma pensijas saņēmējs būs sasniedzis Latvijā noteikto pensionēšanās vecumu.

Likuma 13. pantā izdarītās izmaiņas paredz, ka, bērnam strādājot vasaras brīvlaikā (no 1. jūnija līdz 31. augustam) un saņemot šajā laika posmā ar algas nodokli vai sezonas laukstrādnieku nodokli apliekamus ienākumus, apgādniekam (vecākam) saglabājas tiesības uz atvieglojumu par apgādībā esošu personu.

Jau pagājušajā gada tika ieviesti nodokļu maksājumi no kapitālsabiedrību valdes locekļu nosacītā ienākuma – ja, izpildoties normatīvajos aktos noteiktiem kritērijiem, sabiedrībā nebija neviena darbinieka, kam būtu vismaz minimālā mēnešalga. Sākot ar 2015. gadu, ir mainīti kritēriji, kuriem izpildoties, no valdes locekļu nosacītā (domājamā) ienākuma ir maksājams algas nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Turpmāk kapitālsabiedrībās, kurās neviens darbinieks vai valdes loceklis nesaņem algota darba ienākumus vismaz minimālās algas apmērā, bet kurās konkrētajā mēnesī ir apgrozījums vismaz pieckāršotas minimālās mēneša darba algas apmērā (2015. gadā 360 eiro x 5 = 1800 eiro), jāmaksā darbaspēka nodokļi no objekta, kas ir vismaz minimālās algas (360 eiro) apmērā. Pienākums veikt šādus nodokļu maksājumus no nosacītā ienākuma neattiecas uz tādu kapitālsabiedrību, kas taksācijas gadā ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā, t. i., uzsākusi darbību.

Likums paredz, ka, sākot no šī gada, darba devēja dāvana, kas taksācijas gada laikā nepārsniedz 14,23 eiro netiks ietverta gada apliekamajā ienākumā un netiks aplikta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Jauna kārtība iedzīvotāju ienākuma nodokļa iemaksā budžetā skar Rīgas un Ventspils uzņēmumus, kuriem tagad – tāpat kā jebkuram citam uzņēmumam – nodoklis jāiemaksā Valsts kases kontā.

Lauksaimniekiem saistoši ir grozījumi likumā, kas maina ar nodokli neapliekamā ienākuma slieksni ienākumiem, kas gūti no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, kā arī no sēņošanas, ogošanas vai savvaļas ārstniecības augu un ziedu vākšanas. Jaunais slieksnis ir noteikts 3000 eiro gadā. Diemžēl šobrīd viennozīmīgi vēl nav skaidrs (jo likuma Pārejas noteikumos nekas nav teikts), vai gada ienākumu deklarācijā par 2014. gadu drīkstēs norādīt neapliekamo ienākumu 3000 eiro apmērā, vai arī jānorāda iepriekš noteiktais – 2845,74 eiro.

Saistībā ar sezonas laukstrādnieku nodokli noteikts, ka maksātājs, kurš vienlaikus no viena un tā paša ienākuma izmaksātāja saņem sezonas laukstrādnieku ienākumu un citu ienākumu no uzņēmuma līguma vai darba līguma izpildes, nepiemēro īpašo sezonas laukstrādnieku ienākuma aplikšanas kārtību, bet maksā nodokli likumā noteiktajā vispārējā kārtībā.

Laukstrādnieku ienākuma izmaksātājiem no likuma ir izslēgta prasība taksācijas gada beigās iesniegt VID paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām, norādot sezonas laukstrādnieku ienākumu.

Likuma Pārejas noteikumos ir papildināts, ka no aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli atbrīvo atbilstoši Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumam bezdarbnieka statusu ieguvušas fiziskās personas 2014., 2015., 2016. un 2017. gadā gūtos ienākumus no Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” vai valsts budžeta līdzekļiem par aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem, kurus Nodarbinātības valsts aģentūra kvalificējusi par stipendijām vai atlīdzībām.

Nekustamā īpašuma nodoklis

No 2015. gada vairs netiks piemērots atbrīvojums no nekustamā īpašuma nodokļa uz 12 mēnešiem kopš ēkas nodošanas ekspluatācijā par saimnieciskās darbības veikšanai paredzētām uzceltām vai rekonstruētām ēkām.

Mikrouzņēmumu nodoklis

Neraugoties uz dažādiem publiski izskanējušiem viedokļiem par mikrouzņēmumu nodokļa likmi, jāņem vērā, ka pašlaik Mikrouzņēmumu nodokļa likumā ir noteiktas šādas nodokļa likmes:

 • apgrozījumam ir līdz 7000 eiro – līdzšinējā likme 9% apmērā,
 • apgrozījumam no 7000,01 līdz 100 000 eiro – 11% apmērā.

Lai Mikrouzņēmumu nodokļa likuma normas saistībā ar nodokļa likmes izmaiņām piemērotu, 2014. gadā tika mainīta arī mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas veidlapa.

Pievienotās vērtības nodoklis

Šo nodokli būtiskas izmaiņas nav skārušas. Ar 2015. gada 1. janvāri tiek ieviesti īpašie pievienotās vērtības nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas režīmi elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtiem pakalpojumiem personai, kura nav pievienotās vērtības nodokļa maksātājs.

Akcīzes nodoklis

Ar 2015. gada 1. jūliju ir paredzētas vairākas izmaiņas attiecībā uz akcīzes nodokļa atvieglojuma piemērošanu dīzeļdegvielai lauksaimniecības vajadzībām:

 • paredzēts piemērot samazinātu akcīzes nodokļa likmi (50 eiro par 1000 litriem) līdzšinēja atbrīvojuma vietā;
 • paredzēta lauksaimniecības degvielas iegādes limita diferenciācija pa lauksaimniecības nozarēm (60–130 litri/ha);
 • noteikti lauksaimniecības tehnikas veidi, kuros atļauts izmantot lauksaimniecības degvielu;
 • paredzēts, ka lauksaimniecības degviela tiek iezīmēta (marķēta).

Likums paredz šādus degvielas limitus atkarībā no nozares:

 • augkopība – 100 litru uz vienu hektāru;
 • augļkopība, ogulāji un dārzkopība – 130 litru uz vienu hektāru;
 • pastāvīgās pļavas un ganības vai aramzemē sētie ilggadīgie zālāji, ja tiek nodrošināts minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvums vismaz 0,5 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru (bioloģiskajās saimniecībās blīvums vismaz 0,4 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru), – 130 litru uz vienu hektāru pastāvīgo pļavu un ganību vai aramzemē sētiem ilggadīgiem zālājiem;
 • pastāvīgās pļavas un ganības vai aramzemē sētie ilggadīgie zālāji dzīvnieku barības ražošanai – 60 litru uz hektāru;
 • zeme zem zivju dīķiem – 60 litru uz hektāru;
 • citas kultūras un platības, kuras ir deklarētas un apstiprinātas vienotā platību maksājuma saņemšanai, – 60 litru uz vienu hektāru.

Apkopojums par svarīgākajām nodokļu likmēm un atvieglojumu summām 2015. gadā:

 

2015. gads

Minimālā mēneša darba alga

360 eiro

Minimālā stundas tarifa likme

2,166 eiro

Minimālā stundas tarifa likme pusaudžiem un darbiniekiem, kas pakļauti riskam, kuriem darba laiks ir 7 stundas dienā un 35 stundas nedēļā

2,477 eiro

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva

0,36 eiro

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN)

 

Neapliekamais minimums mēnesī/gadā

75 eiro/900 eiro

Neapliekamais minimums pensionāram mēnesī/gadā

235 eiro/2820 eiro

Atvieglojumi par apgādājamām personām mēnesī/gadā

165 eiro/1980 eiro

Atvieglojumi I un II grupas invalīdam mēnesī/gadā

154 eiro/1848 eiro

Atvieglojumi III grupas invalīdam mēnesī/gadā

120 eiro/1440 eiro

Atvieglojumi politiski represētai personai un nacionālās pretošanās kustības dalībniekam mēnesī/gadā

154 eiro/1848 eiro

Attaisnotie izdevumi par ārstniecību un izglītību

213,43 eiro

IIN likme algota darba, saimnieciskās darbības ienākumam

23%

IIN likme ienākumam no kapitāla

10%

IIN likme ienākumam no kapitāla pieauguma

15%

IIN likme ienākumiem no augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas, ja meža apsaimniekošana nav saimnieciskās darbības veids

10%

Mikrouzņēmumu nodoklis (MUN)

 

MUN likme, ja apgrozījums līdz 7000 EUR

9%

MUN likme, ja apgrozījums no 7000,01 līdz 100 000 EUR

11%

MUN likme, ja apgrozījums virs 100 000 EUR

20%

Uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN)

 

UIN atlaide par hektāru lauksaimniecībā izmantojamās zemes

14,23 eiro

Kritērijs auto vērtībai, lai tas tiktu atzīts par reprezentatīvu

50 000 eiro

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes

 

Darba devēja likme

23,59%

Darba ņēmēja likme

10,50%

Darba ņēmējs – pensionārs (darba devēja likme)

19,86%

Darba ņēmējs – pensionārs (darba ņēmēja likme)

8,84%

Izdienas pensionārs vai valsts speciālās pensijas saņēmējs (darba devēja likme)

21,50%

Izdienas pensionārs vai valsts speciālās pensijas saņēmējs (darba ņēmēja likme)

9,57%

Pašnodarbinātais

30,58%

Pašnodarbinātais – pensionārs

28,17%

Brīvprātīgā likme pensijai

24,39%

Brīvprātīgā likme pensijai un invaliditātes, maternitātes pabalsta, slimības un vecāku apdrošināšanai

31,46%

Brīvprātīgā likme mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja darbiniekam

34,09%

Brīvprātīgā likme mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja darbiniekam – pensionāram

28,70%

Brīvprātīgā likme mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja darbiniekam – izdienas pensijas saņēmējam vai invalīdam – speciālās pensijas saņēmējam

31,07%

 

Pievienot komentāru