Jūs atrodaties šeit

​Bruto seguma aprēķini lauksaimniecībā par 2016. gadu

Ekonomika

Laikā, kad pastāv liela konkurence un nepastāvīga ekonomiskā situācija, svarīgi katram saimniekam pašam sekot līdzi savas saimnieciskās darbības finanšu radītājiem. Saimniekiem jācenšas saimniekot efektīvi – sasniegt vēlamos finanšu rādītājus, izlietojot pēc iespējas mazāk resursu.

Viens no instrumentiem, kā lauksaimnieks var izvērtēt, cik efektīvi viņš strādā, ir savā saimniecībā audzēto kultūraugu un/vai dzīvnieku bruto segumu aprēķināšana.

Dati ir savstarpēji salīdzināmi

Bruto segumu aprēķinus kopš 1994. gada, sadarbojoties ar saimniecībām, ekspertiem un asociācijām, izstrādā Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC). Pasākuma mērķis ir palīdzēt lauku uzņēmējiem racionalizēt un optimizēt savu ražošanu.

Bruto segums ir aprēķins, kurā no ieņēmumiem tiek atņemtas mainīgās izmaksas. Saimniecībā ieņēmumus veido par saražotās produkcijas realizāciju saņemtā atlīdzība, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalsta maksājumi. Mainīgās izmaksas ir tās izmaksas, kas ir tieši saistītas ar ražošanas procesu, – izmaksas mainās atkarībā no ražošanas apjoma. Piemēram, mainīgās izmaksas augkopībā ir izdevumi sēklai un mēslojumam, bet lopkopībā – izdevumi lopbarībai un veterinārajiem pakalpojumiem. Bruto segumi tiek sagatavoti uz 1 hektāru augkopības nozarē un uz 1 dzīvnieku – lopkopības nozarē, – lai tādā veidā dati būtu savā starpā salīdzināmi. Katrā bruto seguma aprēķinā ir izmantota optimāla ražošanas tehnoloģija, kas saskaņā ar nozares ekspertu viedokli ir pielietojama, lai iegūtu konkrēto ražības vai produktivitātes līmeni.

Aprēķinot bruto segumus, uzskatāmi var spriest par ražošanas tehnoloģijas efektivitāti. Jo lielāks ir saimniecības kopējais bruto segums, jo labāk tas nosedz pastāvīgās izmaksas un ļauj iegūt lielāku peļņu. Tāpēc saimniecības darbības efektivitātes rādītājs – peļņa – ir lielā mērā atkarīgs no pareizi izvēlēta ražošanas apjoma un ražošanas tehnoloģijas.

Aprēķini augkopībā un lopkopībā

Šobrīd LLKC ir sagatavoti bruto segumu aprēķini par 2016. gadu, kas savā starpā atšķiras pēc ražošanas intensitātes pakāpes un ražošanas specifikas. Augkopības nozarē sagatavoti bruto segumi sekojošās apakšnozarēs: graudaugu, eļļas augu, šķiedraugu un pākšaugu audzēšana; dārzeņu audzēšana; augļu un ogu audzēšana; zālāju audzēšana; lopbarības augu audzēšana; nektāraugu audzēšana. Jaunums ir tas, ka graudaugiem, rapšiem, zālājiem, lopbarības augiem un nektāraugiem sagatavoti bruto segumi, kuros izmantotas nevis tehnisko pakalpojumu vidējās tirgus cenas, bet gan tehnisko operāciju izmaksas, kādas var rasties, ja tehniskās operācijas tiek veiktas ar saimniecības resursiem, nevis pirkti tehniskie pakalpojumi no citām personām (cenas aprēķinātas LLKC Inženiertehniskajā nodaļā). Dārzeņkopībā pirmo reizi ir sastādīts bruto segums bioloģiski audzētiem ķiplokiem. Savukārt, pēc vairāku gadu pārtraukuma, bruto segums atkal aprēķināts siltumnīcā audzētiem salātiem.

Lopkopības nozarē sagatavoti bruto segumi deviņās apakšnozarēs – piena lopkopība, gaļas liellopu audzēšana, aitkopība, kazkopība, vistkopība, biškopība, cūkkopība, zirgkopība un truškopība. Pirmo reizi sastādīti bruto segumi jaunzirgiem un nobarojamiem jaunlopiem16 mēnešu vecumā.

Vairākiem augkopības kultūraugiem un lopu grupām veikti vēl sīkāki aprēķini dažādām ražošanas tehnoloģijām. Piemēram, kartupeļiem bruto segumi sastādīti, gan audzējot sēklai, gan audzējot pārtikai.

Bez augkopības un lopkopības bruto segumiem šogad sagatavots bruto segums arī akvakultūrā – karpām, kā arī aprēķinātas dīķa ierīkošanas izmaksas.

Pievienoti ekspertu ziņojumi

Tāpat kā iepriekšējos divos gados, arī šogad bruto segumiem klāt pievienoti ekspertu ziņojumi par situāciju attiecīgajā nozarē 2016. gadā. Speciālisti ir īsi aprakstījuši aktualitātes augļkopībā, dārzeņkopībā, graudkopībā, piena lopkopībā, gaļas liellopu audzēšanā, aitkopībā, cūkkopībā un biškopībā. Šie ziņojumi atklāj tendences nozarē, kā arī palīdz izprast cēloņus cenu un daudzumu svārstībām gan saražotajai produkcijai, gan izejvielām un pakalpojumiem. Tiek izskaidrota arī dažādu uzņēmējdarbības ārējo faktoru ietekme uz norisēm augkopības un lopkopības nozarēs.

Lai bruto segumus varētu izmantot konkrētas saimniecības vajadzībām, ir jāņem vērā tajā izmantotā ražošanas tehnoloģija un citi apstākļi. Un jāatceras, ka LLKC sastādītie bruto segumi pamatojas uz ilggadīgu audzēšanas pieredzi, bet tos nevar uzskatīt par universāliem un kategoriskiem. Katrā konkrētajā gadījumā audzētājam jāveic nepieciešamās audzēšanas korekcijas. Tehnikas pakalpojumu izmaksu noteikšanai ir izmantots LLKC tehnisko pakalpojumu cenu apkopojums, kas veikts, pamatojoties uz novadu lauku attīstības speciālistu iesūtīto informāciju par 55 dažādu tehnisko pakalpojumu cenām visos Latvijas reģionos.

Rezultātu salīdzinājums par sešiem gadiem

Salīdzinot bruto segumu rezultātus pēdējos sešos gados, redzams, ka ziemas kviešu un slaucamo govju (ekstensīvi audzētu) bruto segumiem ir tendence samazināties. Ziemas kviešu bruto segums galvenokārt samazinās tādēļ, ka samazinās kviešu realizācijas cena (skatīt 1. attēlu). 2016. gada vasaras otra puse bija lietaina, tāpēc radās lieli izdevumi graudu kaltēšanai un tas ievērojami samazināja ziemas kviešu bruto segumu.

1. attēls

Slaucamās govs bruto segums sevišķi strauji samazinājās 2015. un 2016. gadā (skatīt 2. attēlu). To var skaidrot ar to, ka šajos gados pienam ievērojami samazinājās cena, 2016. gada jūlijā sasniedzot tikai 17,71 centus/kg. Izdzīvot varēja tikai tās piena lopkopības saimniecības, kas rēķināja pašizmaksas, samazināja ražošanas izmaksas un palielināja ražošanas apjomus.

2. attēls

Gaļas zīdītājgovju bruto segumam pēdējos trīs gados ir neliela tendence palielināties (skatīt 3. attēlu). Tas noticis, galvenokārt pateicoties nelielam teļu un zīdītājgovs cenas par vienu dzīvsvara kilogramu palielinājumam.

3. attēls

Ja gaļas liellopu ganāmpulku vadītāji vēlas vairāk palielināt zīdītājgovju bruto segumu, ļoti jāpievērš uzmanība teļu saglabāšanas koeficientam, jo katrs neiegūtais teļš saimniecībai rada zaudējumus.

Iespēja novērtēt ieguvumus un zaudējumus

Īpaši svarīgi rēķināt bruto segumus ir jaunajiem saimniekiem vai esošiem saimniekiem, kuri domā par jaunas nozares izvēli. Pirms tam ar bruto segumu palīdzību var izvērtēt, kuru nozari attīstīt attiecīgajos apstākļos būtu visizdevīgāk, tādā veidā novērtējot iespējamos ieguvumus un zaudējumus.

LLKC izstrādātie bruto seguma aprēķini un nozares ekspertu ziņojumi šobrīd pieejami LLKC mājaslapā: www.llkc.lv, sadaļā „Noderīgi”. Lai atvieglotu bruto segumu sastādīšanu savām vajadzībām, izmantojiet LLKC izveidoto bruto segumu sagatavošanas interneta rīku, kas pieejams, ievadot interneta pārlūkā sekojošu adresi: http://laukutikls.lv/riki/gross_margins/.

 

Liene Kalniņa

Ekonomikas konsultante

Foto: Māris Millers