Jūs atrodaties šeit

Atbalsti kooperatīvu darbības attīstībai nākamajā plānošanas periodā

Ekonomika

Kooperatīvu darbības veicināšanai pastāvīgi tiek pilnveidota Latvijas Republikas normatīvo aktu bāze, kā arī valsts budžetā paredzēts finansējums kooperatīvu darbības atbalstam gan no valsts budžeta, gan ES finansējuma.

Jaunajā plānošanas periodā Lauku attīstības programmas 2014-2020 ietvaros lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām ir paredzēti vairāki atbalsta instrumenti pasākumu „Ieguldījumi materiālajos aktīvos”, „Apmācība”, „LEADER” un „Ražotāju grupu izveide” ietvaros.

 

Avots: ZM informācija

 

 

Pasākuma „Ražotāju grupu izveide” ietvaros uz atbalstu varēs pretendēt lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, kurām ir piešķirts atbilstības statuss saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem (izņemot piena un graudu kooperatīvus) un kuras atbilst mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai, kā arī to, kuru piecu gadu uzņēmējdarbības plānu apstiprinās kompetentā iestāde (LAD).

Atbalstu varēs saņemt vienu reizi gadā kā vienotas likmes summu pirmos piecus gadus pēc sabiedrības atbilstības statusa iegūšanas. Atbalstu plānots aprēķināt, pamatojoties uz iepriekšējā gadā ražotāju grupas pārdotās biedru saražotās produkcijas gada apjomu. Atbalsta robežlielums noteikts 10% apmērā ar noteikumu atbalstu pakāpeniski samazināt. Visos gadījumos maksimālais apjoms gadā noteikts 100 000 euro.

Lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības varēs pieteikties uz šādām aktivitātēm:

  • ražošanas un produktu pielāgošana tirgus prasībām;
  • kopīgi piegādāt preces tirgū, ietverot to sagatavošanu pārdošanai, pārdošanas centralizāciju, piegādi vairumpircējiem;
  • izveidot kopīgus noteikumus par ražošanas informāciju, īpaši attiecībā uz ražas novākšanu un pieejamību;
  • īstenot pasākumus, kas attiecas uz uzņēmējdarbības un mārketinga prasmju attīstīšanu un inovācijas procesa organizēšanu un veicināšanu.

Pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” uz atbalstu varēs pretendēt atbilstīgās lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības. Atbalsts paredzēts jaunu ražošanas pamatlīdzekļu iegādei (lauksaimniecības tehnika un iekārtas), būvniecībai un rekonstrukcijai, būvmateriālu iegādei.

Pasākuma „Apmācības” ietvaros uz atbalstu varēs pretendēt lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība vai apmācību potenciālais nodrošinātājs. Atbalsts paredzēts, lai lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības apgūtu jaunas prasmes, kas sekmētu jau esošo kooperatīvu turpmāko attīstību un jaunu kooperatīvu veidošanos, tajā skaitā jaunu līderu veidošanos, kas uzņemtos kooperatīvu vadību.

LEADER pieejas pasākumos īpašs akcents ir paredzēts, lai attīstītu uzņēmējdarbību vietējā teritorijā, kas ietver ne tikai investīciju veida atbalsta aktivitātes, bet arī mārketinga aktivitātes, apmācības un sadarbības pasākumus. Lai īstenotu projektu LEADER pasākumu ietvaros, tam ir jāatbilst vietējām attīstības stratēģijām, kuras īsteno Vietējās rīcības grupas. Vietējās attīstības stratēģijas izstrādā Vietējā rīcības grupa sadarbībā ar vietējās teritorijas iedzīvotājiem (uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām, pašvaldībām). Ņemot vērā to, ka LEADER projektu atbilstību stratēģijai izvērtē Vietējās rīcības grupas izveidota komisija, personas, tajā skaitā lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, kas vēlās realizēt projektus, var vērsties Vietējā rīcības grupā un interesēties par iespējām saņemt atbalstu šādiem projektiem.

Šo pasākumu detalizētāki atbalsta saņemšanas nosacījumi nav pieejami, jo Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ieviešanas regula ir tikai izstrādes procesā un dalībvalstīm nav pieejama.

 

Sagatavoja ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta

Valsts atbalsta plānošanas nodaļas vecākā referente

 Diāna Urdziņa

Pievienot komentāru