Jūs atrodaties šeit

Spēkā jauna iepirkumu kārtība

Ekonomika
Grāmatvedība

Piesakoties dažādos atbalsta projektos, atbalsta pretendentam ir jāņem vērā iepirkumu procedūras veikšanas nosacījumi pasūtītāja finansētajiem projektiem. 1. septembrī stājās spēkā jauna iepirkumu kārtība. Rakstā īsi par grozījumiem.

2013. gada 1. septembrī stājās spēkā MK noteikumi Nr. 299 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”, kas aizstāj līdzšinējos noteikumus Nr. 65 ar šādu pat nosaukumu (spēkā līdz 31.08.2013.).

Izmaiņas veiktas, lai izslēgtu interešu konflikta iestāšanos

Jaunajos noteikumos jāņem vērā jauna interešu konflikta definīcija, kas vairāk nekā iepriekš nosaka, ar ko līgumu neslēdz.Finansējuma saņēmējs neslēdz piegādes, pakalpojumu un būvdarbu līgumu ar tādu piegādātāju, ar kuru tas atrodas interešu konfliktā. MK noteikumos minēti kritēriji, kad iestājas interešu konflikts (MK noteikumu 13. punkts), kā arī, kad interešu konflikta nav (14. punkts).

Uzskata, ka finansējuma saņēmējs un piegādātājs atrodas interešu konfliktā, ja finansējuma saņēmējs, tā dalībnieks (akcionārs), biedrs, padomes vai valdes loceklis, jebkuras minētās personas radinieks līdz otrajai radniecības pakāpei, laulātais vai svainis līdz pirmajai svainības pakāpei vai finansējuma saņēmēja prokūrists vai komercpilnvarnieks ir:

  • piegādātājs vai piegādātāja apakšuzņēmējs;
  • piegādātāja vai tā apakšuzņēmēja dalībnieks (akcionārs), biedrs, padomes vai valdes loceklis, prokūrists vai komercpilnvarnieks.

Saskaņā ar izmaiņām pie iepirkuma procedūras dokumentācijas ir jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka interešu konflikts nepastāv.

Iekļautas sarunu procedūras

Izmaiņas par sarunu procedūras iekļaušanu neattiecas, ja piegādes vai pakalpojumu paredzamā līgumcena ir mazāka par Ls 50 000 vai būvdarbu paredzamā līgumcena ir mazāka par Ls 120 000. Šajā gadījumā (kad iepirkums jāizsludina Iepirkumu uzraudzības mājaslapā) nav mainīts piedāvājuma iesniegšanas termiņš – ne īsāks par 10 darbdienām – preču vai pakalpojumu iepirkumam un ne īsāks par 15 darbdienām – būvdarbu iepirkumam.

Toties papildus ir iekļauta sarunu procedūra. Sarunās ar piegādātājiem, kas paziņojumā par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru noteiktajā sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņā iesnieguši savu sākotnējo piedāvājumu, finansējuma saņēmējs saskaņo piegādātāju iespējas ar savām vajadzībām. Tas nozīmē, ka sarunu gaitā finansējuma saņēmējs ir tiesīgs lūgt izskaidrot, papildināt un uzlabot piedāvājumus un tikai tad pieņemt galalēmumu.

Uzmanīgi jāizlasa

Organizējot iepirkumu procedūru, ieteicams rūpīgi iepazīties ar jaunajiem MK noteikumiem Nr. 299, jo mainījušās arī iesniedzamo dokumentu formas un precizētas daudzas citas lietas, tai skaitā, kā veidot iepirkuma priekšmeta aprakstu.

Iepirkumu procedūras, kuras atbalsta pretendents ir uzsācis un publicējis Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā pirms MK noteikumu Nr. 299 stāšanās spēkā, pabeidz atbilstoši MK noteikumu Nr. 65 nosacījumiem.

 

Sagatavoja Ekonomikas nodaļas

vecākā speciāliste Linda Siliņa

Pievienot komentāru