Jūs atrodaties šeit

Sezonas laukstrādnieku nodoklis

Ekonomika
Grāmatvedība
Lauku attīstība

Ar 2014. gada 1. jūniju lauksaimniekiem būs iespēja par strādniekiem maksāt sezonas laukstrādnieku nodokli. Tas tiek ieviests ar grozījumiem likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. Jāievēro, ka likums strikti nosaka gan nozares, kurās sezonas laukstrādnieku nodoklis piemērojams, gan arī vairākus citus ierobežojumus.

Sezonas laukstrādnieku nodokli aprēķina un budžetā iemaksā tas, kas laukstrādniekam izmaksā ienākumu. Nodokļa piemērošanas kārtību nosaka likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.12pants. Svarīgākās šī panta normas apskatīsim.

Periods, par kurā gūto ienākumu drīkst maksāt sezonas laukstrādnieku nodokli, ir no 1. aprīļa līdz 30. novembrim. Darbi, par kuriem drīkst maksāt sezonas laukstrādnieku nodokli, ir sezonas rakstura darbi augļkoku, ogulāju un dārzeņu sējā vai stādīšanā, sējumu un stādījumu kopšanā, ražas novākšanā, augļu, ogu un dārzeņu šķirošanā.

! Par lauksaimniecības sezonas darbu nav uzskatāma traktortehnikas vadīšana.

! Sezonas laukstrādnieku nodokļa piemērošana nav attiecināma uz tiem, kas maksā mikrouzņēmumu nodokli.

Nodarbināšanas laika ierobežojums vienā sezonā (atceramies, ka sezona ir laika periods no 1. aprīļa līdz 30. novembrim) – laukstrādnieks tiek nodarbināts lauksaimniecības sezonas darbos ne vairāk kā 65 kalendāra dienas pie viena vai vairākiem sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājiem kopā.

Ienākuma ierobežojums – laukstrādnieka ienākums vienā sezonā, kas gūts pie viena vai vairākiem sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājiem kopā, nepārsniedz 3000 eiro. Lai novērstu to, ka saimniecībā pastāvīgi nodarbinātas personas kļūst par sezonas strādniekiem, likums nosaka, ka laukstrādniekam četru mēnešu periodā pirms lauksaimniecības sezonas darbu uzsākšanas nav ar šo pašu ienākumu izmaksātāju pastāvējušas darba tiesiskās attiecības vai nav bijis noslēgts uzņēmuma līgums.

Attiecībā uz sezonas laukstrādnieku nodarbinātāju (ienākuma izmaksātāju) ir noteikts, ka šī persona savā īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošu lauksaimniecībā izmantojamo zemi izmanto augļkoku, ogulāju vai dārzeņu audzēšanai un kārtējā gadā ir pieteikusi to vienotam platības maksājumam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros.

Sezonas laukstrādnieka reģistrēšana – sezonas darbu veikšanas dienā sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājs pirms attiecīgo darbu uzsākšanas pārbauda sezonas laukstrādnieka atbilstību likuma „Par IIN” kritērijiem un reģistrē sezonas laukstrādnieku Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmā, norādot laukstrādnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu, ienākuma gūšanas dienu un noslēgtā līguma formu (rakstveidā noslēgts darba līgums vai rakstveidā, vai mutvārdos noslēgts uzņēmuma līgums). Katru nodarbinātības dienu sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājs šajā informācijas sistēmā reģistrē sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātājam šajā dienā aprēķināto atlīdzību. Sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājs reizi mēnesī piecu darbdienu laikā pēc ienākuma gūšanas mēneša pēdējās dienas apstiprina un iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam darba devēja ziņojumu par pārskata mēnesī lauksaimniecības sezonas darbos nodarbinātajām personām, šo personu ienākumu un aprēķināto sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli, kā arī šī nodokļa sadalījumu pa budžetiem.

Sezonas laukstrādnieku nodokļa likme ir noteikta 15 procentu apmērā no aprēķinātā ienākuma, bet ne mazāk kā 70 centi katrā nodarbinātības dienā.  Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis iemaksājams budžetā līdz tā mēneša 15.datumam, kas seko mēnesim, kurā sezonas laukstrādnieks ir bijis nodarbināts.

Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis tiek ieskaitīts budžetā šādā sadalījumā:

1) ja ienākumu kopsumma, ko sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātājs kalendārajā mēnesī ieguvis no viena vai vairākiem sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājiem kopā, nepārsniedz 70 eiro, sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājs sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli ieskaita iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kontā;

2) ja ienākumu kopsumma, ko sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātājs kalendārajā mēnesī ieguvis no viena vai vairākiem sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājiem kopā, pārsniedz 70 eiro, sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājs sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli ieskaita budžetā šādā sadalījumā:

a) 90% — valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kontā,

b) 10% — iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kontā.

Plašāka informācija: https://www.vestnesis.lv/index.php?menu=doc&id=265092

Linda Puriņa
LLKC Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

Pievienot komentāru