Jūs atrodaties šeit

Savstarpējā atbilstība

Citi
Savstarpējā atbilstība

"Savstarpēja atbilstība" (turpmāk - SA) ir normatīvajos aktos noteiktās pārvaldības prasības un laba lauksaimniecības un vides stāvokļa (turpmāk – LLVS) nosacījumi. Tā ir prasību kopums, kas attiecas uz vides aizsardzību, pārtikas nekaitīgumu, dzīvnieku veselību, dzīvnieku labturību, sabiedrības veselību, augu veselību, kā arī labu lauksaimniecības un vides stāvokli. Prasību ievērošana ir saistīta ar tiešo maksājumu saņemšanu. Ja lauksaimnieks nespēs nodrošināt šīs prasības, tiks samazināts atbalsta apjoms.

Savstarpējās atbilstības pārvaldības prasības dažādās jomās tiek ieviestas atšķirīgos laika periodos:

  • No 2004. gada – laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi (LLVS) – tiem lauksaimniekiem, kas pretendē uz vienoto platības maksājumu un lauku attīstības pasākumu maksājumiem.
  • No 2009. gada normatīvajos aktos noteiktās pārvaldības prasības vides un dzīvnieku apzīmēšanas jomā – ja lauksaimnieks pretendē uz tiešo maksājumu un Latvijas lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 2.ass pasākumu „Vides un lauku ainavas uzlabošana” atbalstu.
  • No 2011. gada – sabiedrības, dzīvnieku un augu veselības aizsardzības jomā – ja lauksaimnieks saņem tiešos maksājumus un lauku attīstības pasākumu atbalstus.
  • No 2013. gada – dzīvnieku labturības jomā – tiešo maksājumu un lauku attīstības pasākumu atbalsta saņemšanai.

Savstarpējās atbilstības pārvaldības prasības

Savstarpējās atbilstības pārvaldības prasību kopums ir publicēts Ministru kabineta noteikumos Nr.173 "Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros".

Savukārt lai palīdzētu lauksaimniekiem izpildīt likumdošanā noteiktās SA pārvaldības prasības, izstrādāta rokasgrāmata ''Savstarpējās atbilstības pārvaldības prasības Latvijā''. Tās mērķis ir lauksaimniekiem atvieglot prasību izpildi, sniedzot par tām sīkāku skaidrojumu un informāciju.

Lai veicinātu savstarpējās atbilstības prasību izpildi, Zemkopības ministrija sagatavojusi informatīvu materiālu par katru obligāto pārvaldības prasību

SA pārvaldības prasību kontroles sistēma

Lai lauksaimnieki precīzāk varētu izprast un ievērot SA pārvaldības prasības, ir izveidota SA konsultatīvā sistēma: Ministru kabineta 2007. gada 18. decembra rīkojums Nr.824 "Par savstarpējās atbilstības kontroles sistēmas izveidi". Izveidots Latvijā atzīto SA konsultāciju pakalpojumu sniedzēju saraksts, kas ir pieejams Lauku atbalsta dienesta interneta mājaslapā:www.lad.gov.lv. LLKC sadarbībā ar Zemkopības ministriju izstrādājuši saimniecības apmeklējuma „Vizītes lapu” (LopkopībaAugkopība), kuru izmantojot gan konsultants, gan lauksaimnieks var pārbaudīt vai saimniecība atbilst vai neatbilst konkrētajiem SA nosacījumiem.

Pievienot komentāru